งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้รับผิดชอบมุมวิจัย เขียนบทความวิจัยส่งอย่างไร

2 เขียนบทความวิจัยส่งอย่างไร จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับแรกทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับแรกทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพดิฉันขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยทางด้านสาธารณสุข บริหารสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และแพทย์แผนไทย มาลงในมุมวิจัยนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของท่านสู่นักศึกษาและบัณฑิตของสาขาวิชาฯ บุคลากรสาธารณสุข และสาธารณชนที่สนใจงานวิจัยในด้านดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานสาธารณสุขของประเทศในด้านต่างๆ มุมนี้ยินดีต้อนรับนักวิจัยทุกท่านค่ะ

3 การส่งบทความวิจัยนั้น ขอให้ท่านเขียนบทความที่มีความยาวไม่เกิน การส่งบทความวิจัยนั้น ขอให้ท่านเขียนบทความที่มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด 4A โดยนำเสนอสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้นค่ะ 2 หน้ากระดาษขนาด 4A โดยนำเสนอสิ่งที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้นค่ะ เนื่องจากความจำกัดในเนื้อที่ ซึ่งหัวข้อของบทความที่นำเสนอ มีดังนี้ 1. ชื่อเรื่อง ( ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) 2. ชื่อผู้วิจัย ( ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) 3. คุณวุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ทำงานของผู้วิจัย 4. บทคัดย่อภาษาไทย 5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 7. สมมติฐานการวิจัย ( ถ้ามี )

4 8. วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบ การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 9. ผลการวิจัย 10. สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 11. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม โดย ยึดการเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบของ APA

5 โดยท่านสามารถส่งบทความวิจัยมาได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เกยุรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือ ทาง E-mail : hskpor@ yahoo.com

6 ดิฉันมีบทความวิจัยสั้นๆ มานำเสนอกับท่านพอเรียกน้ำย่อยเล็กน้อยค่ะ ดิฉันได้อ่านบทความวิจัยในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 11 คอลัมภ์ “ อยากหุ่นดีต้องหมั่นแปรงฟัน ” แล้วสนใจ เพราะเกิดความสงสัยตามประสานักวิจัยว่า จะเกี่ยวกันอย่างไร ? หุ่นจะดีได้อย่างไร ? บทความวิจัยกล่าวถึงว่า

7 ดร. ทากาชิ วาดะ และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจิเคอิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการสำรวจกิจวัตรประจำวันของชาวญี่ปุ่นวัยกลางคน จนถึงอายุ 40 ปี พบว่า คนวัยกลางคนที่หมั่นดูแลรูปร่างให้เพรียวบาง มีแนวโน้มที่จะแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ ส่วนคนอ้วนนั้น ในบางครั้ง ออกจากบ้านโดยไม่ได้แปรงฟันเลย และเมื่อเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคน ที่มีรูปร่างผอมบางกับคนที่มีรูปร่างอ้วน ในด้านนิสัยการรับประทาน การดื่ม การนอน การทำงาน และการออกกำลังกาย พบว่า คนที่หมั่นแปรงฟันมีแนวโน้มที่จะดูแลสุขภาพตนเองและต้องการ รักษาฟันให้ดูดี ป้องกันกลิ่นปาก ดังนั้น คนที่มีนิสัยชอบแปรงฟัน จึงมีพฤติกรรมที่จะห่วงใยสุขภาพ ซึ่งช่วยป้องกันโรคอ้วนไปในตัว ฉะนั้น อย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณและส่งบทความมานะค่ะ

8


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 มุมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google