งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 งบประมาณลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 งบประมาณลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 งบประมาณลงทุน

2 ระยะเวลาคืนทุน : P.B ตัวอย่างเพิ่มเติม ซื้อเครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้ ปี เงินที่ประหยัดได้ (บาท) 1 2,000 2 1,800 3 1,500 4 2,500 5 2,200

3 เงินสดจ่ายลงทุน 4,500 บาท เงินสดรับ 5 ปี
งวดเวลาที่ ได้ทุนคืน คำนวณได้ดังนี้ ปีที่ 1 2,000 บาท ปีที่ 2 1,800 บาท ปีที่ บาท รวมเงินลงทุน 4,500 บาท

4 เงินที่ประหยัดได้ใน ปีที่ 3
ระยะเวลาคืนทุน : P.B จากตัวอย่างเพิ่มเติม ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนเริ่มต้น เงินสดรับต่อปี P.B = 2, ,800 + 700 1,500 2.47 ปี P.B = เงินที่ประหยัดได้ใน ปีที่ 3

5 ระยะเวลาคืนทุน 2 ปีกว่า เพราะฉะนั้นระยะเวลาคืนทุนคือ 2.47 ปี
2 ปี + (700  1,500) 2 ปี เพราะฉะนั้นระยะเวลาคืนทุนคือ 2.47 ปี

6 ตัวอย่างเพิ่มเติม (ของเดิม) ซื้อเครื่องจักรราคา 4,500 บาท จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดที่ประหยัดได้รวม 10,000 บาท สำหรับเวลา 5 ปี แต่เงินสดที่ประหยัดได้แต่ละปีมีดังนี้ ปี เงินที่ประหยัดได้ (บาท) 1 2,000 2 1,800 3 1,500 4 2,500 5 2,200

7 จากตัวอย่างเพิ่มเติม ให้หา A.R.R โดยใช้เงินลงทุนถัวเฉลี่ย
2, , , , ,200 A.R.R = 5 ปี 4,500 2 2,000 A.R.R = X 100 2,250 88.89 % A.R.R =

8 ผลตอบแทนจากโครงการ : I.R.R
ตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 2 ถ้ากิจการจะลงทุนในโครงการๆหนึ่งโดยมีเงินลงทุนเริ่มแรก 300,000 บาท มีเงินสดรับปีละ 65,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี ให้หา I.R.R และ กิจการจะรับโครงการนี้หรือไม่ ถ้ากิจการตั้งผลตอบแทนที่ต้องการไว้ที่ 9 %

9 ผลตอบแทนจากโครงการ : I.R.R
จากตัวอย่างเพิ่มเติม 2 I.R.R = เงินสดจ่ายสุทธิเมื่อเริ่มโครงการ เงินสดรับสุทธิรายปี 300,000 I.R.R = 65,000 4.6154 (ค่า PV) I.R.R = เปิดตาราง PVIFA ดูว่าค่าที่คำนวณได้คือ (n = 6 ปี) อยู่ที่อัตราผลตอบแทน (i) = เท่าใด

10 ผลตอบแทนจากโครงการ : I.R.R
จากการเปิดค่าในตาราง PVIFA ณ ปีที่ 6 (n = 6) ได้ค่า IRR ดังนี้ i = 8 % ค่า IRR = i = 9 % ค่า IRR = แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการจะอยู่ระหว่าง 8 - 9% (8.05%) กิจการกำหนดไว้ 9% ดังนั้นจึงไม่รับโครงการ

11 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ N.P.V
จากตัวอย่างเพิ่มเติมที่ 2 ถ้ากิจการจะลงทุนในโครงการๆหนึ่งโดยมีเงินลงทุนเริ่มแรก 300,000 บาท มีเงินสดรับปีละ 65,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี ให้หา N.P.V. และ กิจการจะรับโครงการนี้หรือไม่ ถ้ากิจการตั้งผลตอบแทนที่ต้องการไว้ที่ 9%

12 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ N.P.V
จากตัวอย่างเพิ่มเติม 2 NPV = มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า -มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV = (65,000 x PVIFA ที่ i = 9% n = 6) - 300,000 NPV = (65,000 x ) - 300,000 NPV = 291, ,000 NPV = (8,416.50) ตัวอย่างเพิ่มเติม 2 สรุปได้ว่า ไม่ยอมรับโครงการนี้ เพราะให้ค่า NPV น้อยกว่า 0 หรือ เครื่องหมายติดลบ

13 โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อนสอบ Final
บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณาลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่าตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี(เงินสดรับ) ได้ปีละ 82,000 บาท ใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 460,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 5% คำนวณหา 1. A.R.R 2. P.B. 3. N.P.V 4. P.I I.R.R พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนในโครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

14 เฉลย

15 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย :A.R.R
โจทย์พิเศษ A.R.R = กำไรสุทธิหลังหักภาษีถัวเฉลี่ย เงินลงทุนเริ่มต้น A.R.R = 82,000 X 100 460,000 17.83% A.R.R = จากการคำนวณแสดงว่าบริษัท ก่อนสอบ จำกัด ได้อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 17.83%

16 ระยะเวลาคืนทุน : P.B 5.61 ปี P.B = 460,000 82,000 P.B =
โจทย์พิเศษ ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนเริ่มต้น เงินสดรับต่อปี P.B = 460,000 82,000 5.61 ปี P.B =

17 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ N.P.V
โจทย์พิเศษ NPV = มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV = ( 82,000 x PVIFA ที่ i = 5% n = 7) - 460,000 NPV = (82,000 x ) - 460,000 NPV = 474, ,000 NPV = 14,484.80 โจทย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า ยอมรับโครงการนี้ เพราะให้ค่า NPV มากกว่า 0 หรือ เครื่องหมายติดบวก

18 มีผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการ
ความหมาย N.P.V. เครื่องหมาย + มีผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการ

19 ดัชนีการทำกำไร : P.I 474,484.80 = 1.03 460,000 P.I. =
โจทย์พิเศษ การหา N.P.V. NPV = มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV = 474, ,000 P.I. = มูลค่าปัจจุบันเงินสดรับสุทธิ มูลค่าปัจจุบันเงินสดจ่าย 474,484.80 P.I. = = 1.03 460,000

20 ความหมาย P.I. ลงทุน 1 บาท ตอบแทนมากกว่า 1 บาท ค่ามากกว่า 1

21 มีผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการ
ความหมาย P.I. มีผลตอบแทนมากกว่าที่ต้องการ ค่ามากกว่า 1

22 ผลตอบแทนจากโครงการ : I.R.R
โจทย์พิเศษ I.R.R = เงินสดจ่ายสุทธิเมื่อเริ่มโครงการ เงินสดรับสุทธิรายปี 460,000 I.R.R = 82,000 5.6098 I.R.R = (ค่า PV) เปิดตาราง PVIFA ดูว่าค่าที่คำนวณได้คือ (n = 7 ปี) อยู่ที่อัตราผลตอบแทน (i) = เท่าใด

23 ผลตอบแทนจากโครงการ : I.R.R
จากการเปิดค่าในตาราง ณ ปีที่ 7 (n = 7) ได้ค่า IRR ดังนี้ i = 5 % ค่า IRR = i = 6 % ค่า IRR = แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของโครงการจะอยู่ระหว่าง 5 - 6% กิจการกำหนดไว้ 5% ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ

24 สรุป

25 โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อนสอบ Final
บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณาลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่าตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี(เงินสดรับ) ได้ปีละ 82,000 บาท ใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 460,000 บาท อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 5% คำนวณหา 1. A.R.R 2. P.B. 3. N.P.V 4. P.I I.R.R พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนในโครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

26 1. A.R.R = 17.83% 2. P.B. = 5.61 ปี 3. N.P.V = 14, (บวก) 4. P.I. = 1.03 5. I.R.R = ประมาณ 6 %

27 สรุปว่าจะลงทุนในโครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด
ลงทุนในโครงการนี้ เพราะ ดัชนีการทำกำไร (P.I) มีค่ามากกว่า 1 (1.03) และ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (I.R.R) มีค่ามากกว่าที่ต้องการคือ 5 % (ประมาณ 6%) รวมถึง มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (N.P.V) ก็มีค่าเป็นบวก อยู่ที่ 14,484.80 แต่ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (A.R.R) มีค่าอยู่ที่ประมาณ % ถือว่าค่อนข้างต่ำ และประกอบกับ ระยะเวลาคืนทุน (P.B.) มีระยะเวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 5.61 ปี

28 END บทที่ 10


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 งบประมาณลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google