งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 17. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 2 ที่มาของอุณหพลศาสตร์ • เดิมที จลนศาสตร์ความร้อนและกลศาสตร์ถูกมองว่าเป็นศาสตร์ ต่างสาขา – จนกระทั่งปี พ.ศ. 2393.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 17. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 2 ที่มาของอุณหพลศาสตร์ • เดิมที จลนศาสตร์ความร้อนและกลศาสตร์ถูกมองว่าเป็นศาสตร์ ต่างสาขา – จนกระทั่งปี พ.ศ. 2393."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 17

2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 2 ที่มาของอุณหพลศาสตร์ • เดิมที จลนศาสตร์ความร้อนและกลศาสตร์ถูกมองว่าเป็นศาสตร์ ต่างสาขา – จนกระทั่งปี พ.ศ. 2393 – James Joule and นักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านได้ทำการ ทดลองให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองนี้ • ความเกี่ยวข้องกันนั้นถูกพบการถ่ายโอนพลังงานโดยความร้อนใน กระบวนการความร้อน กับการถ่ายโอนพลังงานในกลไกการ ทำงาน • แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานถูกทำให้อยู่ในรูปทั่วไปเมื่อได้รวมเอา พลังงานภายในเข้าไปด้วย • กฎอนุรักษ์พลังงานกลายมาเป็นกฎสากลของธรรมชาติ

3 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 11

12 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 12

13 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 13

14 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 14

15 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 15

16 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 16

17 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 17

18 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 18

19 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 19

20 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 20

21 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 21

22 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 22

23 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 23 กราฟ แสดงการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งไปเป็นไอน้ำ

24 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 24 กราฟส่วน A กำลังอุ่นน้ำแข็ง • เริ่มต้นด้วยน้ำแข็ง 1 กรัมอุณหภูมิ –30.0ºC • ช่วง A อุณหภูมิน้ำแข็งเพิ่มขึ้นจาก –30.0ºC เป็น 0ºC • ใช้สมการ Q = m c ice  T – มีการเติมพลังงาน 62.7 J เข้าไปใน ระบบ

25 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 25 • การหลอมเหลว(เปลี่ยนสถานะ)เริ่มขึ้นเมื่อ อุณหภูมิ 0º C • อุณหภูมิอยู่คงเดิมแม้จะมีการเติมพลังงาน เข้ามาเรื่อย ๆ • ใช้ Q = m L f – บนกราฟ ค่าจะเปลี่ยนจาก 62.7 J เป็น 396 J – พลังงานที่ใช้เท่ากับ 333 J กราฟส่วน B, น้ำแข็งกำลังหลอมเหลว

26 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 26 • ไม่มีการเปลี่ยนสถานะเมื่ออุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 0º C กับ 100º C • เมื่อเติมพลังงานเข้ามา อุณหภูมิก็ เพิ่มขึ้น • ใช้สมการ Q = m c water  T – พลังงานที่เพิ่มคือ 419 J – ตอนนี้ พลังงานทั้งหมดเป็น 815 J กราฟส่วน C, น้ำกำลังอุ่นขึ้น

27 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 27 กราฟส่วน D, น้ำกำลังเดือด • ที่ 100 ºC, น้ำกำลังเดือด (เปลี่ยนสถานะ) อุณหภูมิไม่เปลี่ยน • ใช้สมการ Q = m L v – ตอนนี้ พลังงานทั้งหมดเป็น 3 070 J – ใช้พลังงาน 2 255 J

28 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 28

29 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 29

30 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 30

31 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 31

32 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 32

33 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 33

34 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 34

35 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 35

36 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 36

37 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 37

38 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 38

39 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 39

40 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 40 แบบฝึกหัดข้อ 17.20 หน้า 564 จงหางานที่ ทำให้กับแก๊ส เมื่อเริ่มต้นจาก i และสิ้นสุดที่ f • จาก ให้เวลา 3 นาที จงหางานที่ แก๊สทำ เมื่อเริ่มต้นจาก i และสิ้นสุดที่ f

41 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 41

42 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 42

43 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 43

44 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 44

45 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 45

46 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 46

47 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 47

48 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 48

49 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 49

50 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 50

51 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 51

52 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 52

53 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 53

54 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 54

55 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 55

56 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 56

57 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 57

58 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 58

59 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 59

60 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 60

61 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 61

62 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 62

63 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 63

64 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 64

65 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 65

66 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 66

67 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 67

68 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 68

69 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 69

70 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 70

71 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 71

72 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 72

73 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 73

74 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 74

75 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 75

76 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 76

77 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 77

78 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 78

79 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 79

80 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 80

81 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 81

82 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 82

83 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 83

84 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 84

85 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 85

86 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 86 Some Thermal Conductivities

87 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 87

88 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 88

89 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 89

90 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 90

91 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 91

92 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 92

93 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 93


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 17. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 2 ที่มาของอุณหพลศาสตร์ • เดิมที จลนศาสตร์ความร้อนและกลศาสตร์ถูกมองว่าเป็นศาสตร์ ต่างสาขา – จนกระทั่งปี พ.ศ. 2393.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google