งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์

2 จุดแข็ง 1. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ 2. มีเครือข่าย จุดแข็ง 1. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ 2. มีเครือข่าย SWOT จุดอ่อน 1.ราคาสูง ไม่สามารถเข้าถึงตลาด ได้ทุกระดับ 2.ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญการ ออกแบบ 3. ขาดแคลนแรงงานฝีมือ จุดอ่อน 1.ราคาสูง ไม่สามารถเข้าถึงตลาด ได้ทุกระดับ 2.ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญการ ออกแบบ 3. ขาดแคลนแรงงานฝีมือ อุปสรรค 1. ปัญหาราคาวัตถุดิบ 2. อัตราค่าจ้างแรงงานสูง อุปสรรค 1. ปัญหาราคาวัตถุดิบ 2. อัตราค่าจ้างแรงงานสูง โอกาส 1. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนด้าน การ PR ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้าน ผลิตภัณฑ์และการตลาด 2. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ภาคราชการ และเอกชนจัดขึ้น โอกาส 1. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนด้าน การ PR ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้าน ผลิตภัณฑ์และการตลาด 2. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ภาคราชการ และเอกชนจัดขึ้น

3 วิเคราะห์สินค้า 1.พัฒนารูปแบบ 2.หาตลาดเพิ่ม 3.มีทุน 4.วัตถุดิบ 95%อยู่ในพื้นที่ 5.พัฒนาแรงงานให้มีฝีมือ BCG Model ? ? Cash Cow DOG High Low ความโดดเด่น เชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่ง โอกาสในการ เติบโต เบญจรงค์

4 STP Segmentation : S 1.ระดับท้องถิ่น เช่นโรงแรม กรุ๊ปทัวร์ 2.ในประเทศ เช่น ผู้ประกอบการค้าของที่ระลึก 3.ต่างประเทศ เช่น ยุโรปป ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น Targeting : T 1. กรุ๊ปทัวร์เข้าพื้นที่ 2. ผู้ประกอบการค้าของที่ระลึก* Positioning : P 1. มี่ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 2. ฝีมือละเอียด ประณีต 3.คุณภาพสูง 4.มีตราสินค้า

5 กลยุทธ์ 1) พัฒนารูปแบบสินค้า 2) รักษาตลาดเดิม 3) ขยายตลาดใหม่ 4) แสวงหาพันธมิตรทางการค้าโดยส่งเสริมเครือข่ายทั้งการผลิต และการตลาด

6 เชื่อมโยงกลยุทธ์ กับส่วนกลาง ประสานการดำเนินการร่วมกันระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลาง และต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

7 Business Plan แผนการตลาด 1. เป้าหมายทางการตลาด - เพิ่มยอดขายปีละ 10 % 2. การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย 2.1 ในประเทศ 70% 2.2 ต่างประเทศ 30%

8 Business Plan แผนการตลาด 3. กลยุทธ์ทางการตลาด 3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ - R&D ผลิตภัณฑ์ - Packaging - Supply Chain 3.2 กลยุทธ์ด้านราคา - รอบระยะเวลาการชำระ เงิน - เพิ่มเงื่อนไขการชำระ เงิน (Credit)

9 Business Plan แผนการตลาด 3. กลยุทธ์ทางการตลาด 3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการ จำหน่าย - สร้างพันธมิตรทาง การค้า - ฝากขาย - website (e- commerce) - Outlet - ขายตรง /mail address 3.4 กลยุทธ์ส่งเสริม การตลาด - ร่วมงาน event ต่างๆ - จัด RoadShow - สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบชัวร์ CD สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

10 Business Plan กิจกรรมหรือการดำเนินการทางการตลาด - สร้างพันธมิตรทาง การค้า - ฝากขาย - website (e- commerce) - Outlet / ขายตรง /mail address - ร่วมงาน event ต่างๆ - จัด RoadShow - สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบชัวร์ CD สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

11 Business Plan แผนการขายสินค้า สถานประกอบการในการขายสินค้า - ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร หมู่บ้าน เบญจรงค์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google