งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสืบค้นสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3

4

5 ถามตัวเองว่า คุณจะค้นอะไร คลิกเลือกตามต้องการ

6 ให้เลือกประเภทของการสืบค้น ตามข้อมูลที่ทราบ
ถามตัวเองว่า คุณรู้อะไรมาบ้าง ให้เลือกประเภทของการสืบค้น ตามข้อมูลที่ทราบ โดยคลิกที่ ลูกศรลง ที่ช่องประเภทของการสืบค้น

7 ถามตัวเองว่า คุณรู้อะไรมาบ้าง
อาจทราบรายละเอียดบางส่วน ทราบชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ ทราบชื่อหนังสือ ชื่อชุด ทราบเลขหมู่หนังสือ ทราบ ISBN ฯลฯ

8 พิมพ์คำค้นของคุณ ที่ช่อง พิมพ์คำหรือวลี
เช่น ทราบชื่อผู้แต่ง เลือกประเภทผู้แต่ง ก่อนแล้วจึง พิมพ์ชื่อที่ต้องการ กดแป้น Enter หรือ คลิก start การค้นจากชื่อผู้แต่ง ต้องจำชื่อผู้แต่งได้และสะกดอย่างถูกต้อง ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม

9 เลขซ้ายมือแสดงจำนวนรายการที่มีในฐานข้อมูล
คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

10 จะได้รายชื่อหนังสือที่มีมาให้เลือก คลิกที่หมายเลขหน้ารายการที่ต้องการ

11 รายการที่ต้องจดมา คลิกเพื่อดูบัตรรายการ

12 ช256ง 2543 ชลีรัตน์ พยามแย้ม และพรทิพย์ กายบริบูรณ์ งานวิจัยการศึกษาการกระจายความถี่ของ จีโนและความถี่ของจีโนไทป์ ที่ควบคุมพันธุกรรมหมู่โลหิตระบบ ABO ในประชากรเขตภาคกลางตอน ล่าง กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2543

13 รายการโยงชื่อผู้แต่ง

14 หากคุณไม่รู้อะไรเลย ... เพียงมีหัวข้อที่ต้องการค้น ไม่ต้องเลือก ใช้ประเภทการสืบค้นเป็น หัวเรื่อง ตามค่าที่ตั้งไว้ เพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

15

16

17

18

19

20

21

22 ป418ส ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. สเต็มเซลล์ ดีเอ็นเอ และชีวจริยธรรม กรุงเทพฯ : มติชน, 2549

23

24

25

26

27

28

29

30

31 รายการโยง คือ คำค้นที่ไม่ได้ใช้เป็นหัวเรื่อง แต่เพื่อช่วยผู้ใช้ให้สามารถกำหนดคำค้นได้หลากหลาย บรรณารักษ์จึงทำรายการโยงไปยังหัวเรื่องที่ห้องสมุดใช้ไว้ให้

32

33

34

35

36 คำสำคัญ เป็นคำหรือวลีที่ผู้ใช้กำหนดเอง ควรกำหนดคำที่สั้นกะทัดรัดได้ใจความ และสื่อถึงเนื้อหา
การค้นคำสำคัญ ระบบค้นจากข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าคำค้นนี้จะอยู่ในตำแหน่งใด หรือส่วนไหนของข้อมูลก็ตาม  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  หัวเรื่อง  สำนักพิมพ์  หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่ได้อาจได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาด้วย

37

38

39

40

41

42

43 หากต้องการค้นข้อมูลจากบทความ
วารสารให้คลิกเลือก

44

45

46

47 เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล. สารก่อมะเร็งในมันฝรั่งทอด Lab
เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล. สารก่อมะเร็งในมันฝรั่งทอด Lab.today 2, 2 (ม.ค.-ก.พ. 2546) : 32-36

48

49

50

51 ดวงจันทร์ สุประเสริฐ. สารพิษฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์ระหว่างปี พ.ศ อาหาร 34, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2547) : 30-33

52 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม Thailand Union Catalogs
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ทุกแห่งซึ่งเป็นสมาชิก โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 24 แห่ง

53

54 สหบรรณานุกรม ของสถาบันอุดมศึกษา

55 ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Menu การสืบค้นเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ ในที่นี้เพื่อความสะดวกจะใช้ Menu ภาษาไทย ในการอธิบาย

56 ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในทุกห้องสมุดที่เข้าร่วมในโครงการ Union Catalog of Thailand โดยใช้ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง สำนักพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ และชื่อวารสาร

57 เลือกประเภทการสืบค้นที่ต้องการ พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น จากนั้น Click สืบค้น

58

59

60

61

62

63

64

65

66 การจัดเก็บระเบียน ระเบียนรายการสามารถบันทึกได้จากหน้าจอ การสืบค้นทั่วไป, คำสำคัญ, เชี่ยวชาญ โดยระเบียนจะถูกบันทึกอยู่ในการทำงานบน Gateway และเพิ่มความสะดวกโดยสามารถ ดูระเบียนรายการ, สั่งพิมพ์, ส่งระเบียนรายการทาง ได้

67

68

69

70 ค้นได้ยังค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google