งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของการเขียน รายงานการวิจัย ส่วนนำ ประกอบด้วย ปกหน้า / ปกนอก ปกใน / ปกรอง ( เหมือนปกนอกแต่อยู่ด้านใน ) บทคัดย่อ : ส่วนนี้จะกล่าวถึงการวิจัยโดยย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของการเขียน รายงานการวิจัย ส่วนนำ ประกอบด้วย ปกหน้า / ปกนอก ปกใน / ปกรอง ( เหมือนปกนอกแต่อยู่ด้านใน ) บทคัดย่อ : ส่วนนี้จะกล่าวถึงการวิจัยโดยย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของการเขียน รายงานการวิจัย ส่วนนำ ประกอบด้วย ปกหน้า / ปกนอก ปกใน / ปกรอง ( เหมือนปกนอกแต่อยู่ด้านใน ) บทคัดย่อ : ส่วนนี้จะกล่าวถึงการวิจัยโดยย่อ ซึ่ง ระบุเพียงวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้และผลการ วิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอแนะความยาวในส่วนนี้ ประมาณ 1-2 แผ่นไม่ควรยาวมาก

2 กิตติกรรมประกาศ : กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนทำให้ การวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ที่ควรกล่าว ขอบคุณได้แก่ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้ทุน ผู้ให้ แหล่งข้อมูล ผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ รายการสัญลักษณ์ที่ใช้ ( ถ้ามี ) ส่วนนำ ( ต่อ )

3 โครงสร้างของการเขียน รายงานการวิจัย ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ( ถ้ามี ) ข้อจำกัดของการวิจัย ( ถ้ามี ) นิยามศัพท์เฉพาะ ( นิยามปฏิบัติการ ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงสร้างของการเขียนรายงาน การวิจัย บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบความคิดในการวิจัย บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

5 โครงสร้างของการเขียนรายงาน การวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( กำหนดหัวข้อในการนำเสนอตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย ) บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ

6 โครงสร้างของการเขียนรายงาน การวิจัย ส่วนอ้างอิงประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก เช่น - แบบสอบถาม การคำนวณ เป็นต้น - ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล - รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ - ข้อมูลการคำนวณอ้างอิงอื่นๆ

7 การเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง.// ปีที่พิมพ์.// ชื่อหนังสือ.// ครั้งที่พิมพ์.// ชื่อชุด. เมืองที่พิมพ์ :/ สำนักพิมพ์. หมายเหตุ - ชื่อหนังสือหรือชื่อวารสารจะต้องขีดเส้นใต้หรือ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา - ถ้าไม่สามารถพิมพ์ในบรรทัดเดียวกันจบได้อีก บรรทัดให้เว้นระยะเข้ามา 8 ตัวอักษร

8 ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม - บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2540). คู่มือการเขียน รายงานการวิจัยและ วิทยานิพนธ์ ( พิมพ์ครั้งที่ 6 ). กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2522. คู่มือนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของการเขียน รายงานการวิจัย ส่วนนำ ประกอบด้วย ปกหน้า / ปกนอก ปกใน / ปกรอง ( เหมือนปกนอกแต่อยู่ด้านใน ) บทคัดย่อ : ส่วนนี้จะกล่าวถึงการวิจัยโดยย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google