งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่ มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่ มีสามหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มี สามหลัก ** โจทย์ปัญหาและการแสดงวิธีทำ - ทำใบงาน - ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3

4 433 X 186 11,250 X 4 20,655 X 1,250 245 X 16

5 1. ผลลัพธ์ของ 284 x 5 มีค่า มากกว่าข้อใด ก.1,410 ข.1,420 ค.1,430 ง.1,440 2. หมูราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซื้อมา 5 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินเท่าไร ก. 610 บาทข. 601 บาท ค. 600 บาทง. 620 บาท 3. ผลลัพธ์ของ 48x 20 มีค่าน้อย กว่าข้อใด ก. 970 ข. 960 ค. 950 ง. 940 4. มีส้ม 30 ลัง ลังละ 49 ผล มีส้ม ทั้งหมดกี่ผล ก. 1,400 ผลข. 1,470 ผล ค. 1,500 ผลง. 1,570 ผล 5. 450 x 25 ผลลัพธ์ต่างจาก 620 x 25 อยู่เท่าไร ก.1,920 ข. 1,930 ค. 1,940 ง. 1,950 6. มีนก 251 กรง กรงละ 20 ตัว มีน กนทั้งหมดกี่ตัว ก. 5,020 ตัวข. 5,120 ตัว ค. 5,220 ตัวง. 5,320 ตัว 7. 452 x 260 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 127,520 ข.116,502 ค.117,520 ง.115,520 8. มีเงาะ 250 ลัง ลังละ 125 ผล มี เงาะทั้งหมดกี่ผล ก. 31,150 ผล ข. 32,250 ผล ค. 31,250 ผลง. 30,250 ผล 9. 2,150 x 1,255 มีค่าเท่ากับข้อ ใด ก.2,698,250 ข.2,598,250 ค.2,098,250 ง.2,498,250 10. 1,550 x 1,220 มีค่าเท่ากับข้อ ใด ก. 1,890,000 ข. 1,891,000 ค, 1,870,000 ง. 1,892,000

6

7 1. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก

8 หาผลคูณของ 25 x 68 =  ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลัก หน่วยเป็นตัวคูณ 2 5 6 8 2 0 0 ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลัก สิบเป็นตัวคูณ 2 5 6 8 2 0 0 1 5 0 0 ขั้นที่ 3 นำผลคูณที่ได้ใน ขั้นที่ 1 และ 2 มาบวกกัน 2 5 6 8 2 0 0 1 5 0 0 1 7 0 0 ดังนั้น 25 x 68 = 1,700 ตอบ ๑, ๗๐๐ x x x 8 x 25 60 x 25 8 x 25 60 x 25 200 x 1,500

9 2. การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก

10 หาผลคูณของ 159 x 32 =  ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลัก หน่วยเป็นตัวคูณ 1 5 9 3 2 3 1 8 ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลัก สิบเป็นตัวคูณ 1 5 9 3 2 3 1 8 4 7 7 0 ขั้นที่ 3 นำผลคูณที่ได้ใน ขั้นที่ 1 และ 2 มาบวกกัน 1 5 9 3 2 3 1 8 4 7 7 0 5 0 8 8 ดังนั้น 159 x 32 = 5,088 ตอบ ๕, ๐๘๘ 2 x 159 30 x 159 2 x 159 30 x 159 318 + 4770 = 5088 x x x

11 3. การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวน ที่มีสามหลัก

12 หาผลคูณของ 284 x 159 =  ขั้นที่ 1 ใช้ตัวเลขในหลัก หน่วยเป็นตัวคูณ 2 8 4 1 5 9 2 5 5 6 ขั้นที่ 2 ใช้ตัวเลขในหลัก สิบเป็นตัวคูณ 2 8 4 1 5 9 2 5 5 6 1 4 2 0 0 ขั้นที่ 3 ใช้ตัวเลขหลักร้อย เป็นตัวคูณ 2 8 4 1 5 9 2 5 5 6 1 4 2 0 0 2 8 4 0 0 9 x 284 50 x 284 9 x 284 50 x 284 100 x 284 x x

13 ขั้นที่ 4 นำผลคูณที่ได้ในขั้นที่ 1,2 และ 3 มาบวกกัน 2 8 4 1 5 9 2 5 5 6 1 4 2 0 0 2 8 4 0 0 4 5 1 5 6 ตอบ ๔, ๕๑๕๖ x 9 x 284 50 x 284 100 x 284 2,556 + 14,200 + 28,400

14 4. การคูณจำนวนที่มีสี่หลักกับจำนวนที่มี สามหลัก

15 3 5 6 8 1 4 2 7 2 7 1 3 6 0 3 2 1 1 2 0 0  ตัวอย่าง 3,568  1,924 =  3 5 6 8 0 0 0 1 9 2 4 6 8 6 4 8 3 2 คำอธิบาย 1. นำ 4  3,568 = 14,272 2. นำ 20  3,568 = 71,360 3. นำ 900  3,568 = 3,211,200 4. นำ 1,000  3,568 = 3,568,000 5. บวกผลคูณเข้าด้วยกัน 14,272 + 71,360 + 3,211,200 + 3,568,000 = 6,864,832

16 ซื้อกางเกงราคาโหลละ 10,200 บาท ซื้อมา 3 โหล คิดเป็นเงินกี่บาท วิเคราะห์โจทย์ สิ่งที่โจทย์กำหนด 1. ราคากางเกงโหลละ 10,200 บาท 2. ซื้อมา 3 โหล สิ่งที่โจทย์ถามคิดเป็นเงินกี่บาท หาคำตอบด้วยวิธีการ คูณ (  ) ประโยคสัญลักษณ์ 10,200  3 =  วิธีทำ ซื้อกางเกงราคาโหลละ 10,200 บาท ซื้อมา 3 โหล คิดเป็นเงิน 30,600 บาท  ตอบ ๓๐, ๖๐๐ บาท วิธีการหาคำตอบโจทย์ ปัญหา เริ่มจากการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา วางแผนการแก้โจทย์ ปัญหา โดยการเขียน เป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ

17 แบบทดสอบหลังเรียน 1. จับคู่โจทย์การคูณกับ ผลคูณให้ถูกต้อง 1) 22  44 =  2) 18  57 =  3) 35  21 =  ก. 1,026 ข. 735 ค. 968 2. จงหาผลคูณ 1) 22  44 =  2) 28  43 =  3) 72  54 =  4) 93  19 =  5) 43,001  2 =  6) 23,106  7 =  7) 379  63 =  8) 694  32 =  9) 571  372 =  10) 769  287 =  11) 1,125  1,252 =  12) 129,070  42,500 = 

18


ดาวน์โหลด ppt - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน ซึ่งประกอบไป ด้วย ** การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวน ที่มีสองหลัก ** การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google