งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ความเสี่ยงและอัตรา ผลตอบแทน •การหาผลตอบแทน •แนวคิดเกี่ยวกับความ เสี่ยง •การวัดความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ความเสี่ยงและอัตรา ผลตอบแทน •การหาผลตอบแทน •แนวคิดเกี่ยวกับความ เสี่ยง •การวัดความเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ความเสี่ยงและอัตรา ผลตอบแทน •การหาผลตอบแทน •แนวคิดเกี่ยวกับความ เสี่ยง •การวัดความเสี่ยง •ความเสี่ยงของกลุ่ม หลักทรัพย์

2 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration การวัดอัตราผลตอบแทน จากการลงทุน •อัตราผลตอบแทนการลงทุนวัดตัวเงิน ที่ได้จากการลงทุน •อัตราผลตอบแทนอาจวัดในรูปของ ผลตอบแทนในอดีตหรือผลตอบแทนที่ คาดหวัง •ผลตอบแทนสามารถแสดงได้ในรูป ของ: –จำนวนเงิน เช่น 10,000 บาท –เปอร์เซ็นต์ เช่น 15%

3 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration จงหาอัตราผลตอบแทนจากการ ลงทุนซื้อหุ้น 100 บาท และขายไป ในราคา 110 บาท ในอีก 1 ปีต่อมา?  อัตราผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน:  อัตราผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ : จำนวนเงินที่ได้รับ - จำนวนเงินลงทุน 110 บาท - 100 บาท = 10 บาท ผลตอบแทน/เงินลงทุน 10 บาท/100 บาท = 0.10 = 10%.

4 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ความเสี่ยงจากการลงทุน •ตามปกติแล้ว เราจะไม่ทราบ ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่าง แน่นอน •ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment risk) เกิดจากการ ที่มีความน่าจะเป็นที่การลงทุนจะ ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าที่ได้ คาดเอาไว้ •ยิ่งโอกาสที่ผลตอบแทนจะต่ำกว่า ผลตอบแทนที่คาดไว้มากขึ้นเท่าไร ความเสี่ยงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

5 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration Probability distribution อัตราผลตอบแทน (%) 50150-20 หุ้น X หุ้น Y  หุ้นใดมีความเสี่ยงมากกว่ากัน? เพราะเหตุใด?

6 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration สมมติทางเลือกในการ ลงทุนต่างๆดังนี้ ภาวะ เศรษฐกิจ Prob.พันธบั ตร HTCollUSRMP ถดถอย 0.10 8.0% -22.0% 28.0% 10.0% -13.0% ต่ำกว่าปกติ 0.20 8.0 -2.0 14.7-10.0 1.0 ปกติ 0.40 8.0 20.0 0.0 7.0 15.0 สูงกว่าปกติ 0.20 8.0 35.0-10.0 45.0 29.0 ดีมาก 0.10 8.0 50.0-20.0 30.0 43.0 1.00

7 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration คำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected rate of return) ในแต่ ละทางเลือก k = อัตราผลตอบแทนคาดหวัง k HT = 0.10(-22%) + 0.20(-2%) + 0.40(20%) + 0.20(35%) + 0.10(50%) = 17.4%. ^ ^

8 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration k HT 17.4% MP15.0 USR13.8 พันธบัตร 8.0 Coll 1.7 ^ HT มีอัตราผลตอบแทนสูงสุด และดูเหมือนเป็นการลงทุนที่ดี ที่สุด อย่างไรก็ดี เราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วย สรุปผลในการคำนวณอัตรา ผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ ละทางเลือก

9 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอัตราผลตอบแทนในแต่ ละทางเลือก

10 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration  พันธบัตร = 0.0%.  HT = 20.0%.  Coll =13.4%.  USR =18.8%.  MP =15.3%. HT:  = ((-22 - 17.4) 2 0.10 + (-2 - 17.4) 2 0.20 + (20 - 17.4) 2 0.40 + (35 - 17.4) 2 0.20 + (50 - 17.4) 2 0.10) 1/2 = 20.0%.

11 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration Prob. อัตราผลตอบแทน (%) พันธบั ตร US R HT 0813.817.4

12 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration •ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วัดความเสี่ยงจากการ ลงทุนในหุ้นตัวเดียว •ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่ง สูง ความน่าจะเป็นที่ ผลตอบแทนจะต่ำกว่า อัตราผลตอบแทน คาดหวังจะยิ่งมากขึ้น

13 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ คาดหวังและความเสี่ยง •ทางเลือกใดดีที่สุด? อัตรา ผลตอบแทน หลักทรัพย์ที่คาดหวัง ความเสี่ยง,  HT 17.4% 20.0% MP 15.0 15.3 USR 13.8 18.8 พันธบัตร 8.0 0.0 Coll 1.7 13.4

14 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration •ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of variation; CV) คือ ตัววัดที่เป็นมาตรฐานของ การกระจายของมูลค่าที่คาดหวัง ซึ่ง แสดงถึงความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยของ อัตราผลตอบแทน CV =  /k ^

15 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration การจัดลำดับความเสี่ยงโดยใช้ coefficient of variation หลักทรัพย์k  CV HT 17.4% 20.0% MP 15.0 15.3 USR 13.8 18.8 พันธบัตร 8.0 0.0 Coll 1.7 13.4 ^

16 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration การจัดลำดับความเสี่ยงโดยใช้ coefficient of variation •Coll. มีระดับความเสี่ยงต่อหนึ่ง หน่วยของอัตราผลตอบแทนที่สูง ที่สุด •ถึงแม้ว่า HT จะมี standard deviation สูงที่สุด แต่ก็มีค่า CV โดยเปรียบเทียบอยู่ในระดับปาน กลาง

17 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ในกลุ่มหลักทรัพย์ คำนวณ k p and  p. ^ สมมติให้กลุ่มหลักทรัพย์ ประกอบด้วยหุ้นสองตัว คือ HT (50,000 บาท ) และ Coll (50,000 บาท )

18 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration อัตราผลตอบแทนของกลุ่ม หลักทรัพย์, k p ^ k p ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราผลตอบแทน : k p = 0.5(17.4%) + 0.5(1.7%) = 9.6% ^ ^ ^^ k p =   w i k i  n i = 1

19 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration  p = ((3.0 - 9.6) 2 0.10 + (6.4 - 9.6) 2 0.20 + (10.0 - 9.6) 2 0.40 + (12.5 - 9.6) 2 0.20 + (15.0 - 9.6) 2 0.10) 1/2 = 3.3%.  p ต่ำกว่า: –  ของหุ้นแต่ละตัว (20% and 13.4%) –  เฉลี่ยของ HT และ Coll (16.7%) •กลุ่มหลักทรัพย์ให้ค่าอัตรา ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย แต่มีค่าความ เสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก เนื่องจากหุ้นมีค่า correlation ที่เป็น ลบ

20 Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration •σ p = 3.3% ต่ำกว่า σ i ของหุ้นแต่ ละตัว (σ HT = 20.0%; σ Coll. = 13.4%) •σ p = 3.3% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของ σ ของ HT และของ Coll (16.7%)  Portfolio ให้ค่าอัตรา ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย แต่มีค่า ความเสี่ยงต่ำกว่าค่าความเสี่ยง โดยเฉลี่ยอย่างมาก เนื่องจากค่า correlation ระหว่างหุ้น ที่เป็นลบ


ดาวน์โหลด ppt Sansanee Thebpanya Bangkok University School of Business Administration ความเสี่ยงและอัตรา ผลตอบแทน •การหาผลตอบแทน •แนวคิดเกี่ยวกับความ เสี่ยง •การวัดความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google