งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fisher Black Myron Scholes Robert Merton แบบจำลองแบล็ค - โชลส์ (Black-Scholes Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fisher Black Myron Scholes Robert Merton แบบจำลองแบล็ค - โชลส์ (Black-Scholes Model)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fisher Black Myron Scholes Robert Merton แบบจำลองแบล็ค - โชลส์ (Black-Scholes Model)

2 สรุปการวิเคราะห์ ราคาออปชั่น รายการ Call OptionPut Option กำไร ( ขาย – ซื้อ ) S 0 - XX - S 0 Max (S 0 – X,0) Max (X - S 0, 0) Max (S 0 – Xe -rt,0) Max (Xe -rt - S 0, 0) S 0 N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 N(-d 1 ) S 0 e -qt N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 e -qt N(-d 1 ) European option (Time) Basic Black-Scholes Black-Scholes Intrinsic Value

3 1S.D=  T Probability d 1 = d 2 = N(d1 ) N(-d1) N(d2 ) N(-d2) ln S o + r +  2 T X 2  T d 1 -  T โดย d 1 = d2= d2= โอกาศ ราคาสูงขึ้น โอกาศ ราคาลดลง ใช้สำหรับ S 0 ใช้สำหรับ X

4 Z

5 การคำนวณหา N(d 1 ) แทนค่า d 1 = จากตาราง N(0.39) = N(0.40) = ส่วนต่าง 0.01 เท่ากับ [ – ] ส่วนต่าง เท่ากับ [ – ] * = ดังนั้น N(d 1 ) = N(0.3951) = = N(-d 1 ) = 1- N(0.3951) = d 1 =

6 สรุปราคาออปชั่น Black-Scholes Model รายการ Call OptionPut Option S 0 N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 N(-d 1 ) S 0 N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 N(-d 1 ) Basic Black-Scholes หุ้นสามัญไม่จ่ายปันผล S 0 e -qt N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 e -qt N(-d 1 ) ดัชนีราคาหลักทรัพย์ S 0 e -rft N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 e -rft N(-d 1 ) เงินตราต่างประเทศ S 0 * N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 * N(-d 1 ) หุ้นสามัญจ่ายปันผล S 0 * = S 0 – Div 1 *e -rt1

7 d 1 N(d1 ) N(-d1) N(d2 ) N(-d2) ln S o + r +  2 T X 2  T d 1 -  T โดย d 1 = d2= d2= d2d2 1S.D=  T S 0 N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 N(-d 1 ) การประเมินราคาออปชันในหุ้นสามัญที่หุ้นสามัญไม่จ่ายปันผล Call OptionPut Option

8 สรุปตารางย่อ N(d) d 1 = N(d ) dN(d) dN(d)

9  ตัวอย่างที่ 3.12 กำหนดให้ราคาหุ้นอ้างอิงใน ปัจจุบันเท่ากับ 52 บาทและออปชันมีอายุคงเหลือ 6 เดือน มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 50 บาท ให้อัตรา ดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงเป็น 3% ต่อปี และ ค่าความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงเท่ากับ 25% ต่อปี แบบจำลองแบล็ค - โชลส์  จากโจทย์ข้างต้น จะได้ S 0 = 52, X = 50, r = 0.03,  = 0.25 และ T = 0.5 ln S o + r +  2 T X 2  T d 1 =

10 d 1 = N( d1 ) d 2 = N(d2) แทนค่า d 1 = ln (52/50) + ( /2) x แบบจำลองแบล็ค - โชลส์ N(d 1 ) = N(0.3951) = N(-d 1 ) = N( ) = N(d 2 ) = N(0.2183) = N(-d 2 ) = N( ) = = d 2 = – = c = (52 x ) – (50e x 0.5 x ) = 5.10 S 0 N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 N(-d 1 ) Call OptionPut Option p = (50e x 0.5 x ) – (52 x ) = 2.36

11  กรณีของออปชันแบบยุโรป แทนค่า S 0 ด้วยราคา สป็อตลบด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลทั้งหมด ที่จะถูกจ่ายในช่วงอายุของออปชัน การประเมินราคาออปชันในหุ้นสามัญที่มีการ จ่ายเงินปันผล

12 d 1 N(d1 ) N(-d1) N(d2 ) N(-d2) ln S o * + r +  2 T X 2  T d 1 -  T โดย d 1 = d2= d2= d2d2 1S.D=  T การประเมินราคาออปชันในหุ้นสามัญที่หุ้นสามัญจ่ายปันผล S 0 * = S 0 – Div 1 *e -rt1 Call OptionPut Option S 0 * N(d 1 ) – Xe -rt N(d 2 )Xe -rt N(-d 2 ) - S 0 * N(-d 1 )

13  ในทางปฏิบัติ, ใช้วิธีการ Iterative search เพื่อหาค่า Implied volatility จากสมการ แบล็ค - โชลส์  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาตลาดของคอลออปชัน เท่ากับ 4.00 บาท โดย S 0 = 25, X = 22, r = 0.08, q = 0.03 และ T = 0.25  ทดลองแทนค่า  = 0.40, c = 3.91 => ต่ำไป  ทดลองแทนค่า  = 0.45, c = 4.09 => สูงไป  ดังนั้น Implied volatility จึงควรจะมีค่าอยู่ ระหว่าง 0.40 และ 0.45  วิธีการ Iterative search จะทำการซอยช่วง ของตัวแปรให้เล็กลงและทำการคำนวณซ้ำจน ได้ตัวแปรที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ใกล้เคียงกับ เป้าหมายที่สุด  ตามตัวอย่างนี้ค่า Implied volatility = หรือ 42.58% ต่อปี Implied Volatility (IV)

14  ค่า IV มักถูกใช้เพื่อประเมินความคิดเห็นของ ตลาดต่อความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง  นักวิเคราะห์มักจะใช้ค่า IV ของออปชันที่มี สภาพคล่องสูงเป็นค่าความผันผวนอ้างอิงเพื่อ คำนวณราคาออปชันที่มีสภาพคล่องต่ำของหุ้น อ้างอิงเดียวกัน  นอกจากนั้น ค่า IV มักจะถูกนำไปใช้เพื่อเปรียบ เทียบมูลค่าออปชันของหุ้นอ้างอิงเดียวกันเพื่อ การค้าหรือการลงทุนในออปชัน  สิ่งสำคัญข้อหนึ่งที่นักลงทุนควรจดจำคือ ราคา ของ Deep-in-the-money และ Deep-out-of- the-money ออปชันจะมีความไวสัมพัทธ์ต่อการ เปลี่ยนแปลงของความผันผวนของราคาหุ้น อ้างอิงน้อย ดังนั้นค่า IV ที่คำนวณได้จากออป ชันเหล่านี้ จึงมีแนวโน้มที่จะไม่น่าเชื่อถือ Implied Volatility (IV)

15 ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. แนวคิดเบื้องต้นในการประเมินราคาออปชัน และแนวคิดเกี่ยวกับค่าสัมพัทธภาพระหว่าง พุทและคอล (Put-Call parity) 2. แนวคิดในการประเมินราคาออปชันตาม แบบจำลองไบโนเมียล (Binomial model) 3. แนวคิดในการประเมินราคาออปชันตาม แบบจำลองแบล็ค – โชลส์ (Black-Scholes model) 4. การใช้ Implied volatility เพื่อการซื้อขาย ออปชัน สรุป


ดาวน์โหลด ppt Fisher Black Myron Scholes Robert Merton แบบจำลองแบล็ค - โชลส์ (Black-Scholes Model)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google