งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Management Trainee. 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Management Trainee. 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Management Trainee

2 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

3 3

4 4

5 5

6 6 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

7 7 เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของหลักทรัพย์ โดยการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการซื้อหรือ สัญญาณซื้อ (Buy Signal) และการหาช่วงเวลา ที่น่าขายหรือสัญญาณขาย (Sell Signal) โดยวิเคราะห์จากราคาหลักทรัพย์ ปริมาณ การซื้อขายและช่วงจังหวะเวลา โดยมิได้หา สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ราคา หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค

8 8 เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของหุ้น โดยอาศัยรูปกราฟ ราคาและปริมาณซื้อขายเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาใน อนาคต พฤติกรรมราคา และปริมาณหุ้นใน อดีต พฤติกรรมราคา และปริมาณหุ้นใน อนาคต ประวัติศาสตร์สามารถซ้ำ รอยได้ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค

9 9 1. พฤติกรรมของราคาหุ้นที่แสดงออกมานั้นได้ดูดซับ เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอาไว้แล้ว ( รวมทั้งข้อมูล ปัจจัยพื้นฐาน ) ด้วย 2. ราคาหุ้นจะยังคงเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มเดิมจนกระทั่ง แนวโน้มเดิมหมดลงจริง 3. รูปแบบหรือพฤติกรรมของหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถที่จะ นำมาใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค... ข้อสมมติฐาน...

10 10 การวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทาง เทคนิค มุ่งหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็น แรงผลักดันต่ออุปสงค์และ อุปทานของหุ้น ซึ่งไปกระทบ ต่อราคาและปริมาณหุ้น มุ่งหาข้อสรุปของผลกระทบว่า อุปสงค์และอุปทานของหุ้นจะ เปลี่ยนไปอย่างไร ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และทางเทคนิค

11 11 พื้นฐาน  มองหา “ มูลค่าที่แท้จริง ” ของหลักทรัพย์นั้นๆ » มูลค่าที่แท้จริง “ สูงกว่า ” ราคาตลาด » มูลค่าที่แท้จริง “ ต่ำกว่า ” ราคาตลาด เทคนิค  ดู Demand & Supply ของหลักทรัพย์นั้นๆ  เป็นการหา “ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อ / ขาย ”  เป็นเรื่องของ “ Sentiment ” ข้อแตกต่าง

12 12 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค ข้อมูลราคาและ ปริมาณหุ้นที่ซื้อขาย ในอดีต การเคลื่อนไหว ของราคาหุ้น การวิเคราะห์ทาง เทคนิค ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ปัจจัย พื้นฐาน การวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน อุปสงค์ (demand) และ อุปทาน (supply) ของ หุ้น

13 13 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร …??

14 14 กราฟราคา

15 15 อ้างอิงจาก : การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สุรชัย ไชยรังสิ นันท์ กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร …??

16 16 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร…?? Tick Chart

17 17 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร…?? High Low Close Open Low High Close Bar Chart Candlesticks Chart Tick Chart

18 18 Candlesticks กราฟ แท่งเทียน High Close Low Open High Low Close Open

19 19 Candlesticks กราฟ แท่งเทียน Demand > Supply ผู้ซื้อชนะ Supply > Demand ผู้ขายชนะ Demand = Supply เสมอกัน

20 20... แนวโน้ม TREND...

21 21... แนวโน้มขึ้น (up trend)... “ หุ้นกำลังขึ้น ” อ้างอิงจาก : การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สุรชัย ไชยรังสิ นันท์ TREND แนวโน้มราคา

22 22 แนวโน้มขึ้น

23 23 “ หุ้นกำลังตก ” อ้างอิงจาก : การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สุรชัย ไชยรังสิ นันท์ TREND แนวโน้มราคา... แนวโน้มลง (down trend)...

24 24 แนวโน้มลง

25 25 TREND แนวโน้มราคา... แนวโน้มด้านข้าง (sideway trend)...

26 26 แนวโน้มด้านข้าง

27 27... แนวโน้ม ปัจจุบัน...

28 28

29 29 แนวรับ – แนว ต้าน Support - Resistance

30 30 Support - แนวรับ แนวรับ-แนวต้าน

31 31 Resistance - แนวต้าน แนวรับ-แนวต้าน

32 32 “ แนวรับ … รับไว้ไม่ให้ตก แนวต้าน … ต้านไว้ไม่ให้ขึ้น ” “ ( แนว ) ต้านกลายเป็น ( แนว ) รับ... ( แนว ) รับกลายเป็น ( แนว ) ต้าน ” แนวรับกลายเป็นแนว ต้าน แนวรับ - แนวต้าน

33 33

34 34

35 35 แนวรับ – แนว ต้าน Fibonacci Ratio

36 36 Volume ปริมาณการซื้อขาย

37 Volume คือ ปริมาณการซื้อขายของหุ้น แต่... Value คือ มูลค่าการซื้อขายของหุ้น ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยปกติแล้วปริมาณการ ซื้อขายหุ้น เราจะให้ความสำคัญกับจำนวนหุ้นมากกว่า มูลค่าการซื้อขาย เนื่องจากเป็นจำนวนหุ้นจะมีความ ชัดเจนมากกว่ามูลค่าหุ้น เพราะเมื่อราคาหุ้นปรับตัว สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ มูลค่าการซื้อขายก็ย่อมสูงตาม ทำให้ การตีความหมายผิดพลาด

38 38 Volume ปริมาณการซื้อขาย ราคา หุ้น (Price) ปริมาณการซื้อ ขาย (Volume)

39 39 Volume ปริมาณการซื้อขาย เงื่อนไขในการสังเกต Volume

40 40

41 41 See & Wait

42 42

43 43

44 44 Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ย

45 45 Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ย เส้นค่าเฉลี่ยอย่าง ง่าย 10 & 20 วัน

46 46 Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ย เส้นค่าเฉลี่ยอย่างยุ่ง 10 20 50 75 150 200 วัน

47 47

48 48 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Training Management Trainee. 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google