งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.accounting.crru.in.th. www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.accounting.crru.in.th. www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.accounting.crru.in.th

2 www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak

3 CRRU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 • วัตถุประสงค์และข้อสมมติ (Objective and Postulates) • วิธีปฏิบัติ (Practice) • หลักการ (Principle) CRRU

28 การสร้างทฤษฏีแบบนี้ อาจจะเรียกว่า ไม่สนใจโลกความเป็นจริง แต่เชื่อถือ แบบคณิตศาสตร์ และความจริงเชิง ตรรกะ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่มีความ สม่ำเสมอตลอดมา เกิดจากข้อสงสัย และนำเอาหลักการบัญชีที่เหมาะสม มาอธิบายรายการและเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น บางครั้งอาจจะเรียกว่า วิจัย แบบนั่งเก้าอี้ (Armchair Research)

29 • การสังเกตการณ์ (Observation) • ข้อสรุป (Conclusion) • การทดลอง (Experiment) • สมมติฐาน (Hypothesis) CRRU

30 การสร้างทฤษฏีแบบนี้อาจจะเรียกว่า วิธีทางวิทยาศาสตร์เริ่มจาก 1. การพัฒนาความคิด 2. การสังเกตปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความคิด 3. การสรุปผลจากการสังเกตการณ์ ที่ได้ 4. การระบุหรือสรุปเป็นทฤษฎี

31 - รายการและเหตุการณ์ ทางการบัญชี - สมการบัญชี - ความเป็นกลางของหน่วยงาน - การดำเนินงานต่อเนื่อง - การใช้หน่วยเงินตรา - งวดเวลา - หลักราคาทุน - หลักการเกิดขึ้นของรายได้ - หลักการจับคู่รายได้ - ค่าใช้จ่าย - หลักความสม่ำเสมอ - หลักการเปิดเผยข้อมูล - หลักฐานอันเที่ยงธรรม - หลักการประมาณ - หลักนัยสำคัญ - หลักความระมัดระวัง CRRU

32

33

34

35

36

37

38

39

40 สมการบัญชี : สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ รายการ 1 : สินทรัพย์เพิ่มขึ้น = สินทรัพย์ลดลง รายการ 2 : สินทรัพย์เพิ่มขึ้น = หนี้สินเพิ่มขึ้น รายการ 3 : สินทรัพย์เพิ่มขึ้น = ส่วน ของเจ้าของเพิ่มขึ้น รายการ 4 : สินทรัพย์ลดลง = หนี้สินลดลง รายการ 5 : สินทรัพย์ลดลง = ส่วน ของเจ้าของลดลง รายการ 6 : หนี้สินเพิ่มขึ้น = หนี้สินลดลง รายการ 7 : หนี้สินเพิ่มขึ้น = ส่วน ของเจ้าของลดลง รายการ 8 : หนี้สินลดลง = ส่วน ของเจ้าของเพิ่มขึ้น รายการ 9 : ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น = ส่วน ของเจ้าของลดลง

41 CRRU

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 จบบทที่ 2

64 CRRU คำตอบ ค. มาตรฐานการบัญชี

65 คำตอบ ค. การจับคู่รายได้กับ ค่าใช้จ่าย

66 คำตอบ ข. ได้ เพราะไม่ทำให้ ข้อมูลสูญเสียความ เกี่ยวเนื่องกับการ ตัดสินใจ

67 คำตอบ ง. การดำเนินงาน ต่อเนื่อง

68 คำตอบ ก. ทฤษฎีการบัญชีเกิดจาก ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการทดสอบความ ถูกต้อง

69

70 คำตอบ ค. สังเกตการณ์ข้อมูล

71 คำตอบ ค. หลักนัยสำคัญ

72

73 คำตอบ ข. สร้างทฤษฎีโดยใช้ หลักสังคมศาสตร์

74 ช.ช. จ.จ. ซ.ซ. ข.ข. ฉ.ฉ.

75 ก.ก. ง.ง. ญ.ญ. ค.ค. ฌ.ฌ.

76 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 2 • ข้อ 2 • ข้อ 3 • ข้อ 4

77 ทำแบบฝึกหัดท้าย บทข้อ 2 2.1 หลักความระมัดระวัง 2.2 การจับคู่รายได้ - ค่าใช้จ่าย / หลักความระมัดระวัง 2.3 หลักราคาทุน 2.4 หลักงวดเวลา 2.5 หลักความระมัดระวัง

78 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบทข้อ 3 3.1 หลักการประมาณ ตีราคาเพิ่ม Dr. สินทรัพย์ Cr. ส่วนเกินจากการตี ราคาสินทรัพย์ ปรับปรุงส่วนเกิน Dr. ส่วนเกินจากการตี ราคาสินทรัพย์ 40,000 Cr. กำไรสะสม 40,000

79 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบทข้อ 3 3.2 หลักราคาทุน วันซื้อ Dr. สินค้าคงเหลือ - วัตถุดิบ 80,000 Cr. เงินสด 80,000 วันสิ้นงวดใช้ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ ได้รับที่ต่ำกว่า =80,000 ปรับปรุงข้อผิดพลาด Dr. กำไรจาก สินค้าคงเหลือ 14,000 Cr. สินค้าคงเหลือ 14,000

80 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบทข้อ 3 3.3 หลักฐานอันเที่ยงธรรม ยกเลิกรายการผิดพลาด Dr. ทุนหุ้น สามัญ 90,000 Cr. อุปกรณ์ 90,000 วันซื้อใช้ราคาทุนหรือราคายุติธรรมที่มี หลักฐานเชื่อถือได้ ปรับปรุงข้อผิดพลาด Dr. อุปกรณ์ 300,000 Cr. ทุนหุ้นสามัญ 90,000 ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ 210,000

81 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบทข้อ 3 3.4 การจับคู่รายได้กับ ค่าใช้จ่าย บันทึกการจำหน่าย Dr. เงินสด 190,000 Cr. อุปกรณ์ 144,000 กำไรจากการ จำหน่าย 46,000

82 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบทข้อ 3 3.5 การเกิดขึ้นของรายได้ เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทนให้ลูกค้าแล้ว หรือเมื่อ ส่งมอบสินค้าแล้ว บันทึกยกเลิก Dr. ขาย 41,000 Cr. ลูกหนี้การค้า 41,000


ดาวน์โหลด ppt Www.accounting.crru.in.th. www.accounting.crru.a c.th Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google