งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน. ตัวอย่างเพิ่มเติม ซื้อเครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด ที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน. ตัวอย่างเพิ่มเติม ซื้อเครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด ที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน

2 ตัวอย่างเพิ่มเติม ซื้อเครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด ที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้ ปี เงินที่ประหยัดได้ ( บาท ) 12,000 21,800 31,500 42,500 52,200 ระยะเวลาคืนทุน : P.B

3 เงินสดจ่ายลงทุน 4,500 บาท เงินสดรับ 5 ปี งวดเวลาที่ ได้ทุนคืน คำนวณได้ ดังนี้ ปีที่ 12,000 บาท ปีที่ 21,800 บาท ปีที่ 3 700 บาท รวมเงินลงทุน 4,500 บาท

4 ระยะเวลาคืนทุน : P.B จากตัวอย่างเพิ่มเติม ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน เริ่มต้น ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน เริ่มต้น เงินสดรับต่อปี เงินสดรับต่อปี P.B = 2,000 + 1,800 + 700 P.B = P.B = 2.47 ปี 1,500 1,500 เงินที่ประหยัดได้ใน ปีที่ 3

5 ระยะเวลาคืนทุน 2 ปีกว่า 2 ปี + (700  1,500) 2 ปี + 0.47 เพราะฉะนั้นระยะเวลา คืนทุนคือ 2.47 ปี

6 ตัวอย่างเพิ่มเติม ( ของเดิม ) ซื้อ เครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับ ผลตอบแทนเป็นเงินสดที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้ ปี เงินที่ประหยัดได้ ( บาท ) 12,000 21,800 31,500 42,500 52,200

7 A.R.R โดยใช้เงินลงทุนถัวเฉลี่ย จากตัวอย่างเพิ่มเติม ให้ หา A.R.R= กำไรสุทธิหลังหักภาษีถัว เฉลี่ย เงินลงทุนถัวเฉลี่ย A.R.R = A.R.R = 2,000 + 1,800 + 1,500 + 2,500 + 2,200 5 ปี A.R.R = 88.89 % 4,500 2 A.R.R = A.R.R = 2,000 2,250 X 100 X 100

8 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 2 ถ้ากิจการจะ ลงทุนในโครงการๆหนึ่งโดยมีเงิน ลงทุนเริ่มแรก 300,000 บาท มีเงิน สดรับปีละ 65,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี ให้หา I.R.R และ กิจการจะรับ โครงการนี้หรือไม่ ถ้ากิจการตั้ง ผลตอบแทนที่ต้องการไว้ที่ 9 %

9 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R จากตัวอย่างเพิ่มเติม 2 I.R.R = เงินสดจ่ายสุทธิ เมื่อเริ่มโครงการ เงินสดรับสุทธิ รายปี I.R.R = 300,0 00 65,00 0 I.R.R = I.R.R = 4.61 54 เปิดตาราง PVIFA ดูว่าค่าที่ คำนวณได้คือ 4.6154 (n = 6 ปี ) อยู่ที่อัตรา ผลตอบแทน (i) = เท่าใด ( ค่า PV)

10 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R จากการเปิดค่าในตาราง PVIFA ณ ปี ที่ 6 (n = 6) ได้ค่า IRR ดังนี้ จากการเปิดค่าในตาราง PVIFA ณ ปี ที่ 6 (n = 6) ได้ค่า IRR ดังนี้ i=8 % ค่า IRR= 4.6229 i=9 % ค่า IRR= 4.4859 แสดงว่าอัตราผลตอบแทน ของโครงการจะอยู่ระหว่าง 8 - 9% (8.05%) กิจการ กำหนดไว้ 9% ดังนั้นจึงไม่รับโครงการ

11 จากตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 2 ถ้า กิจการจะลงทุนในโครงการๆหนึ่ง โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรก 300,000 บาท มีเงินสดรับปีละ 65,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี ให้หา N.P.V. และ กิจการจะรับ โครงการนี้หรือไม่ ถ้ากิจการตั้ง ผลตอบแทนที่ต้องการไว้ที่ 9% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ N.P.V

12 จากตัวอย่างเพิ่มเติม 2 NPV= มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่า ปัจจุบันเงินสดออก NPV=(65,000 x PVIFA ที่ i = 9% n = 6) - 300,000 NPV=(65,000 x 4.4859) - 300,000 NPV=291,583.50 - 300,000 NPV=(8,416.50) ตัวอย่างเพิ่มเติม 2 สรุปได้ว่า ไม่ยอมรับโครงการนี้ เพราะให้ค่า NPV น้อยกว่า 0 หรือ เครื่องหมายติดลบ

13 โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อน สอบ Final บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณา ลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่า ตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี ( เงินสดรับ ) ได้ปีละ 82,000 บาท ใช้เงิน ลงทุนเริ่มแรก 460,000 บาท อัตรา ผลตอบแทนที่ต้องการ 5% คำนวณหา 1. A.R.R2. P.B.3. N.P.V4. P.I. 5. I.R.R พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนใน โครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนใน โครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

14 เฉลย

15 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย :A.R.R โจทย์พิเศษ A.R.R= กำไรสุทธิหลังหักภาษีถัว เฉลี่ย เงินลงทุนเริ่มต้น A.R.R = A.R.R = 82,000 460,00 0 A.R.R = A.R.R = 17.83 % จากการคำนวณแสดงว่าบริษัท ก่อนสอบ จำกัด ได้อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 17.83% X 100 X 100

16 ระยะเวลาคืนทุน : P.B โจทย์พิเศษ โจทย์พิเศษ ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน เริ่มต้น เงินสดรับต่อ ปี เงินสดรับต่อ ปี P.B = 460,0 00 82,00 0 P.B = P.B = 5.61 ปี

17 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ N.P.V โจทย์พิเศษ NPV= มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV=( 82,000 x PVIFA ที่ i = 5% n = 7) - 460,000 NPV=(82,000 x 5.7864) - 460,000 NPV=474,484.80 - 460,000 NPV=14,484.80 โจทย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า ยอมรับโครงการนี้ โจทย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า ยอมรับโครงการนี้ เพราะให้ค่า NPV มากกว่า 0 หรือ เครื่องหมายติดบวก

18 ความหมาย N.P.V. เครื่องหมาย + เครื่องหมาย + มี ผลตอบแทน มากกว่าที่ ต้องการ

19 ดัชนีการทำกำไร : P.I โจทย์พิเศษ การหา N.P.V. โจทย์พิเศษ การหา N.P.V. NPV= มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV=474,484.80 - 460,000 NPV=474,484.80 - 460,000 P.I. = P.I. = 474,4 84.80 460,0 00 P.I. = มูลค่าปัจจุบันเงิน สดรับสุทธิ มูลค่าปัจจุบันเงิน สดจ่าย มูลค่าปัจจุบันเงิน สดจ่าย = 1.03

20 ความหมาย P.I. ค่ามากกว่า 1 ลงทุน 1 บาท ตอบแทน มากกว่า 1 บาท

21 ความหมาย P.I. ค่ามากกว่า 1 มี ผลตอบแทน มากกว่าที่ ต้องการ

22 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R โจทย์พิเศษ โจทย์พิเศษ I.R.R = เงินสดจ่ายสุทธิ เมื่อเริ่มโครงการ เงินสดรับสุทธิ รายปี I.R.R = 460,0 00 82,00 0 I.R.R = I.R.R = 5.60 98 เปิดตาราง PVIFA ดูว่าค่าที่คำนวณได้ คือ 5.6098 (n = 7 ปี ) อยู่ที่อัตราผลตอบแทน (i) = เท่าใด ( ค่า PV)

23 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R จากการเปิดค่าในตาราง ณ ปีที่ 7 (n = 7) ได้ค่า IRR ดังนี้ i=5 % ค่า IRR= 5.7864 i=6 % ค่า IRR= 5.5824 แสดงว่าอัตราผลตอบแทน ของโครงการจะอยู่ระหว่าง 5 - 6% กิจการกำหนดไว้ 5% ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ

24 สรุป

25 โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อน สอบ Final บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณา ลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่า ตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี ( เงินสดรับ ) ได้ปีละ 82,000 บาท ใช้เงิน ลงทุนเริ่มแรก 460,000 บาท อัตรา ผลตอบแทนที่ต้องการ 5% คำนวณหา 1. A.R.R2. P.B.3. N.P.V4. P.I. 5. I.R.R พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนใน โครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนใน โครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

26 1. A.R.R= 17.83% 2. P.B. =5.61 ปี 3. N.P.V = 14,484.80 ( บวก ) 4. P.I. =1.03 5. I.R.R = 5.6098 ประมาณ 6 %

27 ลงทุนในโครงการนี้ เพราะ ดัชนีการทำกำไร (P.I) มีค่า มากกว่า 1 (1.03) และ อัตรา ผลตอบแทนภายในของโครงการ (I.R.R) มีค่ามากกว่าที่ต้องการคือ 5 % ( ประมาณ 6%) รวมถึง มูลค่า ปัจจุบันสุทธิ (N.P.V) ก็มีค่าเป็นบวก อยู่ที่ 14,484.80 ดัชนีการทำกำไร (P.I) มีค่า มากกว่า 1 (1.03) และ อัตรา ผลตอบแทนภายในของโครงการ (I.R.R) มีค่ามากกว่าที่ต้องการคือ 5 % ( ประมาณ 6%) รวมถึง มูลค่า ปัจจุบันสุทธิ (N.P.V) ก็มีค่าเป็นบวก อยู่ที่ 14,484.80 แต่ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (A.R.R) มีค่าอยู่ที่ประมาณ 17.83 % ถือว่าค่อนข้างต่ำ และประกอบกับ ระยะเวลาคืนทุน (P.B.) มีระยะเวลา ค่อนข้างนาน ประมาณ 5.61 ปี สรุปว่าจะลงทุนในโครงการนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

28 END บท ที่ 10


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน. ตัวอย่างเพิ่มเติม ซื้อเครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด ที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google