งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรอักษรศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญา ตรีเอกภาษาจีน หรือผู้สอนภาษาจีนที่ ยังไม่มีวุฒิปริญญาโททางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรอักษรศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญา ตรีเอกภาษาจีน หรือผู้สอนภาษาจีนที่ ยังไม่มีวุฒิปริญญาโททางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญา ตรีเอกภาษาจีน หรือผู้สอนภาษาจีนที่ ยังไม่มีวุฒิปริญญาโททางด้าน ภาษาจีน ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านภาษาและวรรณคดีจีนเพื่อการ สอนภาษาจีนหรือการค้นคว้าวิจัยขั้น สูงต่อไป

2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษร ศาสตร์จะเปิดรับสมัครนิสิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 6 ในภาค การศึกษาต้นปีการศึกษา 2551 นี้ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตอักษรศาสตรมหา บัณฑิตผู้มีความรู้ขั้นสูงทางภาษาและ วรรณคดีจีนและสามารถถ่ายทอดองค์ ความรู้ที่ได้เรียนมา มีความสามรถในการค้นคว้าและวิจัยทาง ภาษาและวรรณคดีจีน สามารถทำงาน ต่อเนื่องด้านวิชาการหลังจากสำเร็จ การศึกษา

3 หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องไป ศึกษา ณ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นเวลา 1-2 เดือน ก่อนที่จะเริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ โดยนิสิต จะมีโอกาสได้รับการแนะนำ กำหนด ขอบเขตและหัวข้อวิทยานิพนธ์จาก อาจารย์ที่ปรึกษาที่ภาควิชาภาษาและ วรรณคดีจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งจัดให้ ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้ระดับ 8 หรือเทียบเท่า

4 นอกจากนี้ ผู้สมัครควรส่งหัวข้อ วิทยานิพนธ์ที่ต้องการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย : ชื่อหัวข้อ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ วิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ เป็นต้น เนื้อหาโดยรวมประมาณ 3-4 หน้า และเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาจีน * รายละเอียดอื่นๆโปรดอ่านคู่มือบัณทิต ศึกษาหรือทางเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th www.grad.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรอักษรศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญา ตรีเอกภาษาจีน หรือผู้สอนภาษาจีนที่ ยังไม่มีวุฒิปริญญาโททางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google