งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การคูณ สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูเพ็ญพิมล สิทธิวรเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การคูณ สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูเพ็ญพิมล สิทธิวรเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การคูณ สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูเพ็ญพิมล สิทธิวรเกียรติ
เรื่อง การคูณ โดย ครูเพ็ญพิมล สิทธิวรเกียรติ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2 คำชี้แจงบทเรียน -ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
-ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย **การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก **การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก **การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก **การคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มีสามหลัก **โจทย์ปัญหาและการแสดงวิธีทำ -ทำใบงาน -ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.สามารถคูณจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ 2.สามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาของจำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ได้

4 การคูณ 245 X 16 433 X 186 11,250 X 4 20,655 X 1,250

5 แบบทดสอบก่อนเรียน 1.ผลลัพธ์ของ 284 x 5 มีค่ามากกว่าข้อใด
ก.1, ข.1, ค.1,430 ง.1,440 2. หมูราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซื้อมา 5 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินเท่าไร ก บาท ข บาท ค บาท ง บาท 3.ผลลัพธ์ของ 48x 20 มีค่าน้อยกว่าข้อใด ก ข ค. 950 ง. 940 4.มีส้ม 30 ลัง ลังละ49 ผล มีส้มทั้งหมดกี่ผล ก. 1,400 ผล ข. 1,470 ผล ค. 1,500 ผล ง. 1,570 ผล x 25 ผลลัพธ์ต่างจาก 620 x 25 อยู่เท่าไร ก.1, ข. 1, ค. 1, ง. 1,950 6.มีนก 251 กรง กรงละ 20 ตัว มีนกนทั้งหมดกี่ตัว ก. 5,020 ตัว ข. 5,120 ตัว ค. 5,220 ตัว ง. 5,320 ตัว x 260 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 127,520 ข.116,502 ค.117,520 ง.115,520 8.มีเงาะ 250 ลัง ลังละ 125 ผล มีเงาะทั้งหมดกี่ผล ก. 31,150 ผล ข. 32,250 ผล ค. 31,250 ผล ง. 30,250 ผล 9. 2,150 x 1,255 มีค่าเท่ากับข้อใด ก.2,698,250 ข.2,598,250 ค.2,098,250 ง.2,498,250 10. 1,550 x 1,220 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 1,890, ข. 1,891,000 ค, 1,870, ง. 1,892,000

6 วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำ
วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำ 1. ขวดโหลหนึ่งใบบรรจุลูกกวาดขนาดเดียวกันได้ เม็ด ถ้ามีขวดโหลขนาดเท่าๆกัน ใบ จะบรรจุลูกกวาดได้ทั้งหมดกี่เม็ด วิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กำหนด สิ่งที่โจทย์ถาม หาคำตอบด้วยวิธีการ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ วิธีทำ ตอบ

7 1.การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
การคูณจำนวนที่มีสองหลัก จำนวน ให้นำตัวคูณในหลักหน่วยคูณกับทุกหลักของตัวตั้ง และนำตัวคูณในหลักสิบคูณทุกหลักของตัวตั้ง แล้วนำผลคูณมาบวกกัน

8 หาผลคูณของ 25 x 68 = ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณ
ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณ 2 5 6 8 ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลักสิบเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 3 นำผลคูณที่ได้ในขั้นที่ 1 และ 2 มาบวกกัน 2 5 6 8 ดังนั้น 25 x 68 = 1,700 ตอบ ๑,๗๐๐ x x 8 x 25 8 x 25 60 x 25 x 200 x 1,500 8 x 25 60 x 25

9 2.การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
ทำได้โดยนำจำนวนที่มีสามหลักเป็นตัวตั้ง และจำนวนที่มีสองหลักเป็นตัวคูณ โดยคูณจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือของตัวตั้งตามลำดับ

10 หาผลคูณของ 159 x 32 = ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณ
ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณ 3 2 ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลักสิบเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 3 นำผลคูณที่ได้ในขั้นที่ 1 และ 2 มาบวกกัน 3 2 ดังนั้น x 32 = 5,088 ตอบ ๕,๐๘๘ x x 2 x 159 2 x 159 30 x 159 x = 5088 2 x 159 30 x 159

11 3.การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
ทำได้โดยจำตัวเลขจำนวนหนึ่งเป็นตัวตั้ง และอีกจำนวนหนึ่งเป็นตัวคูณ โดยคูณจำนวน ในหลักหน่วย ของตัวตั้งก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ ของตัวตั้งตามลำดับ

12 หาผลคูณของ 284 x 159 = ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณ
ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลักหน่วยเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลักสิบเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 3 ใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวคูณ x x 9 x 284 9 x 284 50 x 284 100 x 284 9 x 284 50 x 284

13 ขั้นที่ 4 นำผลคูณที่ได้ในขั้นที่ 1,2 และ 3 มาบวกกัน 2 8 4 1 5 9
ขั้นที่ 4 นำผลคูณที่ได้ในขั้นที่ 1,2 และ 3 มาบวกกัน ตอบ ๔,๕๑๕๖ x 9 x 284 50 x 284 100 x 284 2, , ,400

14 4.การคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
การคูณจำนวนที่มีสี่หลักหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก ทำได้โดยนำจำนวนที่มีสี่หลักเป็นตัวตั้ง และนำจำนวนที่มีสามหลักเป็นตัวคูณ โดยคูณจำนวน ในหลักหน่วยของตัวตั้งก่อน แล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไป ทางซ้ายมือของตัวตั้งตามลำดับ

15 ตัวอย่าง 3,568  1,924 =  คำอธิบาย 1. นำ 4  3,568 = 14,272 2. นำ 20  3,568 = 71,360 3. นำ 900  3,568 = 3,211,200 4. นำ 1,000  3,568 = 3,568,000 5.บวกผลคูณเข้าด้วยกัน 14, , ,211,200 + 3,568,000 = 6,864,832

16 2. โจทย์ปัญหาการคูณ ซื้อกางเกงราคาโหลละ 10,200 บาท ซื้อมา 3 โหล คิดเป็นเงินกี่บาท วิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กำหนด 1. ราคากางเกงโหลละ 10,200 บาท 2. ซื้อมา 3 โหล สิ่งที่โจทย์ถาม คิดเป็นเงินกี่บาท หาคำตอบด้วยวิธีการ คูณ () ประโยคสัญลักษณ์ 10,200  3 =  วิธีทำ ซื้อกางเกงราคาโหลละ 10,200 บาท ซื้อมา โหล คิดเป็นเงิน 30,600 บาท วิธีการหาคำตอบโจทย์ปัญหา เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา วางแผนการแก้โจทย์ปัญหา โดยการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ ตอบ ๓๐,๖๐๐ บาท

17 แบบทดสอบหลังเรียน 1.จับคู่โจทย์การคูณกับผลคูณให้ถูกต้อง 1) 22  44 = 
1) 22  44 =  ก. 1,026 2) 18  57 =  ข. 735 3) 35  21 =  ค. 968 2.จงหาผลคูณ 1) 22  44 =  5) 43,001  2 =  9) 571  372 =  6) 23,106  7 =  10) 769  287 =  2) 28  43 =  7)  =  11) 1,125  1,252 =  3) 72  54 =  8)  =  12) 129,070  42,500 =  4) 93  19 = 

18 วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำ
วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำ 1. ขวดโหลหนึ่งใบบรรจุลูกกวาดขนาดเดียวกันได้ เม็ด ถ้ามีขวดโหลขนาดเท่าๆกัน ใบ จะบรรจุลูกกวาดได้ทั้งหมดกี่เม็ด วิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กำหนด สิ่งที่โจทย์ถาม หาคำตอบด้วยวิธีการ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ วิธีทำ ตอบ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การคูณ สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูเพ็ญพิมล สิทธิวรเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google