งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 • คำนวณกระแสเงินสด เพื่อใช้ประเมิน โครงการลงทุน (Capital budgeting) การคำนวณ กระแสเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 • คำนวณกระแสเงินสด เพื่อใช้ประเมิน โครงการลงทุน (Capital budgeting) การคำนวณ กระแสเงินสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 • คำนวณกระแสเงินสด เพื่อใช้ประเมิน โครงการลงทุน (Capital budgeting) การคำนวณ กระแสเงินสด

2 2 • ต้นทุนเครื่องจักร : 200,000 บาท + ค่าขนส่ง 10,000 + ค่าติดตั้ง 30,000 • สินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้น 25,000 บาท และหนี้สินหมุนเวียนจะ เพิ่มขึ้น 5,000 บาท • อายุโครงการ = 4 ปี • มูลค่าซาก 25,000 บาท • คิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง ตัวอย่างโครงการ

3 3 • ยอดขายสุทธิส่วนเพิ่ม = 250,000 บาท • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนเพิ่ม = 125,000 บาท ( ไม่ รวมค่าเสื่อม ) • อัตราภาษี = 40% • ค่าของทุนโดยรวม = 10%

4 4 01234 เงินลงทุน OCF 1 OCF 2 OCF 3 OCF 4 + CF ในงวดสุดท้าย NCF 0 NCF 1 NCF 2 NCF 3 NCF 4 Time line สำหรับกระแสเงินสด ของโครงการ

5 5 เงินลงทุนสุทธิเริ่มแรก ที่ t = 0 ( หน่วย : 000)   เงินทุน = 25,000 - 5,000 = 20,000 บาท   เงินทุน = 25,000 - 5,000 = 20,000 บาท เครื่องจักร (200) ค่าขนส่งและติดตั้ง (40) การเปลี่ยนแปลงใน เงินทุน หมุนเวียน (20) กระแสเงินสดสุทธิ (CF 0 ) (260)

6 6 การคิดค่าเสื่อมราคา คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง : ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ( มูลค่าสินทรัพย์ – มูลค่าซาก ) ∕ อายุสินทรัพย์ * มูลค่าสินทรัพย์นี้รวมค่าขนส่งติดตั้งด้วย

7 7 ค่าเสื่อมราคา เครื่องจักรรายปี = (240,000 – 25,000) ∕ 4 = 53,750 บาท

8 8 กระแสเงินสดสุทธิจากการ ดำเนินงานในปีที่ 1 ปีที่ 1 รายได้สุทธิ 125,000 ค่าเสื่อมราคา (53,750) กำไรก่อนภาษี 71,250 ภาษี (40%) (28,500) กำไรสุทธิ 42,750 ค่าเสื่อมราคา 53,750 กระแสเงินสดจากการ ดำเนินงานสุทธิ 96,500

9 9 หมายเหตุ : รายได้สุทธิส่วนเพิ่ม = ยอดขายส่วนเพิ่ม - ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานส่วนเพิ่ม

10 10 กระแสเงินสดสุทธิจากการ ดำเนินงานในปีที่ 2-4 ปีที่ 1 ปีที่ 2-4 รายได้สุทธิ 125,000 ค่าเสื่อมราคา (53,750) กำไรก่อนภาษี 71,250 ภาษี (40%) (28,500) กำไรสุทธิ 42,750 ค่าเสื่อมราคา 53,750 กระแสเงินสดจากการ ดำเนินงานสุทธิ 96,500

11 11 กระแสเงินสดสุทธิงวดสุดท้าย (t = 4) ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน ราคาขาย เครื่องจักร 26,000 ภาษีคิดจาก กำไรจากการ ขายสินทรัพย์ (400) เงินทุน หมุนเวียนสุทธิ 20,000 กระแสเงินสด สุทธิที่ไม่ ได้มาจากการ ดำเนินงาน 45,600 สมมติว่าขายเครื่องจักรไปได้ในราคา 26,000 บาท ;

12 12 ถ้าโครงการจบลงก่อนที่ สินทรัพย์จะถูกตัดค่าเสื่อม ราคาหมด กระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์ = เงินที่ ได้จากการขายสินทรัพย์ - ภาษีจ่าย ภาษีจะคิดจากส่วนต่างระหว่างราคาขาย และมูลค่าตามบัญชี โดยที่ : มูลค่าตามบัญชี = มูลค่าสินทรัพย์เริ่มแรก - ค่าเสื่อมราคาสะสม

13 13 • มูลค่าเริ่มแรก = 240,000 บาท • หลังจาก 3 ปี มีมูลค่าเหลืออยู่ = 78,750 บาท • ราคาขาย = 80,000 บาท • ภาษีจากการขาย = 0.4(80,000-78,750) = 500 บาท • กระแสเงินสด = 80,000-500 = 79,500 ตัวอย่าง : ถ้าขายสินทรัพย์ หลังจาก 3 ปี

14 14 กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ บน Time Line NPV = -260,000+96,500[PVIFA10%,3] +142,100[PVIF10%,4] = 77,042.06 บาท *000s 01234 (260)*96.5 142.1

15 15 IRR = 22.24% Payback = 2 + (67,000/96,500) = 2.7 ปี


ดาวน์โหลด ppt 1 • คำนวณกระแสเงินสด เพื่อใช้ประเมิน โครงการลงทุน (Capital budgeting) การคำนวณ กระแสเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google