งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก. ๑ ทศวรรษ เราได้อะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก. ๑ ทศวรรษ เราได้อะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

2 ๑ ทศวรรษ เราได้อะไร ?

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ความหมายความสำคัญการผลิตสินค้าOTOP

14 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ เพื่อ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นรากฐาน เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มจากการ รวมกลุ่มของประชาชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติรวมกับภูมปัญญา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สร้าง พลังการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือกัน ของคนในชุมชน

15 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2. วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิด กฎหมาย 3. ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 4. ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายร้ายแรง ต่อชุมชนหรือส่งแวดล้อมรวมทั้งไม่ ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย 5. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมาย บังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ OTOP

16 กระบวนทัศน์ - การมองเห็น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ

17 ... ชุมชน... เป็น “ระบบสังคม” ที่มีองค์ประกอบ “อย่างเป็นองค์รวม”

18 ...OTOP... เป็น “สินค้าชุมชน” ที่มีองค์ประกอบ “เป็นเอกลักษณ์”

19 สินค้า OTOP 5 ประเภท 1. ประเภทอาหาร 2. ประเภทเครื่องดื่ม 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ประเภทของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

20 กลุ่ม A โดดเด่น กลุ่ม B อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ กลุ่ม C ส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่ม D พัฒนา สินค้า OTOP 4 กลุ่ม

21 การพัฒนา OTOP “สินค้า..จะก้าวไกล” ต้อง

22 สร้างมูลค่าเพิ่ม

23 1.สินค้ามีจุดแข็งของตัวเอง 2.มีเรื่องราว 3.มีบรรจุภัณฑ์ 4.มีนวัตกรรม 5.มีการวิจัยและพัฒนา

24

25 ลูกค้าคือใคร? ใครจะซื้อของเรา ทุก คน ??? ถ้ามีคนตอบว่า “ ใครก็ได้ ” “ ทุกคนที่เดินผ่านมา ” “ ทุกคนต้องกินข้าว... ขายใครก็ได้ ” “ ทุกคนต้องใส่เสื้อผ้า ” “ คนที่หิว ” “ คนเราต้องดื่มน้ำ ”

26 ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้าของเราเป็นใคร ลูกค้าของเราเป็นใคร เขาต้องการอะไร เขาต้องการอะไร ทำไมถึงต้องมาซื้อของ เรา ทำไมถึงต้องมาซื้อของ เรา ใครเกี่ยวข้องบ้างในการ ตัดสินใจ ใครเกี่ยวข้องบ้างในการ ตัดสินใจ ซื้อที่ไหน ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร ซื้อเมื่อไร ซื้ออย่างไร ซื้ออย่างไร

27

28 สิ่งที่ได้เรียนรู้ ทุกขั้นตอน...เป็นเรื่อง การฝึกใช้ ความคิดวิเคราะห์... ไม่ใช่ ฝึกทำให้ถูกเพียง อย่างเดียว แต่... ฝึกให้ทำเป็น

29

30

31

32 กลับไปแล้ว... เรา จะร่วมกันทำ อะไร

33 18/09/57 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร 33


ดาวน์โหลด ppt นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก. ๑ ทศวรรษ เราได้อะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google