งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน. โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อน สอบ Final บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณา ลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่า ตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน. โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อน สอบ Final บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณา ลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่า ตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน

2 โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อน สอบ Final บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณา ลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่า ตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี ( เงินสดรับ ) ได้ปีละ 82,000 บาท ใช้เงิน ลงทุนเริ่มแรก 460,000 บาท อัตรา ผลตอบแทนที่ต้องการ 5% คำนวณหา 1. A.R.R2. P.B.3. N.P.V4. P.I. 5. I.R.R พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนใน โครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด พร้อมทั้งสรุปว่าจะลงทุนใน โครงการนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

3 เฉลย

4 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย :A.R.R โจทย์พิเศษ A.R.R= กำไรสุทธิหลังหักภาษีถัว เฉลี่ย เงินลงทุนเริ่มต้น A.R.R = A.R.R = 82,000 460,00 0 A.R.R = A.R.R = 17.83 % จากการคำนวณแสดงว่าบริษัท ก่อนสอบ จำกัด ได้อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 17.83% X 100 X 100

5 ระยะเวลาคืนทุน : P.B โจทย์พิเศษ โจทย์พิเศษ ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน เริ่มต้น เงินสดรับต่อ ปี เงินสดรับต่อ ปี P.B = 460,0 00 82,00 0 P.B = P.B = 5.61 ปี

6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ N.P.V โจทย์พิเศษ NPV= มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV=( 82,000 x PVIFA ที่ i = 5% n = 7) - 460,000 NPV=(82,000 x 5.7864) - 460,000 NPV=474,484.80 - 460,000 NPV=14,484.80 โจทย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า ยอมรับโครงการนี้ โจทย์พิเศษ สามารถสรุปได้ว่า ยอมรับโครงการนี้ เพราะให้ค่า NPV มากกว่า 0 หรือ เครื่องหมายติดบวก

7 ความหมาย N.P.V. เครื่องหมาย + เครื่องหมาย + มี ผลตอบแทน มากกว่าที่ ต้องการ

8 ดัชนีการทำกำไร : P.I โจทย์พิเศษ การหา N.P.V. โจทย์พิเศษ การหา N.P.V. NPV= มูลค่าปัจจุบันเงินสดเข้า - มูลค่าปัจจุบันเงินสดออก NPV=474,484.80 - 460,000 NPV=474,484.80 - 460,000 P.I. = P.I. = 474,4 84.80 460,0 00 P.I. = มูลค่าปัจจุบันเงิน สดรับสุทธิ มูลค่าปัจจุบันเงิน สดจ่าย มูลค่าปัจจุบันเงิน สดจ่าย = 1.03

9 ความหมาย P.I. ค่ามากกว่า 1 ลงทุน 1 บาท ตอบแทน มากกว่า 1 บาท

10 ความหมาย P.I. ค่ามากกว่า 1 มี ผลตอบแทน มากกว่าที่ ต้องการ

11 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R โจทย์พิเศษ โจทย์พิเศษ I.R.R = เงินสดจ่ายสุทธิ เมื่อเริ่มโครงการ เงินสดรับสุทธิ รายปี I.R.R = 460,0 00 82,00 0 I.R.R = I.R.R = 5.60 98 เปิดตาราง PVIFA ดูว่าค่าที่คำนวณได้ คือ 5.6098 (n = 7 ปี ) อยู่ที่อัตราผลตอบแทน (i) = เท่าใด ( ค่า PV)

12 ผลตอบแทนจาก โครงการ : I.R.R จากการเปิดค่าในตาราง ณ ปีที่ 7 (n = 7) ได้ค่า IRR ดังนี้ i=5 % ค่า IRR= 5.7864 i=6 % ค่า IRR= 5.5824 แสดงว่าอัตราผลตอบแทน ของโครงการจะอยู่ระหว่าง 5 - 6% กิจการกำหนดไว้ 5% ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ

13 สรุป

14 1. A.R.R= 17.83% 2. P.B. =5.61 ปี 3. N.P.V = 14,484.80 ( บวก ) 4. P.I. =1.03 5. I.R.R = 5.6098 ประมาณ 6 %

15 ลงทุนในโครงการนี้ เพราะ ดัชนีการทำกำไร (P.I) มีค่า มากกว่า 1 (1.03) และ อัตรา ผลตอบแทนภายในของโครงการ (I.R.R) มีค่ามากกว่าที่ต้องการคือ 5 % ( ประมาณ 6%) รวมถึง มูลค่า ปัจจุบันสุทธิ (N.P.V) ก็มีค่าเป็นบวก อยู่ที่ 14,484.80 ดัชนีการทำกำไร (P.I) มีค่า มากกว่า 1 (1.03) และ อัตรา ผลตอบแทนภายในของโครงการ (I.R.R) มีค่ามากกว่าที่ต้องการคือ 5 % ( ประมาณ 6%) รวมถึง มูลค่า ปัจจุบันสุทธิ (N.P.V) ก็มีค่าเป็นบวก อยู่ที่ 14,484.80 แต่ อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย (A.R.R) มีค่าอยู่ที่ประมาณ 17.83 % ถือว่าค่อนข้างต่ำ และประกอบกับ ระยะเวลาคืนทุน (P.B.) มีระยะเวลา ค่อนข้างนาน ประมาณ 5.61 ปี สรุปว่าจะลงทุนในโครงการนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 งบประมาณ ลงทุน. โจทย์พิเศษสุด ๆ ก่อน สอบ Final บริษัท ก่อนสอบ จำกัด จะพิจารณา ลงทุนในโครงการผลิตสินค้าใหม่ คาดว่า ตลอดเวลา 7 ปี จะทำกำไรหลังหักภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google