งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 ศึกษาในหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายในประเทศประจำปี จาก ม.อ.

3 ความเป็นมาของการศึกษา
ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4 งบประมาณรายจ่ายการบริหารองค์การปีงบประมาณ 2550
ที่มา : รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 การบริหาร การใช้ประโยชน์
วงจรการบริหารพัสดุ การบริหาร การจัดหาพัสดุ การจำหน่าย การบำรุงรักษา การบริหาร การใช้ประโยชน์

6 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
• การจัดหาพัสดุ • การควบคุม • การเก็บรักษา • การจำหน่ายพัสดุ

7 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะ 2. ศึกษาเปรียบเทียบระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับคณะตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยหน่วยงาน 3. รวบรวมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ

8 วิธีดำเนินการวิจัย • การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
แบบเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มประชากรคือเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะ โดยใช้แบบสอบถาม • วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

9 ผลการวิจัย ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
เปรียบเทียบระดับปัญหาการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยหน่วยงาน

10 ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด้านการจัดหาพัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

11 ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นรูปธรรม
ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง

12 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2552
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด กำหนดเวลา หน่วยพัสดุ ประชุมหน่วยงาน 19 มิ.ย.51 หน่วยงาน จัดทำสเปค 25 มิ.ย – 31ส.ค.51 ดำเนินการจัดหา 10 ก.ย.- 30 กย.51 ก่อหนี้ผูกพัน ต.ค.51 เบิกจ่ายครบทุกรายการ มี.ค.52

13 ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด้านการจำหน่ายพัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง การจัดหาสถานที่เก็บพัสดุที่ รอจำหน่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

14 ข้อเสนอแนะ จำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จ ในรอบปีที่แจ้งจำหน่าย

15 ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด้านการเก็บรักษา ปัญหาอยู่ในระดับน้อย การบันทึกรายงานเมื่อพัสดุหมดอายุ เสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสมในการใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

16 ทำทะเบียนประวัติการตรวจเช็คเครื่องมือ
ข้อเสนอแนะ ผู้ใช้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษา โครงการตรวจเช็คเครื่องมือประจำปี ทำทะเบียนประวัติการตรวจเช็คเครื่องมือ

17 ระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด้านการควบคุมพัสดุ ปัญหาอยู่ในระดับน้อย การตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ ประจำปีถูกต้องตามระเบียบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

18 ข้อเสนอแนะ จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและรวดเร็ว
นำเทคโนโลยีมาใช้

19 เปรียบเทียบระดับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยหน่วยงาน
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยหน่วยงานต่างกันจะมีระดับปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

20 ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด อายุราชการ
ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน จำนวนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

21 ปัจจัยหน่วยงาน จำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุ ( 1 คน หรือมากกว่า 1 คน )
ขนาดของหน่วยงาน ( บุคลากร< 250 คน หรือ บุคลากร > 250 คน )

22 ด้านการจัดหาพัสดุ หน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกันจะมีปัญหาแตกต่างกัน
จำนวนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันจะมีปัญหาแตกต่างกัน

23 ด้านการควบคุมพัสดุ หน่วยงานที่สังกัด อายุราชการ ประสบการณ์ทำงาน
จำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุ

24 ด้านการเก็บรักษาพัสดุ
หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน

25 ด้านการจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานที่สังกัด ขนาดของหน่วยงาน

26 คุณค่าและประโยชน์งานวิจัยครั้งนี้
ขอมอบแด่ทุกท่าน ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt นางสาววราภรณ์ สุภเกษมวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google