งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่ มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่ มีสามหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มี สามหลัก ** โจทย์ปัญหาและการแสดงวิธีทำ - ทำใบงาน - ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3

4 433 X ,250 X 4 20,655 X 1, X 16

5 1. ผลลัพธ์ของ 284 x 5 มีค่า มากกว่าข้อใด ก.1,410 ข.1,420 ค.1,430 ง.1, หมูราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซื้อมา 5 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินเท่าไร ก. 610 บาทข. 601 บาท ค. 600 บาทง. 620 บาท 3. ผลลัพธ์ของ 48x 20 มีค่าน้อย กว่าข้อใด ก. 970 ข. 960 ค. 950 ง มีส้ม 30 ลัง ลังละ 49 ผล มีส้ม ทั้งหมดกี่ผล ก. 1,400 ผลข. 1,470 ผล ค. 1,500 ผลง. 1,570 ผล x 25 ผลลัพธ์ต่างจาก 620 x 25 อยู่เท่าไร ก.1,920 ข. 1,930 ค. 1,940 ง. 1, มีนก 251 กรง กรงละ 20 ตัว มีน กนทั้งหมดกี่ตัว ก. 5,020 ตัวข. 5,120 ตัว ค. 5,220 ตัวง. 5,320 ตัว x 260 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 127,520 ข.116,502 ค.117,520 ง.115, มีเงาะ 250 ลัง ลังละ 125 ผล มี เงาะทั้งหมดกี่ผล ก. 31,150 ผล ข. 32,250 ผล ค. 31,250 ผลง. 30,250 ผล 9. 2,150 x 1,255 มีค่าเท่ากับข้อ ใด ก.2,698,250 ข.2,598,250 ค.2,098,250 ง.2,498, ,550 x 1,220 มีค่าเท่ากับข้อ ใด ก. 1,890,000 ข. 1,891,000 ค, 1,870,000 ง. 1,892,000

6

7 1. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก

8 หาผลคูณของ 25 x 68 =  ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลัก หน่วยเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลัก สิบเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 3 นำผลคูณที่ได้ใน ขั้นที่ 1 และ 2 มาบวกกัน ดังนั้น 25 x 68 = 1,700 ตอบ ๑, ๗๐๐ x x x 8 x x 25 8 x x x 1,500

9 2. การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก

10 หาผลคูณของ 159 x 32 =  ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลัก หน่วยเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลัก สิบเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 3 นำผลคูณที่ได้ใน ขั้นที่ 1 และ 2 มาบวกกัน ดังนั้น 159 x 32 = 5,088 ตอบ ๕, ๐๘๘ 2 x x x x = 5088 x x x

11 3. การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวน ที่มีสามหลัก

12 หาผลคูณของ 284 x 159 =  ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลัก หน่วยเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลัก สิบเป็นตัวคูณ ขั้นที่ 3 ใช้ตัวเลขหลักร้อย เป็นตัวคูณ x x x x x 284 x x

13 ขั้นที่ 4 นำผลคูณที่ได้ในขั้นที่ 1,2 และ 3 มาบวกกัน ตอบ ๔, ๕๑๕๖ x 9 x x x 284 2, , ,400

14 4. การคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มี สามหลัก

15  ตัวอย่าง 3,568  1,924 =  คำอธิบาย 1. นำ 4  3,568 = 14, นำ 20  3,568 = 71, นำ 900  3,568 = 3,211, นำ 1,000  3,568 = 3,568, บวกผลคูณเข้าด้วยกัน 14, , ,211, ,568,000 = 6,864,832

16 ซื้อกางเกงราคาโหลละ 10,200 บาท ซื้อมา 3 โหล คิดเป็นเงินกี่บาท วิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กำหนด 1. ราคากางเกงโหลละ 10,200 บาท 2. ซื้อมา 3 โหล สิ่งที่โจทย์ถามคิดเป็นเงินกี่บาท หาคำตอบด้วยวิธีการ คูณ (  ) ประโยคสัญลักษณ์ 10,200  3 =  วิธีทำ ซื้อกางเกงราคาโหลละ 10,200 บาท ซื้อมา 3 โหล คิดเป็นเงิน 30,600 บาท  ตอบ ๓๐, ๖๐๐ บาท วิธีการหาคำตอบโจทย์ ปัญหา เริ่มจากการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา วางแผนการแก้โจทย์ ปัญหา โดยการเขียน เป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ

17 แบบทดสอบหลังเรียน 1. จับคู่โจทย์การคูณกับ ผลคูณให้ถูกต้อง 1) 22  44 =  2) 18  57 =  3) 35  21 =  ก. 1,026 ข. 735 ค จงหาผลคูณ 1) 22  44 =  2) 28  43 =  3) 72  54 =  4) 93  19 =  5) 43,001  2 =  6) 23,106  7 =  7) 379  63 =  8) 694  32 =  9) 571  372 =  10) 769  287 =  11) 1,125  1,252 =  12) 129,070  42,500 = 

18


ดาวน์โหลด ppt - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google