งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting
Should we build this plant? Sansanee Thebpanya School of Business Administration

2 Capital budgeting คือ อะไร?
การวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เป็นการตัดสินใจระยะยาว; เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนจำนวนมาก มีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท Sansanee Thebpanya School of Business Administration

3 ขั้นตอนในการวิเคราะห์การลงทุน
ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ประเมินความเสี่ยง กำหนดต้นทุนของเงินทุนที่เหมาะสม (cost of capital) ที่จะใช้ในการประเมินโครงการ หา NPV และ/หรือ IRR ยอมรับโครงการถ้า NPV > 0 และ/หรือ IRR > WACC Sansanee Thebpanya School of Business Administration

4 School of Business Administration
ข้อแตกต่างระหว่างโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน (independent project) และโครงการที่ทดแทนกันได้ (mutually exclusive project) โครงการที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent projects) – ถ้ายอมรับโครงการหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของอีกโครงการหนึ่ง โครงการที่ทดแทนกันได้ (Mutually exclusive projects) – ถ้าการยอมรับโครงการหนึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อกระแสเงินสดของอีกโครงการหนึ่ง Sansanee Thebpanya School of Business Administration

5 วิธีการในการประเมินโครงการ
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ดัชนีกำไร (Profitability Index: PI) Sansanee Thebpanya School of Business Administration

6 ระยะเวลาคืนทุน (payback period)
ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับจากโครงการเท่ากับเงินลงทุน คำนวณได้โดยการบวกกระแสเงินสดรับของโครงการกับเงินลงทุน จนกระทั่งกระแสเงินสดสะสมของโครงการเท่ากับศูนย์ Sansanee Thebpanya School of Business Administration

7 School of Business Administration
คำนวณระยะเวลาคืนทุน PaybackL = / = ปี CFt Cumulative 1 2 3 = 2.4 30 80 -30 Project L PaybackS = / = 1.6 ปี CFt Cumulative 1 2 3 = 1.6 30 50 -30 Project S Sansanee Thebpanya School of Business Administration

8 ข้อดีและข้อเสียของระยะเวลาคืนทุน
เป็นตัวชี้วัดถึงความเสี่ยงและสภาพคล่องของโครงการ ง่ายแก่การคำนวณและเข้าใจ ข้อเสีย ไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา (time value of money) ไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดหลังจากระยะเวลาคืนทุน Sansanee Thebpanya School of Business Administration

9 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
ผลรวมของมูลค่าปัจจุบัน (PVs) ของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ: Sansanee Thebpanya School of Business Administration

10 School of Business Administration
หา NPV ของโครงการ L Year CFt PV of CFt ฿100 NPVL = ฿18.79 NPVS = ฿19.98 Sansanee Thebpanya School of Business Administration

11 เกณฑ์การตัดสินใจถ้าใช้วิธี NPV
NPV = PV ของกระแสเงินสดรับ – PV ของกระแสเงินสดจ่าย ถ้าโครงการเป็นอิสระต่อกัน ยอมรับโครงการถ้า NPV > 0 ถ้าโครงการทดแทนกันได้ ยอมรับโครงการที่มี NPV เป็นบวกและมี NPV มากกว่า เนื่องจากโครงการนั้น จะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจมากที่สุด ในตัวอย่างนี้ ควรยอมรับโครงการ S ถ้าโครงการเป็นแบบ mutually exclusive (เนื่องจาก NPVs > NPVL), และยอมรับทั้งสองโครงการถ้า S และ L เป็นอิสระต่อกัน Sansanee Thebpanya School of Business Administration

12 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน: Internal Rate of Return (IRR)
IRR คือ อัตราคิดลด (discount rate) ที่ทำให้ PV ของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุน และทำให้ NPV = 0: Sansanee Thebpanya School of Business Administration

13 School of Business Administration
คำนวณ IRR 1 2 3 IRR = ? 10 60 80 PV1 PV2 PV3 0 = NPV IRRL = 18.13%. IRRS = 23.56%. Sansanee Thebpanya School of Business Administration

14 เกณฑ์การตัดสินใจถ้าใช้วิธี IRR
ถ้า IRR > WACC หมายความว่าอัตราผลตอบแทนจากโครงการมากกว่าต้นทุนของเงินลงทุน และจะมีอัตราผลตอบแทนคงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น Sansanee Thebpanya School of Business Administration

15 เกณฑ์ในการยอมรับเมื่อใช้ IRR
ถ้า IRR > k, ยอมรับโครงการ ถ้า IRR < k, ปฏิเสธโครงการ ถ้าโครงการ L และ S เป็นอิสระต่อกัน ยอมรับทั้งสองโครงการ เนื่องจากทั้งสองโครงการมี IRR > k = 10% ถ้าโครงการ L และ S เป็นโครงการที่ทดแทนกันได้ (mutually exclusive) เลือกโครงการ S เนื่องจาก IRRs > IRRL Sansanee Thebpanya School of Business Administration

16 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราในการลงทุนต่อ (Reinvestment rate assumptions)
วิธี NPV สมมติว่ากระแสเงินสดจะถูกนำไปลงทุนต่อที่อัตรา k ซึ่งเป็นค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (opportunity cost of capital) วิธี IRR สมมติว่ากระแสเงินสดจะถูกนำไปลงทุนต่อที่ IRR การสมมติว่ากระแสเงินสดถูกนำไปลงทุนต่อที่ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนจะดูเป็นจริงมากกว่า ดังนั้น วิธี NPV จึงดีกว่า และควรใช้วิธี NPV ในการประเมินโครงการที่เป็น mutually exclusive Sansanee Thebpanya School of Business Administration

17 วิธีดัชนีกำไร (Profitability Index: PI)
PI = PV กระแสเงินสดรับ/PV กระแสเงินสดจ่าย PIL = /100 = 1.19 PIS = /100 = 1.20 PI > 1 แสดงว่า PV กระแสเงินสดรับ>PV กระแสเงินสดจ่าย Sansanee Thebpanya School of Business Administration


ดาวน์โหลด ppt การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google