งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาด หลักทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาด หลักทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาด หลักทรัพย์

2 Page 2 เทคนิคการลงทุนอย่างมีคุณภาพ เทคนิคการลงทุนอย่างมีคุณภาพ  ศึกษาข้อมูล  ตัดสินใจการลงทุนอย่างมีเหตุผล

3 Page 3 อยากลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ควรศึกษาข้อมูล อยากลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ควรศึกษาข้อมูล  งบการเงิน  ข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของ บริษัท  บทวิเคราะห์จาก Brokers www.set.or.th www.settrade.com www.syrus.co.th etc.

4 Page 4 ทำความรู้จักงบการเงิน  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับ อนุญาต  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน *** งบการเงินรวม / งบการเงิน เฉพาะบริษัท ***

5 Page 5 งบกำไรขาดทุน

6 Page 6 งบดุล  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนที่ออกและเรียก ชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + กำไร ( ขาดทุน ) สะสม

7 Page 7 สินทรัพย์ ( งบดุล )

8 Page 8 หนี้สิน ( งบดุล )

9 Page 9 ส่วนของผู้ถือหุ้น ( งบดุล )

10 Page 10 งบกระแสเงินสด  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการ ดำเนินงาน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา เงิน

11 Page 11 กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

12 Page 12 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

13 Page 13 การพิจารณามูลค่าหุ้น การพิจารณามูลค่าหุ้น (P/E, P/GCF, P/FCF)  P/E = ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น  P/GCF = ราคาหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้นบวก หรือลบรายการที่ไม่ใช่เงินสดต่อหุ้น (gross cash flows per share)  P/E, P/GCF สูง เมื่อ บริษัทมีแนวโน้ม การเติบโตสูง  P/E, P/GCF สูง เมื่อ บริษัทมีหนี้สินสุทธิ (Net D/E) ต่ำ * Net D/E = หนี้สินรวม – เงินสด และสินทรัพย์ ที่คล้ายเงินสด

14 Page 14 การพิจารณามูลค่าหุ้น การพิจารณามูลค่าหุ้น (P/BV)  P/BV = ราคาหุ้น / ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (book value per share)  ROE = กำไร / ส่วนของผู้ถือหุ้น  P/BV สูง เมื่อ บริษัทมี ROE สูง

15 Page 15 การพิจารณาผลตอบแทนจากการ ลงทุน  ผลตอบแทนจากการลงทุน = กำไรจากการ เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น + อัตราเงินปัน ผลตอบแทน (% Investment Return = % Capital Gain + % Dividend Yield)  % Dividend Yield = เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น

16 Page 16 ปัจจัยที่ควรพิจารณา  ทำความเข้าใจกับสินค้าหรือบริการ ของบริษัท, ตำแหน่งทางการแข่งขัน, จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, ความเสี่ยง  ศึกษายอดขายและกำไรของบริษัท ( แนวโน้ม, สาเหตุ )  ฐานะทางการเงินของบริษัท สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุนของผู้ถือหุ้น  ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับ กำไร, กระแสเงิน สด, เงินปันผล, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, แนวโน้มการเติบโต, อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE), สินทรัพย์, ยอดขาย

17 Page 17 ทำอย่างไรให้ชนะตลาด ?  ตัดสินใจลงทุนด้วยเหตุผลรองรับที่ ชัดเจน อย่างใช้อารมณ์  เมื่อพบหุ้นที่น่าลงทุน อย่างหวั่นไหว กับความผันผวนรายวัน  ถือเงินสดไว้ หากไม่สามารถหาหุ้นที่มี ราคาถูก  หลีกเลี่ยงการขาดทุน อย่าลงทุนหาก ไม่มั่นใจ  พร้อมตัดสินใจลงทุนในช่วงตลาดผัน ผวนอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อมีข้อมูล และ มั่นใจเพียงพอ

18 Page 18 เอกสารเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของลูกค้า ( บุคคลธรรมดา ) เอกสารที่ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด และ / หรือลงนาม  คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ( บุคคล ธรรมดา )  สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขาย หลักทรัพย์ด้วยเงินสด พร้อมค่าอากรแสตมป์ 30- บาท  หนังสือมอบอำนาจให้บริษัทกระทำการแทน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมค่าอากรแสตมป์ 30- บาท  รายงานการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน  การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อของลุกค้า 2 แผ่น  หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก ( ถ้า มี )  หนังสือมอบฉันทะให้รับเช็คค่าขาย ( ถ้ามี ) พร้อมค่าอากรแสตมป์ 10- บาท

19 Page 19 เอกสารประกอบการเปิดบัญชี  สำเนาบัตรประจำตัวประชน / ใบสำคัญคนต่างด้าว / บัตรประจำตัวข้าราชการ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )  สำเนาทะเบียนบ้าน ( รับรองสำเนาถูกต้อง )  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( รับรองสำเนา ถูกต้อง )  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน ( รับรองสำเนาถูกต้อง )  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร / สำเนา Bank Statement หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ( กรณีใช้ (ATS) ( รับรองสำเนาถูกต้อง )  สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ ( รับรอง สำเนาถูกต้อง )

20 Page 20 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น กระทำการแทน  หนังสือมอบอำนาจ ( เจ้าหน้าที่การตลาด ลงลายมือชื่อเป็นพยาน )  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบ อำนาจ 2 แผ่นๆ ละอย่างน้อย 2 ลายเซ็น ( เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น )  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบสำคัญ ต่างด้าว / บัตรประจำตัวข้าราชการของ ผู้รับมอบอำนาจ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )  ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท

21 Page 21 เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่าน SYRUS  เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่านเจ้าหน้าที่ การตลาด SYRUS  เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่าน Syrus- iTrade โทร. คุณ เพ็ญพรรณ 0-2646- 9828 คุณ ศณิตรารัตน์ 0-2646- 9738 Thank You www.syrus.co.th


ดาวน์โหลด ppt Page 1 SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาด หลักทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google