งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาววราภรณ์ สุภเกษม วงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาววราภรณ์ สุภเกษม วงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาววราภรณ์ สุภเกษม วงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2 ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายในประเทศประจำปี 2551 จาก ม. อ. ศึกษาในหลักสูตรปริญญารัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

3 ความเป็นมาของ การศึกษา ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4 งบประมาณรายจ่ายการบริหาร องค์การปีงบประมาณ 2550 ที่มา : รายงานประจำปี 2549-2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 การแจกจ่าย การจัดหา วางแผนการจัดหา กำหนดความต้องการ การบำรุงรักษา การจำหน่าย วงจรการบริหารพัสดุ การบริหาร การจัดหา พัสดุ การบริหาร การใช้ ประโยชน์

6 ปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติหน้าที่ การจัดหาพัสดุ การควบคุม การเก็บรักษา การจำหน่ายพัสดุ

7 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. ศึกษาระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะ 2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับปัญหาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับคณะตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ปัจจัยหน่วยงาน 3. รวบรวมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พัสดุ

8 วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS กลุ่มประชากรคือเจ้าหน้าที่ พัสดุระดับคณะ

9 ผลการวิจัย ระดับปัญหาการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พัสดุ เปรียบเทียบระดับปัญหาการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุกับปัจจัยส่วน บุคคลและปัจจัยหน่วยงาน

10 ระดับปัญหาการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง การดำเนินการตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการจัดหาพัสดุ

11 ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นรูปธรรม ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

12 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2552 ผู้รับผิด ชอบ รายละเอียดกำหนดเวลา หน่วย พัสดุ ประชุม หน่วยงาน 19 มิ. ย.51 หน่วยง าน จัดทำสเปค 25 มิ. ย – 31 ส. ค.51 ดำเนินการ จัดหา 10 ก. ย.- 30 กย.51 หน่วย พัสดุ ก่อหนี้ผูกพันต. ค.51 เบิกจ่ายครบทุก รายการ มี. ค.52

13 ระดับปัญหาการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง การจัดหาสถานที่เก็บพัสดุที่ รอจำหน่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการจำหน่ายพัสดุ

14 จำหน่ายพัสดุให้ แล้วเสร็จ ในรอบปีที่แจ้ง จำหน่าย ข้อเสนอแนะ

15 ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับน้อย การบันทึกรายงานเมื่อพัสดุหมดอายุ เสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสมในการใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการเก็บรักษา

16 ข้อเสนอแนะ ผู้ใช้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา โครงการตรวจเช็คเครื่องมือประจำปี ทำทะเบียนประวัติการ ตรวจเช็คเครื่องมือ

17 ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับน้อย การตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ ประจำปีถูกต้องตาม ระเบียบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการควบคุมพัสดุ

18 ข้อเสนอแนะ จัดทำบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและ รวดเร็ว นำเทคโนโลยีมา ใช้

19 เปรียบเทียบระดับปัญหาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย หน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัย ส่วนบุคคล ปัจจัย หน่วยงานต่างกันจะมี ระดับปัญหาการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ

20 ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ หน่วยงานที่ สังกัด ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวนหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ระดับ การศึกษา อายุ ราชการ ประสบการณ์ ทำงาน

21 ปัจจัยหน่วยงาน ( 1 คน หรือ มากกว่า 1 คน ) จำนวน เจ้าหน้าที่พัสดุ ขนาดของ หน่วยงาน ( บุคลากร 250 คน )

22 ด้านการจัดหาพัสดุ หน่วยงานที่สังกัดที่ ต่างกันจะมีปัญหา แตกต่างกัน จำนวนหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายแตกต่างกันจะมี ปัญหาแตกต่างกัน

23 ด้านการควบคุมพัสดุ หน่วยงานที่สังกัด จำนวนเจ้าหน้าที่ พัสดุ อายุราชการ ประสบการณ์ ทำงาน

24 ด้านการเก็บรักษาพัสดุ หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ ทำงาน

25 ด้านการจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานที่ สังกัด ขนาดของ หน่วยงาน

26 ขอมอบแด่ทุกท่าน คุณค่าและประโยชน์ งานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาววราภรณ์ สุภเกษม วงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google