งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
การคำนวณมูลค่าของหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)

2 วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
Dividend growth model Corporate value model Using the multiples of comparable firms Sansanee Thebpanya School of Business Administration

3 School of Business Administration
Dividend growth model มูลค่าหุ้น คือมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Sansanee Thebpanya School of Business Administration

4 หุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตคงที่ (Constant growth stock)
D1 = D0 (1+g)1 D2 = D0 (1+g)2 Dt = D0 (1+g)t ถ้า g คงที่ จะได้ว่า: Sansanee Thebpanya School of Business Administration

5 School of Business Administration
g > ks? ถ้า g > ks, constant growth formula จะให้ค่าราคาหุ้นเป็นลบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ constant growth model จึงใช้ได้ในกรณีที่: ks > g คาดว่า g จะคงที่ตลอดไป Sansanee Thebpanya School of Business Administration

6 School of Business Administration
ถ้า D0 = 2 บาท และ g คงที่ที่ 6% จงหาเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายในอีก 3 ปีข้างหน้า และ PV ของเงินปันผลเหล่านั้น 1 2.247 2 2.382 3 2.12 ks = 13% g = 6% 1.8761 1.7599 D0 = 2.00 1.6509 Sansanee Thebpanya School of Business Administration

7 School of Business Administration
หาราคาตลาดของหุ้น ใช้ constant growth model: Sansanee Thebpanya School of Business Administration

8 หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)
เป็นหลักทรัพย์ที่เป็นลูกผสม (Hybrid security) เหมือนตราสารหนี้ในแง่ที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ได้รับเงินปันผลคงที่ และจะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถงดจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ได้โดยที่ไม่ทำให้บริษัทล้มละลาย Sansanee Thebpanya School of Business Administration

9 School of Business Administration
ถ้าหุ้นบุริมสิทธิ์จ่ายปันผลต่อปีเท่ากับ 5 บาท ขายอยู่ในราคา 50 บาท อัตราผลตอบแทนหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นเท่าใด? Vp = D / kp 50 = 5 / kp kp = 5 / 50 = 0.10 = 10% Sansanee Thebpanya School of Business Administration


ดาวน์โหลด ppt การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google