งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการค้นคว้าข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา น่าน นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง และผู้ช่วย ศาสตราจารย์นันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการค้นคว้าข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา น่าน นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง และผู้ช่วย ศาสตราจารย์นันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการค้นคว้าข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา น่าน นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง และผู้ช่วย ศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร

2  นักศึกษา  สมมุติฐานที่ตั้งไว้  จุดประสงค์การใช้อินเทอร์เน็ต  ข้อมูลที่ถูกค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต  เว็บไซต์ที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุด  ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ อินเทอร์เน็ต  ปัจจัยที่ไม่อยากเข้าใช้อินเทอร์เน็ต  ไม่แตกต่างกันระหว่างเพศ บทคัดย่อ

3 บทนำ

4  1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นคว้าข้อมูล  2. เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ นักศึกษา วัตถุประสงค์

5  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาทุกชั้นปีรวมทั้งสิ้น 323 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบโควตา (Quota Sampling) บั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการ

6  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  แบบแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการ

7  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ใช้ ระยะเวลา 1 เดือน  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการ

8  4. การจัดกระทำข้อมูล  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบแสดง ความคิดเห็น  นำแบบสอบถามตรวจให้คะแนน  นำไปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์การแปล ความหมายของลิเคอร์ (Likert)  นำแบบสอบถามไปทดสอบความแตกต่าง ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง  แบบสัมภาษณ์และแบบการแสดงความ คิดเห็นนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการ

9  5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS  หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  ทดสอบความสมมติฐาน ใช้ T-Test Independent ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการ

10  6. การหาค่าความเที่ยงตรง  แบบสอบถาม 30 ฉบับ  ทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  หาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอล ฟ่า (Alpha Coefficient)  ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.7022 ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการ

11  นักศึกษาชาย  นักศึกษาหญิง สรุปผล และ ข้อเสนอแนะ

12  2. ข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลด้านบันเทิง  นักศึกษาชาย  นักศึกษาหญิง สรุปผล และ ข้อเสนอแนะ

13  3. สรุปผล และ ข้อเสนอแนะ

14  4. สรุปผล และ ข้อเสนอแนะ

15  5. สรุปผล และ ข้อเสนอแนะ

16  1. นำข้อมูลที่ได้รับไปบูรณาการการ เรียนการสอน ในรายวิชาสารสนเทศ เพื่อการเขียนรายงาน, การเขียน รายงานและการใช้ห้องสมุด, การค้น คืนสารสนเทศ  2. นำผลการวิจัยจัดทำโครงการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ แก่นักศึกษา ประโยชน์ และคุณค่าต่อ การนำไปปรับใช้ในงาน ห้องสมุด

17  3. แนะนำเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน เช่นฐานข้อมูล ออนไลน์ต่างๆ ประโยชน์ และคุณค่าต่อ การนำไปปรับใช้ในงาน ห้องสมุด

18  คำถาม พร้อม ข้อเสนอแนะเพื่อ จัดทำข้อเสนอใน งานวิจัยครั้งต่อไปคะ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการค้นคว้าข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา น่าน นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง และผู้ช่วย ศาสตราจารย์นันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google