งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหาฐานข้อมูล LexisNexis ขอบเขตเนื้อหาฐานข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้า แรก LexisNexis วิธีการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล

3 LexisNexis เป็น ฐานข้อมูลสาขาวิชาอะไร ? LexisNexis เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร บทความทางด้านกฏหมาย บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และข้อมูลอ้างอิง ทั่วไป จากหนังสือพิมพ์ วารสาร สำนักข่าวต่าง ๆ ทั่ว โลก และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ จำนวน 36,000+ รายการ ในรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขปและ เอกสารฉบับเต็ม ข้อมูลมีความทันสมัยเพราะนำเสนอวันต่อวัน และยัง สามารถค้นหาข้อมูลข่าวย้อนหลังได้มากกว่า 20 ปี - lexis.com : ฐานข้อมูลทาง กฎหมายlexis.com - nexis.com : ฐานข้อมูลทาง บริหารธุรกิจและการจัดการnexis.com

4 จะสืบค้นข้อมูลจาก LexisNexis ได้อย่างไร ? สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก URL : ดังต่อไปนี้ http://www.lexisnexis.com/th http://www.lib.kmutt. ac.th/online.htm http://www.uni.net.th http://www.kmutt.ac. th/

5 วิธีเข้าสู่หน้าแรกของ LexisNexis คลิก 2 เลือกชื่อ สถานศึกษาที่มี อยู่แล้วในช่อง Previous 1. พิมพ์ชื่อสถานศึกษาที่ต้องการ ใช้บริการในช่อง NEW

6 3. คลิก YES 4. หน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูล Lexis คลิก

7 วิธีการสืบค้น ข้อมูล  Legal ใน Options  My Last 20 Sources ( แหล่งข้อมูลล่าสุด 20 รายการ )  Fine a Sources ( สืบค้นจาก แหล่งข้อมูล )  Search advisor ( แนะนำการ สืบค้น )  Get a document  Shepard ’ s  Guided search forms  Command searching สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล LexisNexis ได้ 2 วิธี คือ จาก Search และ Sources ทางเลือกในการ สืบค้นมีดังต่อไปนี้

8 วิธีการสืบค้นจาก Legal ใน Options 1. ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ต้องการภายใต้ Area of law ซึ่งจัดเรียงตาม Topic 1.

9 2. เลือกหัวข้อเรื่องที่ ต้องการสืบค้น ตัวอย่าง สืบค้น เกี่ยวกับกรณี ทางด้าน สิ่งแวดล้อม คลิก Environment 3. เลือกหัวข้อย่อยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ ต้องการ ตัวอย่าง คลิก Environmental Cases, Federal Environmental Cases, Federal ( กรณีทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นในสหพันธรัฐ )

10 คลิ ก 4. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ คลิก Search

11 การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลล่าสุด 20 รายการ ( My Last 20 Sources ) คลิก. 1. เลือกแหล่งข้อมูล (Sources) ที่ต้องการสืบค้นที่มีการใช้ ล่าสุด 20 รายการ 2. คลิก GO

12 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น ซึ่งสามารถใส่คำค้นได้ มากกว่า 1 คำ เพื่อระบุขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้คำเชื่อม หรือเครื่องหมาย and เมื่อต้องการสืบค้นทั้ง 2 คำด้วยกัน เช่น Labour and Thailand or เมื่อต้องการให้สืบค้นคำใดคำหนึ่ง แทนกันได้ เช่น Law or Legal and not เมื่อไม่ต้องการให้สืบค้นคำที่ ระบุ เช่น Economics and not Asia w / n หมายถึง คำ / จำนวนรายการ ที่ต้องการ ! ใส่เครื่องหมายนี้ท้ายคำเพื่อ รวมคำสืบค้นที่ใกล้เคียง เช่น acqui! ( acquire, acquired, aequisition ) * ใส่เครื่องหมายนี้เพื่อแทนตัวอักษร สำหรับคำที่มีใช้มากกว่า 1 คำ เช่น wom*n ( woman,women )

13 2. พิมพ์คำค้น 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภายในปีนี้ 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือเลือกทั้งหมด 5. คลิก 4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ

14 การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลล่าสุด 20 แหล่งข้อมูล ( Fine a sources ) การค้นหาจากแหล่งข้อมูล Fine a Sources

15 การสืบค้นแบบ Search Advisor 1. การสืบค้นจากแหล่งข้อมูล ล่าสุด 20 แหล่งข้อมูล

16 2. การสืบค้นจากคดีความทางกฏหมาย โดยพิมพ์คำค้นในช่อง

17 3. เลือกคดีความ จากตัวเลือก

18 การสืบค้นแบบ Get a document สืบค้นจาก Citation formats 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง 2. คลิก

19 3. สืบค้นจาก Citation formats 4. เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ ลำดับตัวอักษร A - Z

20 สืบค้นจาก Party Name ( ชื่อคู่ความ ) 1. พิมพ์ชื่อ คู่ความ คลิก

21 2. เลือกจากคำ พิพากษาของศาล

22 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภายในปีนี้ 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือไม่กำหนดหากไม่ทราบ คลิก

23 การสืบค้นข้อมูลโดย Shepard ’ s คลิก เพื่อเลือกหัวข้อตัวอย่าง

24 เรียงตามลำดับ ตัวอักษร

25 Guided search forms

26

27 Command searching

28 การสืนค้นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารจากสำนัก ข่าวทั่วโลก แบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่าง ๆ

29 sars

30 ผลการ ค้นคว้า 1 2 3

31 6. สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏหน้าบทความ - Warning: Negative treatment is indicated - Caution: Possible negative treatment - Positive treatment is indicated - Citing Refs. With Analysis Available - Citation information available

32 การจัดการผลการ สืบค้นข้อมูล

33 การ Print ข้อมูล

34 การ Download ข้อมูล

35 การ Fax ข้อมูล

36 การส่งข้อมูลทาง E-mail


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google