งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Sansanee Thebpanya School of Business Administration การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting Should we build this plant?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Sansanee Thebpanya School of Business Administration การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting Should we build this plant?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Sansanee Thebpanya School of Business Administration การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting Should we build this plant?

2 2 Sansanee Thebpanya School of Business Administration Capital budgeting คือ อะไร? •การวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร •เป็นการตัดสินใจระยะยาว; เกี่ยวข้องกับเงิน ลงทุนจำนวนมาก •มีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท

3 3 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ขั้นตอนในการวิเคราะห์การลงทุน 1. ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย 2. ประเมินความเสี่ยง 3. กำหนดต้นทุนของเงินทุนที่เหมาะสม (cost of capital) ที่จะใช้ในการประเมินโครงการ 4. หา NPV และ/หรือ IRR 5. ยอมรับโครงการถ้า NPV > 0 และ/หรือ IRR > WACC

4 4 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ข้อแตกต่างระหว่างโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน (independent project) และโครงการที่ทดแทนกัน ได้ (mutually exclusive project) •โครงการที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent projects) – ถ้ายอมรับโครงการหนึ่งไม่มีผลกระทบ ต่อกระแสเงินสดของอีกโครงการหนึ่ง •โครงการที่ทดแทนกันได้ (Mutually exclusive projects) – ถ้าการยอมรับโครงการหนึ่ง จะ มี ผลกระทบในทางลบต่อกระแสเงินสดของอีก โครงการหนึ่ง

5 5 Sansanee Thebpanya School of Business Administration วิธีการในการประเมินโครงการ •ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) •มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) •อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) •ดัชนีกำไร (Profitability Index: PI)

6 6 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ระยะเวลาคืนทุน (payback period) •ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับจากโครงการเท่ากับ เงินลงทุน •คำนวณได้โดยการบวกกระแสเงินสดรับของ โครงการกับเงินลงทุน จนกระทั่งกระแสเงินสด สะสมของโครงการเท่ากับศูนย์

7 7 Sansanee Thebpanya School of Business Administration คำนวณระยะเวลาคืนทุน Payback L = 2 + / = 2.375 ปี CF t -100 10 60 100 Cumulative -100 -90 0 50 012 3 = 2.4 3080 -30 Project L Payback S = 1 + / = 1.6 ปี CF t -100 70 100 20 Cumulative -100 0 20 40 012 3 = 1.6 3050 -30 Project S

8 8 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ข้อดีและข้อเสียของระยะเวลาคืนทุน •ข้อดี –เป็นตัวชี้วัดถึงความเสี่ยงและสภาพคล่องของ โครงการ –ง่ายแก่การคำนวณและเข้าใจ •ข้อเสีย –ไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา (time value of money) –ไม่คำนึงถึงกระแสเงินสดหลังจากระยะเวลาคืนทุน

9 9 Sansanee Thebpanya School of Business Administration มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) •ผลรวมของมูลค่าปัจจุบัน (PVs) ของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายของโครงการ:

10 10 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หา NPV ของโครงการ L Year CF t PV of CF t 0-100 -฿100 1 10 9.09 2 60 49.59 3 80 60.11 NPV L = ฿18.79 NPV S = ฿19.98

11 11 Sansanee Thebpanya School of Business Administration เกณฑ์การตัดสินใจถ้าใช้วิธี NPV NPV = PV ของกระแสเงินสดรับ – PV ของกระแสเงินสดจ่าย •ถ้าโครงการเป็นอิสระต่อกัน ยอมรับโครงการถ้า NPV > 0 •ถ้าโครงการทดแทนกันได้ ยอมรับโครงการที่มี NPV เป็น บวกและมี NPV มากกว่า เนื่องจากโครงการนั้น จะเพิ่ม มูลค่าให้ธุรกิจมากที่สุด •ในตัวอย่างนี้ ควรยอมรับโครงการ S ถ้าโครงการเป็นแบบ mutually exclusive (เนื่องจาก NPV s > NPV L ), และ ยอมรับทั้งสองโครงการถ้า S และ L เป็นอิสระต่อกัน

12 12 Sansanee Thebpanya School of Business Administration อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน: Internal Rate of Return (IRR) •IRR คือ อัตราคิดลด (discount rate) ที่ทำให้ PV ของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุน และทำให้ NPV = 0:

13 13 Sansanee Thebpanya School of Business Administration คำนวณ IRR 108060 0123 IRR = ? -100.00 PV 3 PV 2 PV 1 0 = NPV IRR L = 18.13%.IRR S = 23.56%.

14 14 Sansanee Thebpanya School of Business Administration เกณฑ์การตัดสินใจถ้าใช้วิธี IRR •ถ้า IRR > WACC หมายความว่าอัตรา ผลตอบแทนจากโครงการมากกว่าต้นทุน ของเงินลงทุน และจะมีอัตราผลตอบแทน คงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น

15 15 Sansanee Thebpanya School of Business Administration เกณฑ์ในการยอมรับเมื่อใช้ IRR •ถ้า IRR > k, ยอมรับโครงการ •ถ้า IRR < k, ปฏิเสธโครงการ •ถ้าโครงการ L และ S เป็นอิสระต่อกัน ยอมรับทั้ง สองโครงการ เนื่องจากทั้งสองโครงการมี IRR > k = 10% •ถ้าโครงการ L และ S เป็นโครงการที่ทดแทนกัน ได้ (mutually exclusive) เลือกโครงการ S เนื่องจาก IRR s > IRR L

16 16 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราในการลงทุนต่อ (Reinvestment rate assumptions) •วิธี NPV สมมติว่ากระแสเงินสดจะถูกนำไปลงทุน ต่อที่อัตรา k ซึ่งเป็นค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (opportunity cost of capital) •วิธี IRR สมมติว่ากระแสเงินสดจะถูกนำไปลงทุนต่อ ท ี่ IRR •การสมมติว่ากระแสเงินสดถูกนำไปลงทุนต่อที่ค่า เสียโอกาสของเงินลงทุนจะดูเป็นจริงมากกว่า ดังนั้น วิธี NPV จึงดีกว่า และควรใช้วิธี NPV ในการ ประเมินโครงการที่เป็น mutually exclusive

17 17 Sansanee Thebpanya School of Business Administration วิธีดัชนีกำไร (Profitability Index: PI) PI = PV กระแสเงินสดรับ/PV กระแสเงินสดจ่าย PI L = 118.79/100 = 1.19 PI S = 119.99/100 = 1.20 PI > 1 แสดงว่า PV กระแสเงินสดรับ>PV กระแสเงินสดจ่าย


ดาวน์โหลด ppt 1 Sansanee Thebpanya School of Business Administration การประเมินโครงการลงทุน Capital Budgeting Should we build this plant?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google