งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ศ. นพ. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 29 ส.ค. 2554 บรรยายที่ ม. บูรพา

2 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
 อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์

3 การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ก. ผลงาน การปฏิบัติงาน เอกสาร : แผนการสอน : เอกสารการสอน - ประกอบการสอน - คำสอน ผลงานทางวิชาการ DVD บันทึกการสอน ข. ความประพฤติและจรรยาบรรณ

4 แผนการสอน วิชา ? สอนใคร ? เมื่อใด ? ที่ไหน ?

5 เอกสารประกอบการสอน จำนวน : เช่น อย่างน้อย 1 หัวข้อ
จำนวน : เช่น อย่างน้อย 1 หัวข้อ คุณภาพ : ดี ดีมาก ดีเด่น

6 เอกสารคำสอน จำนวน : เช่น อย่างน้อย 1 หัวข้อ คุณภาพ : ดี ดีมาก ดีเด่น

7 ผลงานทางวิชาการ ตำรา บทความทางวิชาการ เช่น การแปล การรวบรวม ฯลฯ วิจัย
เช่น การแปล การรวบรวม ฯลฯ วิจัย อื่นๆ

8 ตำรา  เนื้อหา : ถูกต้อง : ทันสมัย : แสดงความรู้ ความสามารถของผู้แต่ง
 เนื้อหา : ถูกต้อง : ทันสมัย : แสดงความรู้ ความสามารถของผู้แต่ง  ความยาว  ภาษา  รูปแบบ  การอ้างอิง เช่น Vancouver Style

9 บทความทางวิชาการ ความถูกต้อง ประโยชน์
จรรยาบรรณ : ถ้าเป็นการแปลต้องได้รับ อนุญาตจากต้นเรื่อง

10 การศึกษาเพื่อหาความรู้ใหม่
การวิจัย คือ การศึกษาเพื่อหาความรู้ใหม่

11 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ความยาก : จากน้อย มาก Case report Case series Case control - ผลเป็นตัวตั้ง Cohort - เหตุเป็นตัวตั้ง Experiment - Non randomized - Randomized Meta - analysis

12 ผลงานวิจัยที่ดี ได้ความรู้ใหม่ มีประโยชน์ ถูกต้อง  วิธีวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง  สถิติ  การแปลผล

13 ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
มีผลงานเรื่องเดียวอย่างต่อเนื่อง คุณภาพดี มีจรรยาบรรณดี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ดี

14 วารสารที่ดี  เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง  มี impact factor สูง

15 ระดับวารสาร หน่วยงาน สถาบัน สมาคม ชมรม ประเทศ นานาชาติ

16 การเขียนบทความทางวิชาการ
เขียนตามคำแนะนำของแต่ละวารสารที่ต้องการลง บทความวิจัย มักจะมี  บทนำ  วัตถุประสงค์  วิธีการ  ผล  การอภิปราย  สรุป  เอกสารอ้างอิง  บทคัดย่อ

17 การทำวิจัย เรื่องที่จะวิจัย ความเป็นไปได้  ความรู้  ตัวอย่าง
 ทรัพยากร - เงินสนับสนุน - เครื่องมือ - คนช่วย - คนสนับสนุน

18 การเผยแพร่งานวิจัย บทความ การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
การเขียนบทความลงตีพิมพ์

19 คุณค่าของการเผยแพร่งานวิจัย
คุณภาพของงานวิจัย เวลาเหมาะสม ชื่อคนทำวิจัย วารสารที่ลงตีพิมพ์ การประชุมที่เสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google