งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ มาตรฐาน สินค้า สหกรณ์ อบรม food safety ( ๑ ครั้ง ) พัฒนา บรรจุภัณฑ์ ( ๑๐๐ กลุ่ม ) ปรับปรุง โรงเรือน (31 กลุ่ม ) ประสานงาน + ให้คำปรึกษาให้ ได้ อย. ( ๑๒๖ ผลิตภัณฑ์ )

3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ให้การรับรองสินค้ามาตรฐาน สหกรณ์ ( สมส.) ๑๗๒ ผลิตภั ณฑ์ สหกรณ์ = 6 แห่ง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต อื่นๆ = 11 แห่ง อาหารและ เครื่องดื่ม = 87 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผ้า = 19 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร = ๔๑ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร = ๔๑ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของที่ ระลึก = 25 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ = 30 แห่ง กลุ่มแม่บ้าน / สตรี = 41 แห่ง

5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

7 เสริมสร้าง รากฐาน ดำเนินการ ต่อเนื่อง เชื่อมโยง เครือข่าย ก้าวไกลสู่ อาเซียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ - พัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ - ปรับปรุงโรงเรือน - อบรมให้ ความรู้ - มหกรรมสินค้า - โฆษณา ประชาสัมพันธ์ใน ประเทศและ ต่างประเทศ - เครือข่ายปัจจัย การผลิต - เครือข่ายผู้ทำ การตลาด - ศูนย์จำหน่าย สินค้าสหกรณ์ -e-commerce -local marketers/local sellers - เครือข่ายผู้ผลิต - เครือข่ายหน่วยงาน สนับสนุน มุ่งสู่มาตรฐาน - โครงการระยะ ยาว - ติดตาม ตรวจสอบ - ปรับปรุง พัฒนา - ค้นคว้า วิจัย


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สำนักพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google