งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8-1 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ •การคำนวณมูลค่าของหุ้น สามัญ •หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8-1 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ •การคำนวณมูลค่าของหุ้น สามัญ •หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8-1 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ •การคำนวณมูลค่าของหุ้น สามัญ •หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)

2 2 Sansanee Thebpanya School of Business Administration วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ •Dividend growth model •Corporate value model •Using the multiples of comparable firms

3 3 Sansanee Thebpanya School of Business Administration Dividend growth model •มูลค่าหุ้น คือมูลค่าปัจจุบันของ เงินปันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4 4 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตคงที่ (Constant growth stock) •หุ้นที่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราการ เจริญเติบโตคงที่ที่ g ตลอดไป D 1 = D 0 (1+g) 1 D 2 = D 0 (1+g) 2 D t = D 0 (1+g) t •ถ้า g คงที่ จะได้ว่า:

5 5 Sansanee Thebpanya School of Business Administration g > k s ? •ถ้า g > k s, constant growth formula จะให้ค่าราคาหุ้นเป็นลบ ซึ่ง เป็นไปไม่ได้ •constant growth model จึงใช้ได้ใน กรณีที่: –k s > g –คาดว่า g จะคงที่ตลอดไป

6 6 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ถ้า D 0 = 2 บาท และ g คงที่ที่ 6% จงหา เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายในอีก 3 ปี ข้างหน้า และ PV ของเงินปันผลเหล่านั้น 1.8761 1.7599 D 0 = 2.00 1.6509 k s = 13% g = 6% 01 2.247 2 2.382 3 2.12

7 7 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หาราคาตลาดของหุ้น •ใช้ constant growth model:

8 8 Sansanee Thebpanya School of Business Administration หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock) •เป็นหลักทรัพย์ที่เป็นลูกผสม (Hybrid security) •เหมือนตราสารหนี้ในแง่ที่ผู้ถือหุ้นบุริม สิทธิ์ได้รับเงินปันผลคงที่ และจะได้รับ เงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ •อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถงดจ่ายเงิน ปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ได้โดยที่ไม่ทำให้ บริษัทล้มละลาย

9 9 Sansanee Thebpanya School of Business Administration ถ้าหุ้นบุริมสิทธิ์จ่ายปันผลต่อปีเท่ากับ 5 บาท ขายอยู่ในราคา 50 บาท อัตรา ผลตอบแทนหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นเท่าใด? V p = D / k p 50= 5 / k p k p = 5 / 50 = 0.10 = 10%


ดาวน์โหลด ppt 8-1 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ •การคำนวณมูลค่าของหุ้น สามัญ •หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred stock)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google