งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะเป็นการคำนวณหาค่าของ เงินปัจจุบัน (PV) – อนาคต (FV) อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่ ต้องจ่ายรายเดือน เช่น - PMT คำนวณหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะเป็นการคำนวณหาค่าของ เงินปัจจุบัน (PV) – อนาคต (FV) อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่ ต้องจ่ายรายเดือน เช่น - PMT คำนวณหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะเป็นการคำนวณหาค่าของ เงินปัจจุบัน (PV) – อนาคต (FV) อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่ ต้องจ่ายรายเดือน เช่น - PMT คำนวณหา จำนวนเงินที่ต้องจ่าย ในแต่ละงวดเวลา (Payment)

3 ฟังก์ชัน PMT เป็นฟังก์ชันที่ใช้ใน การคำนวณหาจำนวนเงินที่จะต้องจ่าย ในแต่ละงวดเวลา รูปแบบ =PMT (Rate, Nper, Pv, Fv, Type) - rate อัตราดอกเบี้ย - Nper งวดเวลา - Pv ค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้น - Fv ค่าเงินในอนาคต - Type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายทุกสิ้นเดือน ) หรือ 1 ( จ่ายทุกต้นเดือน )

4 Example 07.xls นายวีรภาพ ต้องการซื้อรถยนต์ราคา 474,500 บาท สามารถผ่อนชำระได้ทุกต้นเดือน เดือนละ 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี เป็น เวลา 5 ปี อยากทราบว่านายวีรภาพจะซื้อรถยนต์ ได้หรือไม่ - rate อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ดังนั้น rate ต่อเดือนคือ 12/12 = 1% - nper งวดเวลา 5 ปี (1 ปีเท่ากับ 12 เดือน ) งวดเวลาคือ 5*12=60 เดือน - pv มูลค่าเงินปัจจุบันหรือเงินต้นคือ 474,500 บาท - fv มูลค่าของเงินในอนาคต ( จ่ายจนหมด ค่า fv จะเป็น 0) - type มีค่าเป็น 1 ( จ่ายทุกต้นเดือน )

5 ฟังก์ชัน FV ย่อมาจาก Future Value เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ คำนวณหามูลค่าของเงินในอนาคต รูปแบบ FV (rate, nper, pmt, pv, type) - rate อัตราดอกเบี้ยต่อปี - nper งวดเวลา ( ปี ) - pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นราย งวด - pv ค่าเงินของการลงทุน - type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายทุกสิ้นปี ) หรือ 1 ( จ่ายทุกต้นปี )

6 Example 08.xls นายสะสมทรัพย์วางแผนฝากเงินจำนวน 10,000 บาท เป็นก้อนแรก จากนั้นฝากทุก สิ้นปี จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 10 ปีโดย ในระหว่างนี้ไม่มีการถอนคืนทั้งเงินต้นและ ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี อยาก ทราบว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้รับเงิน ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด - rate อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี - nper จำนวนปีที่ฝาก 10 ปี - pmt เงินที่ฝากเป็นรายงวด -5,000 บาท ( เนื่องจากต้องจ่ายออกไป ) - pv เงินทุนก้อนแรก -10,000 บาท - type มีค่าเป็น 0 ( จ่ายทุกสิ้นปี )

7 Work 1. นายทวีทรัพย์เปิดบัญชีเงินฝากครั้ง แรก 5,000 บาท จากนั้นฝากทุกต้นปี จำนวน 8,000 บาท เป็นเวลา 20 ปี โดยใน ระหว่างนี้ไม่มีการถอนคืนทั้งเงินต้นและ ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี อยาก ทราบว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะได้รับเงิน ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด 2. นายเพิ่มพูนมีเงินเปิดบัญชีเงินฝาก จำนวน 20,000 บาท จากนั้นไม่มีการฝาก เงินอีกเป็นเวลา 5 ปี ธนาคารให้อัตรา ดอกเบี้ย 10% ต่อปี อยากทราบว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะได้รับเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน เท่าใด


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการเงิน มักจะเป็นการคำนวณหาค่าของ เงินปัจจุบัน (PV) – อนาคต (FV) อัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่ ต้องจ่ายรายเดือน เช่น - PMT คำนวณหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google