งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์

2 1.ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ 2.มีเครือข่าย โอกาส
SWOT จุดแข็ง 1.ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ 2.มีเครือข่าย โอกาส 1.หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนด้านการ PR ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด 2.เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ภาคราชการและเอกชนจัดขึ้น จุดอ่อน 1.ราคาสูง ไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ทุกระดับ 2.ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญการออกแบบ 3. ขาดแคลนแรงงานฝีมือ อุปสรรค 1.ปัญหาราคาวัตถุดิบ 2.อัตราค่าจ้างแรงงานสูง

3 ? ? เบญจรงค์ Cash Cow High โอกาสในการเติบโต DOG Low High Low
BCG Model วิเคราะห์สินค้า 1.พัฒนารูปแบบ 2.หาตลาดเพิ่ม 3.มีทุน 4.วัตถุดิบ 95%อยู่ในพื้นที่ 5.พัฒนาแรงงานให้มีฝีมือ ? ? High เบญจรงค์ โอกาสในการเติบโต Cash Cow DOG Low High Low ความโดดเด่น เชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่ง

4 1.ระดับท้องถิ่น เช่นโรงแรม กรุ๊ปทัวร์
STP Segmentation : S 1.ระดับท้องถิ่น เช่นโรงแรม กรุ๊ปทัวร์ 2.ในประเทศ เช่น ผู้ประกอบการค้าของที่ระลึก 3.ต่างประเทศ เช่น ยุโรปป ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น Targeting : T 1. กรุ๊ปทัวร์เข้าพื้นที่ 2. ผู้ประกอบการค้าของที่ระลึก* Positioning : P 1. มี่ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 2. ฝีมือละเอียด ประณีต 3.คุณภาพสูง 4.มีตราสินค้า

5 4) แสวงหาพันธมิตรทางการค้าโดยส่งเสริมเครือข่ายทั้งการผลิต และการตลาด
กลยุทธ์ 1) พัฒนารูปแบบสินค้า 2) รักษาตลาดเดิม 3) ขยายตลาดใหม่ 4) แสวงหาพันธมิตรทางการค้าโดยส่งเสริมเครือข่ายทั้งการผลิต และการตลาด

6 เชื่อมโยงกลยุทธ์กับส่วนกลาง
ประสานการดำเนินการร่วมกันระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลาง และต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

7 Business Plan แผนการตลาด 1.เป้าหมายทางการตลาด เพิ่มยอดขายปีละ 10 % 2.การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย ในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% บทบาทของ สพจ ตามภารกิจหลักในการพัฒนาตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานของบุคลากร พณจ. ซึ่งก็คือการทำ Business Action Center และ One stop service 2.การพัฒนาแผนงานและกิจกรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดโดยการร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจของสินค้าที่สำคัญของจังหวัดและการจัดทำจัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

8 Business Plan แผนการตลาด 3.กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ R&D ผลิตภัณฑ์ Packaging Supply Chain กลยุทธ์ด้านราคา รอบระยะเวลาการชำระเงิน เพิ่มเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit) บทบาทของ สพจ ตามภารกิจหลักในการพัฒนาตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานของบุคลากร พณจ. ซึ่งก็คือการทำ Business Action Center และ One stop service 2.การพัฒนาแผนงานและกิจกรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดโดยการร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจของสินค้าที่สำคัญของจังหวัดและการจัดทำจัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

9 Business Plan แผนการตลาด 3.กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย สร้างพันธมิตรทางการค้า ฝากขาย website (e-commerce) Outlet ขายตรง /mail address กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ร่วมงาน event ต่างๆ จัด RoadShow สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบชัวร์ CD สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ บทบาทของ สพจ ตามภารกิจหลักในการพัฒนาตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานของบุคลากร พณจ. ซึ่งก็คือการทำ Business Action Center และ One stop service 2.การพัฒนาแผนงานและกิจกรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดโดยการร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจของสินค้าที่สำคัญของจังหวัดและการจัดทำจัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

10 กิจกรรมหรือการดำเนินการทางการตลาด
Business Plan กิจกรรมหรือการดำเนินการทางการตลาด - สร้างพันธมิตรทางการค้า ฝากขาย website (e-commerce) Outlet /ขายตรง/mail address ร่วมงาน event ต่างๆ จัด RoadShow สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบชัวร์ CD สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ บทบาทของ สพจ ตามภารกิจหลักในการพัฒนาตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานของบุคลากร พณจ. ซึ่งก็คือการทำ Business Action Center และ One stop service 2.การพัฒนาแผนงานและกิจกรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดโดยการร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจของสินค้าที่สำคัญของจังหวัดและการจัดทำจัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

11 Business Plan แผนการขายสินค้า สถานประกอบการในการขายสินค้า ที่ตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร หมู่บ้านเบญจรงค์ บทบาทของ สพจ ตามภารกิจหลักในการพัฒนาตามภารกิจหลัก แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1.การพัฒนาโครงสร้างและกลไกการทำงานของบุคลากร พณจ. ซึ่งก็คือการทำ Business Action Center และ One stop service 2.การพัฒนาแผนงานและกิจกรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและเอกชน ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดโดยการร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจของสินค้าที่สำคัญของจังหวัดและการจัดทำจัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นการเชื่อมโยงในการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสินค้าของใช้ของตกแต่ง สินค้าเครื่องเบญจรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google