งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Learning Power ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Learning Power ครั้งที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Learning Power ครั้งที่ 1
การเขียนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 เวลา – น. ณ ห้องประชุมสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดย อ.ภุมรี บัวสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผลเข้าใจ และทราบวิธีการเขียนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพให้ถูกต้อง ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลการดำเนินงาน การประเมิน ภาพ

2 ผลการดำเนินงาน วิทยากรได้แบ่งการเขียนผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ การเขียนผลการดำเนินงาน การเขียนอ้างอิงเอกสาร การประเมินตนเอง การเขียนคำที่เป็นศัทพ์ภาษาอังกฤษ กลับ

3 การเขียนผลการดำเนินงาน
การเขียนคำขึ้นต้นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล” แต่ควรเขียนในส่วนของเนื้อหาได้เลย ควรเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คำนึงถึงความเหมาะสม และสละสลวย ไม่จำเป็นต้องเขียนล้อคำของเกณฑ์มาทุกคำ เมื่อมีเนื้อหาเยอะควรเขียนแยกเป็นข้อๆ เพื่อให้น่าอ่าน และเข้าใจง่าย เมื่อนำ Template ของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ควรแก้ไขข้อความให้เรียบร้อย ไม่ควรนำส่วนที่เกี่ยวข้องมาเขียนไว้ ควรเขียนในเชิงลึก คือ มีการอธิบายถึงรายละเอียดด้วย ควรมีความรอบคอบ มีการตรวจเช็คคำถูกผิด ก่อนนำส่ง กลับ

4 การเขียนอ้างอิงเอกสาร
การเขียนเอกสารอ้างอิงควรเขียนเรียงตามลำดับหมายเลขให้ถูกต้อง ควรเขียนอ้างอิงของตัวบ่งชี้นั้นก่อน แล้วจึงเขียนอ้างอิงในตัวบ่งชี้อื่น พร้อมทั้งเขียนเรียงตามลำดับหมายเลขอ้างอิงนั้นๆ เช่น เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข การอ้างอิงเว็บไซต์ ให้เขียนอธิบายรายละเอียดประกอบด้วยเสมอ เช่น เอกสารหมายเลข เว็บไซต์สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลับ

5 การประเมินตนเอง การเขียนตารางการประเมินตนเอง
การเขียนจุดแข็งให้อธิบายถึงประเด็นและอธิบายรายละเอียดด้วย การเขียนแนวทางเสริมจุดแข็งควรเขียนในเชิงรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่ควรเขียนในเชิงนโนบาย การเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี ควรเขียนในสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ไม่เขียนรวบรัดจนเกินไป เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนน ร้อยละ 100 3 (เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้) (การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้) (แปลงผลการดำเนินงานเป็นคะแนนตามที่ สกอ. หรือ สมศ. กำหนด) กลับ

6 การเขียนคำที่เป็นศัทพ์ภาษาอังกฤษ
คำที่สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ให้เขียนเป็นภาษาไทย ถ้าไม่เป็นคำที่นิยมเขียนเป็นภาษาไทยโดยทั่วไปให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น เว็บไซต์ อีเมล File Server Template กลับ

7 การประเมิน รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ระดับความคิดเห็น
1. ความรู้ ความสามารถจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.91 0.23 มาก ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม 2.89 0.60 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม 4.11 0.33 สาระประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม ความสามารถที่ท่านนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 4.44 0.53 ทักษะ และความรู้ใหม่ที่ท่านได้รับ 4.00 0.00 2. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 4.28 0.18 ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.22 0.44 ความรู้ ความสามารถของวิทยากร 4.56 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่ใช้จัดกิจกรรม 4.33 0.50 เอกสารประกอบกิจกรรม 3.89 0.93 สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ รวม 0.66 กลับ


ดาวน์โหลด ppt KM Learning Power ครั้งที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google