งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 การสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://acit.npru.ac.th

3 http://www.npru.ac.th

4 http://acit.npru.ac.th

5 ถามตัวเองว่า คุณจะค้นอะไร คลิก เลือกตามต้องการ

6 ถามตัวเอง ว่า คุณรู้อะไร มาบ้าง ให้เลือกประเภทของ การสืบค้น ตาม ข้อมูลที่ทราบ โดยคลิกที่ ลูกศรลง ที่ช่องประเภทของ การสืบค้น

7 อาจทราบรายละเอียดบางส่วน ทราบชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ ทราบชื่อหนังสือ ชื่อชุด ทราบเลขหมู่หนังสือ ทราบ ISBN ฯลฯ ถามตัวเอง ว่า คุณรู้อะไร มาบ้าง

8 พิมพ์คำค้นของคุณ ที่ช่อง พิมพ์คำหรือวลี เช่น ทราบชื่อผู้แต่ง เลือกประเภทผู้แต่ง ก่อนแล้วจึง พิมพ์ชื่อที่ต้องการ กดแป้น Enter หรือ คลิก start การค้นจากชื่อผู้แต่ง ต้องจำชื่อผู้แต่งได้และสะกดอย่างถูกต้อง ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม

9 เลขซ้ายมือแสดง จำนวนรายการที่มีใน ฐานข้อมูล คลิกเลือกรายการที่ ต้องการ

10 จะได้รายชื่อหนังสือที่มีมาให้เลือก คลิกที่หมายเลขหน้ารายการที่ต้องการ

11 รายการที่ ต้องจดมา คลิก เพื่อดู บัตรรา ยการ

12 576.58 ช256ง 2543 ชลีรัตน์ พยามแย้ม และพรทิพย์ กายบริบูรณ์ งานวิจัยการศึกษาการกระจายความถี่ของ จีโนและความถี่ของจีโนไทป์ ที่ควบคุมพันธุกรรมหมู่โลหิตระบบ ABO ในประชากรเขต ภาคกลางตอน ล่าง กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2543

13 รายการโยงชื่อผู้แต่ง

14 หากคุณไม่รู้อะไรเลย... เพียงมีหัวข้อที่ต้องการค้น ไม่ต้องเลือก ใช้ประเภทการสืบค้นเป็น หัวเรื่อง ตามค่าที่ตั้งไว้ เพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

15

16

17

18

19

20

21

22 572.86 ป418ส ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. สเต็มเซลล์ ดีเอ็นเอ และชีวจริยธรรม กรุงเทพฯ : มติชน, 2549

23

24

25

26

27

28

29

30

31 รายการโยง คือ คำค้นที่ไม่ได้ใช้เป็นหัวเรื่อง แต่เพื่อช่วย ผู้ใช้ให้สามารถกำหนดคำค้นได้หลากหลาย บรรณารักษ์ จึงทำรายการโยงไปยังหัวเรื่องที่ห้องสมุดใช้ไว้ให้

32

33

34

35

36 คำสำคัญ เป็นคำหรือวลีที่ผู้ใช้ กำหนดเอง ควรกำหนดคำที่สั้น กะทัดรัดได้ใจความ และสื่อถึงเนื้อหา การค้นคำสำคัญ ระบบค้นจากข้อมูล ทั้งหมดไม่ว่าคำค้นนี้จะอยู่ในตำแหน่ง ใด หรือส่วนไหนของข้อมูลก็ตาม  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  หัวเรื่อง  สำนักพิมพ์  หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจได้ข้อมูลจำนวนมาก และได้เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาด้วย

37

38

39

40

41

42

43 หากต้องการค้นข้อมูลจากบทความ วารสารให้คลิกเลือก

44

45

46

47 เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล. สารก่อมะเร็งในมันฝรั่งทอด Lab.today 2, 2 (ม.ค.-ก.พ. 2546) : 32-36

48

49

50

51 ดวงจันทร์ สุประเสริฐ. สารพิษฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในถั่ว ลิสง และผลิตภัณฑ์ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 อาหาร 34, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2547) : 30-33

52 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม Thailand Union Catalogs http://uc.thailis.or.th ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ ของห้องสมุด ทุกแห่งซึ่ง เป็นสมาชิก โครงการพัฒนา เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 24 แห่ง

53

54 สหบรรณานุกรม ของสถาบันอุดมศึกษา http://uc.thailis.or.th

55 ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Menu การสืบค้น เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ ในที่นี้เพื่อความสะดวกจะใช้ Menu ภาษาไทย ในการอธิบาย

56 ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในทุก ห้องสมุดที่เข้าร่วมในโครงการ Union Catalog of Thailand โดยใช้ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง สำนักพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ และชื่อวารสาร

57 เลือกประเภทการสืบค้นที่ต้องการ พิมพ์คำ ที่ต้องการสืบค้น จากนั้น Click สืบค้น

58

59

60

61

62

63

64

65

66 การจัดเก็บระเบียน ระเบียนรายการสามารถบันทึกได้จาก หน้าจอ การสืบค้นทั่วไป, คำสำคัญ, เชี่ยวชาญ โดยระเบียนจะถูกบันทึกอยู่ ในการทำงานบน Gateway และเพิ่ม ความสะดวกโดยสามารถ ดูระเบียน รายการ, สั่งพิมพ์, ส่งระเบียนรายการ ทาง e-mail ได้

67

68

69

70 ค้นได้ ยังค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ การสืบค้น สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google