งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวัน จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี อาคาร ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวัน จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี อาคาร ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวัน จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา เขตกล้วยน้ำไท โดย อ. ภุมรี บัวสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากร สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผลเข้าใจ และทราบ วิธีการเขียนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพให้ ถูกต้อง ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน KM Learning Power ครั้งที่ 1 การเขียนผลการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษา ภาพ การ ประเมิน การ ประเมิน การ ประเมิน การ ประเมิน ผลการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน

2 ผลการ ดำเนินงาน วิทยากรได้แบ่งการเขียนผลการ ดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษา เป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ วิทยากรได้แบ่งการเขียนผลการ ดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษา เป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ o การเขียนผลการ ดำเนินงาน การเขียนผลการ ดำเนินงาน การเขียนผลการ ดำเนินงาน o การเขียนอ้างอิงเอกสาร การเขียนอ้างอิงเอกสาร o การประเมินตนเอง การประเมินตนเอง o การเขียนคำที่เป็นศัทพ์ ภาษาอังกฤษ การเขียนคำที่เป็นศัทพ์ ภาษาอังกฤษ การเขียนคำที่เป็นศัทพ์ ภาษาอังกฤษ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ

3 การเขียนผลการ ดำเนินงาน o การเขียนคำขึ้นต้นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “ สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล ” แต่ควร เขียนในส่วนของเนื้อหาได้เลย o ควรเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ o คำนึงถึงความเหมาะสม และสละสลวย ไม่ จำเป็นต้องเขียนล้อคำของเกณฑ์มาทุกคำ o เมื่อมีเนื้อหาเยอะควรเขียนแยกเป็นข้อๆ เพื่อให้น่าอ่าน และเข้าใจง่าย o เมื่อนำ Template ของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ควรแก้ไขข้อความให้เรียบร้อย ไม่ควรนำส่วน ที่เกี่ยวข้องมาเขียนไว้ o ควรเขียนในเชิงลึก คือ มีการอธิบายถึง รายละเอียดด้วย o ควรมีความรอบคอบ มีการตรวจเช็คคำถูกผิด ก่อนนำส่ง ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ

4 การเขียนอ้างอิง เอกสาร o การเขียนเอกสารอ้างอิงควรเขียนเรียงตามลำดับ หมายเลขให้ถูกต้อง o ควรเขียนอ้างอิงของตัวบ่งชี้นั้นก่อน แล้วจึงเขียน อ้างอิงในตัวบ่งชี้อื่น พร้อมทั้งเขียนเรียงตามลำดับ หมายเลขอ้างอิงนั้นๆ เช่น เอกสารหมายเลข 3.1.1... เอกสารหมายเลข 3.1.2... อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2... อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 2.2.2... o การอ้างอิงเว็บไซต์ ให้เขียนอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วยเสมอ เช่น เอกสารหมายเลข 2.1.5 เว็บไซต์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://my.bu.ac.th/ http://my.bu.ac.th/ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ

5 การประเมิน ตนเอง o การเขียนตารางการประเมินตนเอง o การเขียนจุดแข็งให้อธิบายถึงประเด็นและอธิบาย รายละเอียดด้วย o การเขียนแนวทางเสริมจุดแข็งควรเขียนในเชิง รูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่ควรเขียนในเชิงน โนบาย o การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี ควรเขียนในสิ่งที่สามารถ นำไปปฏิบัติได้พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ไม่เขียน รวบรัดจนเกินไป เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนน ร้อยละ 100 3 ( เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ )( การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้ )( แปลงผลการดำเนินงานเป็น คะแนนตามที่ สกอ. หรือ สมศ. กำหนด ) ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ

6 การเขียนคำที่ เป็นศัทพ์ ภาษาอังกฤษ คำที่สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ให้เขียนเป็น ภาษาไทย ถ้าไม่เป็นคำที่นิยมเขียนเป็นภาษาไทย โดยทั่วไปให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น เว็บไซต์ อีเมล File Server Template ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ

7 การประเมิน รายการประเมินค่าเฉลี่ย SD ระดับความ คิดเห็น 1. ความรู้ ความสามารถจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.910.23 มาก - ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม 2.890.60 - ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม 4.110.33 - สาระประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 4.110.33 - ความสามารถที่ท่านนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.440.53 - ทักษะ และความรู้ใหม่ที่ท่านได้รับ 4.000.00 2. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.280.18 มาก - ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.220.44 - ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 4.560.53 - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.220.44 - สถานที่ใช้จัดกิจกรรม 4.330.50 - เอกสารประกอบกิจกรรม 3.890.93 - สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 4.440.53 รวม 4.110.66 มาก ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ ก ลั บ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวัน จันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี อาคาร ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google