งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้

2 ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 1

3 ตัวอย่างเพิ่มเติม ข้อที่ 1 การคำนวณการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานของลูกหนี้ บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าราคา หน่วยละ 20 บาท กำหนดต้นทุนผันแปร ต่อหน่วย 12 บาท ต้นทุนคงที่รวม 72,000 บาท หน่วยขายรวมปีละ 18,000 หน่วย บริษัทนี้ต้องการลด มาตรฐานลูกหนี้และคาดว่ายอดขายจะ เพิ่มขึ้น 1,000 หน่วย ระยะเวลาเรียก เก็บหนี้เพิ่มจาก 40 วัน เป็น 60 วัน ให้ พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หรือไม่ ( สมมติราคาขายและต้นทุนไม่ เปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน 20%) บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าราคา หน่วยละ 20 บาท กำหนดต้นทุนผันแปร ต่อหน่วย 12 บาท ต้นทุนคงที่รวม 72,000 บาท หน่วยขายรวมปีละ 18,000 หน่วย บริษัทนี้ต้องการลด มาตรฐานลูกหนี้และคาดว่ายอดขายจะ เพิ่มขึ้น 1,000 หน่วย ระยะเวลาเรียก เก็บหนี้เพิ่มจาก 40 วัน เป็น 60 วัน ให้ พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หรือไม่ ( สมมติราคาขายและต้นทุนไม่ เปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน 20%)

4 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ วิธีคำนวณ ขั้นที่ 1 คำนวณหากำไรส่วนที่เพิ่ม ( ลดลง ) ขั้นที่ 1 คำนวณหากำไรส่วนที่เพิ่ม ( ลดลง ) กำไร / หน่วย = ราคาขาย / หน่วย - ราคาทุน / หน่วย = P/ น - V/ น กำไรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด = จำนวนหน่วย ที่เพิ่มขึ้น X (P/ น – V/ น ) กำไรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด = จำนวนหน่วย ที่เพิ่มขึ้น X (P/ น – V/ น ) = 1,000 (20 – 12) = 8,000 บาท

5 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 360,00 0 บาท

6 จำนวนหน่วยที่ขาย 18,000 หน่วย ราคาขาย ต่อ หน่วย 20 บาท ต่อ หน่วย

7 หายอดขาย จำนวนหน่วยขาย X ราคาต่อหน่วย 18,000 X 20 = 360,000 บาท

8 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 360,00 0 บาท 9 ครั้ง ต่อปี 360 วัน ÷ 40 วัน

9 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายเดิม 360,00 0 บาท 9 ครั้ง ต่อปี = == = 40,00 0 บาท

10 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายใหม่ 360,00 0 บาท 6 ครั้ง ต่อปี 360 วัน ÷ 60 วัน

11 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ขายเชื่อ ขายเชื่อ อัตราการหมุนของ ลูกหนี้ นโยบายใหม่ 360,00 0 บาท 6 ครั้ง ต่อปี = == = 60,00 0 บาท

12 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย นโยบายเดิม 40,000 X 16

13 จำนวนหน่วยที่ขาย 18,000 หน่วย

14 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/ น ) = 12 บาท ขาย 18,000 หน่วย ต้นทุนคงที่ = 72,000 บาท

15 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 72,000 ÷ 18,000 = 4 บาท / หน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

16 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ 12 + 4 = 16 บาท ต่อ หน่วย ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

17 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย นโยบายเดิม 40,000 X 16 20 = == = 32,00 0 บาท

18 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย นโยบายใหม่ 60,000 X 15.79

19 ยอดขายเพิ่มขึ้น 1,000 หน่วย 18,000 + 1,000 = 19,000 หน่วย ยอดขาย ( เดิม ) = 18,000 หน่วย ยอดขาย ( ใหม่ )

20 ต้นทุนผันแปร ต่อ หน่วย (V/ น ) = 12 บาท ยอดขาย ( ใหม่ ) = 19,000 หน่วย ต้นทุนคงที่ = 72,000 บาท

21 การหาต้นทุนคงที่ ต่อหน่วย 72,000 ÷ 19,000 = 3.79 บาท / หน่วย ต้นทุนคงที่ ( รวม ) ÷ จำนวนหน่วยขาย

22 ต้นทุนรวม ต่อหน่วย คือ 12 + 3.79 = 15.79 บาท ต่อ หน่วย ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่

23 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ เงินลงทุนใน ลูกหนี้ = ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย X ต้นทุน รวมต่อหน่วย ราคาขายต่อหน่วย นโยบายใหม่ 60,000 X 15.79 20 = == = 47,37 0 บาท

24 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในลูกหนี้ เพิ่มขึ้น = นโยบายใหม่ – นโยบายเดิม = 47,370 – 32,000 = 15,370 บาท

25 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ขั้นที่ 2 คำนวณหาผลตอบแทนจากการ ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนที่ เพิ่มขึ้น = 15,370 X 20% = 3,074 บาท

26 การกำหนด มาตรฐานลูกหนี้ ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกำไรที่ลดลง ( ข้อ 1) กับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ ลดลง ( ข้อ 2) (1) กำไรเพิ่มขึ้น = 8,000 บาท และ (2) ผลตอบแทนจากการเงินลงทุนที่ เพิ่มขึ้น = 3,074 บาท เปลี่ยนแปลง  สรุปได้ว่าควรใช้นโยบายใหม่คือลด มาตรฐานของลูกหนี้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหาร ลูกหนี้. ตัวอย่าง เพิ่มเติม ข้อที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google