งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการสารสนเทศ An Integrated Innovation for Information Services ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
ที่มาของนวัตกรรม และระบบสารสนเทศต่างๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือรายละเอียดต่างๆ กับผู้พัฒนาระบบ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดลองใช้งาน ประชุมแจ้งแก่บุคลากรรับทราบร่วมกัน เมื่อนำระบบใหม่มาให้บริการ

3 เพื่อการปฏิบัติงานบริการ
ผลการศึกษา ระบบสืบค้น Information ระบบสนับสุนการวิจัย บริการออนไลน์ Services ระบบสนับสนุน เพื่อการปฏิบัติงานบริการ

4

5 ระบบสืบค้น Search for Books Search for Articles Search for Journals

6 1. ระบบสืบค้น

7 บริการออนไลน์ Document Delivery Service VDO Online Group Study Room Reservation System

8 2. บริการออนไลน์ 2.1 ระบบบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด (Document Delivery Service ; DDS)

9 2.2 ระบบ VDO Online

10 2.3 ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม

11

12 ระบบสนับสนุนการวิจัย
Ask a Librarian Literature Search Service Citation Analysis Journal Impact Factor NU Digital Repository Library Training Library ระบบบริหารจัดการให้บริการช่วยการค้นคว้า

13 3. ระบบสนับสนุนการวิจัย
3.1 ถามบรรณารักษ์ (Ask a Librarian) 3.2 บริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย (Literature Search Service) 3.3 บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis) 3.4 บริการตรวจสอบค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร (Journal Impact Factor)

14 3.5 NU Digital Repository

15 3.6 ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

16 3.7 Library

17 3.8 ระบบบริหารจัดการให้บริการช่วยการค้นคว้า

18 ระบบสนับสนุนเพื่อ การปฏิบัติงานบริการ
Digital Post-it ระบบตรวจสอบรายชื่อนิสิต/บุคลากร ระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ระบบแจ้งหารายการทรัพยากรไม่พบ ระบบจัดทำและรายงานสถิติฯ ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด ระบบแจ้งแก้ไขตัวเล่มหนังสือ

19 4. ระบบสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานบริการ
4.1 Digital Post-it

20 4.2 ระบบตรวจสอบรายชื่อนิสิต/ บุคลากร

21 4.3 ระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด

22 4.4 ระบบแจ้งหารายการทรัพยากรไม่พบ

23 4.5 ระบบสำรองข้อมูลการคืนทรัพยากรสารสนเทศ

24 4.6 Internet Room Calendar

25 4.7 ระบบจัดทำและรายงานสถิติฝ่ายบริการสารสนเทศ

26 อยู่ระหว่างการพัฒนา 4.8 ระบบบริการยืมระหว่างห้องสมุด
4.9 ระบบแจ้งแก้ไขตัวเล่มหนังสือ

27


ดาวน์โหลด ppt ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google