งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th
ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SYRUS Securities PLC.

2 เทคนิคการลงทุนอย่างมีคุณภาพ
ศึกษาข้อมูล ตัดสินใจการลงทุนอย่างมีเหตุผล

3 อยากลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ควรศึกษาข้อมูล
งบการเงิน ข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของบริษัท บทวิเคราะห์จาก Brokers etc.

4 ทำความรู้จักงบการเงิน
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ***งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท***

5 งบกำไรขาดทุน

6 งบดุล สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว +ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + กำไร (ขาดทุน) สะสม

7 สินทรัพย์ (งบดุล)

8 หนี้สิน (งบดุล)

9 ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบดุล)

10 งบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

11 กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

12 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

13 การพิจารณามูลค่าหุ้น (P/E, P/GCF, P/FCF)
P/GCF = ราคาหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้นบวกหรือลบรายการที่ไม่ใช่เงินสดต่อหุ้น (gross cash flows per share)  P/E, P/GCF สูง เมื่อ บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตสูง  P/E, P/GCF สูง เมื่อ บริษัทมีหนี้สินสุทธิ (Net D/E) ต่ำ * Net D/E = หนี้สินรวม – เงินสด และสินทรัพย์ที่คล้ายเงินสด

14 การพิจารณามูลค่าหุ้น (P/BV)
P/BV = ราคาหุ้น / ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (book value per share) ROE = กำไร / ส่วนของผู้ถือหุ้น  P/BV สูง เมื่อ บริษัทมี ROE สูง

15 การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน = กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น + อัตราเงินปันผลตอบแทน (% Investment Return = % Capital Gain + % Dividend Yield) % Dividend Yield = เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น

16 ปัจจัยที่ควรพิจารณา ทำความเข้าใจกับสินค้าหรือบริการของบริษัท, ตำแหน่งทางการแข่งขัน, จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, ความเสี่ยง ศึกษายอดขายและกำไรของบริษัท (แนวโน้ม, สาเหตุ) ฐานะทางการเงินของบริษัท สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุนของผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับ กำไร, กระแสเงินสด, เงินปันผล, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, แนวโน้มการเติบโต, อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE), สินทรัพย์, ยอดขาย

17 ทำอย่างไรให้ชนะตลาด? ตัดสินใจลงทุนด้วยเหตุผลรองรับที่ชัดเจน อย่างใช้อารมณ์ เมื่อพบหุ้นที่น่าลงทุน อย่างหวั่นไหวกับความผันผวนรายวัน ถือเงินสดไว้ หากไม่สามารถหาหุ้นที่มีราคาถูก หลีกเลี่ยงการขาดทุน อย่าลงทุนหากไม่มั่นใจ พร้อมตัดสินใจลงทุนในช่วงตลาดผันผวนอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อมีข้อมูล และมั่นใจเพียงพอ

18 เอกสารเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า(บุคคลธรรมดา)
เอกสารที่ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียด และ/หรือลงนาม คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์(บุคคลธรรมดา) สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด พร้อมค่าอากรแสตมป์ 30- บาท หนังสือมอบอำนาจให้บริษัทกระทำการแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ รายงานการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน การ์ดตัวอย่างลายมือชื่อของลุกค้า 2 แผ่น หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) หนังสือมอบฉันทะให้รับเช็คค่าขาย (ถ้ามี) พร้อมค่าอากรแสตมป์ 10- บาท

19 เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สำเนาบัตรประจำตัวประชน/ใบสำคัญคนต่างด้าว/บัตรประจำตัวข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร/สำเนา Bank Statement หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีใช้(ATS) (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

20 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
หนังสือมอบอำนาจ(เจ้าหน้าที่การตลาดลงลายมือชื่อเป็นพยาน) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ 2 แผ่นๆ ละอย่างน้อย 2 ลายเซ็น(เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญต่างด้าว/บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง) ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท

21 เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่าน SYRUS
เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่าน Syrus-iTrade โทร. คุณ เพ็ญพรรณ คุณ ศณิตรารัตน์ Thank You


ดาวน์โหลด ppt SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SYRUS Securities PLC. www.syrus.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google