งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการ สารสนเทศ An Integrated Innovation for Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการ สารสนเทศ An Integrated Innovation for Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร E-mail: khwantrakulk@nu.ac.th บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการ สารสนเทศ An Integrated Innovation for Information Services 1

2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ที่มาของนวัตกรรม และระบบสารสนเทศต่างๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือรายละเอียดต่างๆ กับผู้พัฒนาระบบ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดลองใช้งาน ประชุมแจ้งแก่บุคลากรรับทราบร่วมกัน เมื่อนำระบบใหม่มาให้บริการ 2

3 ผลการศึกษา ระบบสืบค้น บริการออนไลน์ ระบบสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติงานบริการ ระบบสนับสุนการวิจัย 3

4 4

5 ระบบสืบค้น Search for Books Search for Articles Search for Journals 5

6 1. ระบบสืบค้น 6

7 Document Delivery Service VDO Online Group Study Room Reservation System บริการออนไลน์ 7

8 2. บริการออนไลน์ 2.1 ระบบบริการนำส่งทรัพยากร สารสนเทศระหว่างห้องสมุด ( Document Delivery Service ; DDS) 8

9 2.2 ระบบ VDO Online 9

10 2.3 ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้า กลุ่ม 10

11 11

12 Ask a Librarian Literature Search Service Citation Analysis Journal Impact Factor NU Digital Repository Library Training Clinic@ Library ระบบบริหารจัดการให้บริการช่วยการค้นคว้า ระบบสนับสนุนการวิจัย 12

13 3. ระบบสนับสนุนการวิจัย 3.1 ถามบรรณารักษ์ (Ask a Librarian) 3.2 บริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการ วิจัย (Literature Search Service) 3.3 บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis) 3.4 บริการตรวจสอบค่าดัชนีผลกระทบ การอ้างอิงของวารสาร (Journal Impact Factor) 13

14 3.5 NU Digital Repository 14

15 3.6 ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม 15

16 3.7 Clinic@ Library 16

17 3.8 ระบบบริหารจัดการให้บริการช่วย การค้นคว้า 17

18 Digital Post-it ระบบตรวจสอบรายชื่อนิสิต / บุคลากร ระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ระบบแจ้งหารายการทรัพยากรไม่พบ ระบบจัดทำและรายงานสถิติฯ ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด ระบบแจ้งแก้ไขตัวเล่มหนังสือ ระบบสนับสนุนเพื่อ การปฏิบัติงานบริการ 18

19 4. ระบบสนับสนุนเพื่อการ ปฏิบัติงานบริการ 4.1 Digital Post-it 19

20 4.2 ระบบตรวจสอบรายชื่อนิสิต / บุคลากร 20

21 4.3 ระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด 21

22 4.4 ระบบแจ้งหารายการทรัพยากรไม่ พบ 22

23 4.5 ระบบสำรองข้อมูลการคืนทรัพยากร สารสนเทศ 23

24 4.6 Internet Room Calendar 24

25 4.7 ระบบจัดทำและรายงานสถิติฝ่ายบริการสารสนเทศ 25

26 อยู่ระหว่างการพัฒนา 4.8 ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด 4.9 ระบบแจ้งแก้ไขตัวเล่มหนังสือ 26

27 27


ดาวน์โหลด ppt ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการ สารสนเทศ An Integrated Innovation for Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google