งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrated Marketing Communication : IMC การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrated Marketing Communication : IMC การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Integrated Marketing Communication : IMC การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

2 Definition of Integrated Marketing Communication การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียว โดยใช้ กิจกรรมการสื่อสารหลายรูปแบบร่วมกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารทางการตลาดแบบ บูรณาการ 1. การออกแบบกิจกรรมการสื่อสารที่สมบูรณ์ 2. ความต่อเนื่องของข่าวสาร 3. การใช้สื่อที่เหมาะสม 4. ต้นทุนการดำเนินงานทางการตลาดที่ต่ำ 5. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

3 การเพิ่มศักยภาพส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps ด้วย 4 Cs 1.Convergence การรวมเข้าด้วยกันของผลิตภัณฑ์ 2.Customer value การสร้างคุณค่าสู่ลูกค้า 3.Channels การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ 4.Communication การสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ด้วย IMC

4 Part 1 : The IMC Planning การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา การ 1. การทบทวนแผนการตลาด 2. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด - สิ่งแวดล้อมภายใน - สิ่งแวดล้อมภายนอก 3. การวิเคราะห์กระบวนการทางการสื่อสาร - ผู้ส่งสาร - เนื้อหาสาระของข่าวสาร - ผู้รับข่าวสาร 4. การกำหนดงบประมาณ

5 Part 1 : The IMC Planning 5. การพัฒนาแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ - การโฆษณา - การสื่อสาร ณ จุดขาย - การตลาดทางตรง - กิจกรรมทางการตลาด - การส่งเสริมการขาย - การสนับสนุนทาง การตลาด - การประชาสัมพันธ์ - การขายโดยพนักงาน ขาย 6. การผสมผสานและจัดทำกลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการ ตลาดแบบบูรณาการ 7. การตรวจสอบ การประเมินผลและการควบคุมแผนการ สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

6 Part 2 : The IMC Process กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา การ 1. การพัฒนาแผน IMC 2. การทดลองใช้แผนในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. การวัดผลการตอบสนองในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 4. การปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5. การนำฐานข้อมูลนั้นมาปรับปรุงแผนการตลาดที่ จะใช้ในอนาคต

7 Part 3 : The IMC Mix Model Advertising กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา 1. การทบทวนข้อมูล - ข้อมูลจากการวิจัย - ข้อมูลส่วนประสมทาง การตลาด 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 3. การกำหนดยุทธวิธี (Strategies) -Reminding-Fighting 4. การกำหนดกลยุทธ์ (Tactics) -Timing and Position-Scheduling 5. การวัดผลและประเมินผล

8 Sale Promotion กลยุทธ์การจัดการส่งเสริมการขาย 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายที่ชัดเจน 3. กำหนดงบประมาณ -Top Down Approaches-Bottom Up Approaches 4. กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย -Repurchase-Brand switchers 5. เลือกวิธีการส่งเสริมการขาย -Price off-Coupons -Sample-Premiums -Contests-Stamps

9 Point of Purchase Communications เหตุผลสำคัญที่ต้องใช้การสื่อสาร ณ จุดซื้อ 1. ผู้บริโภคมีความภักดีต่ำต่อตราสินค้า 2. เป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค 3. เป็นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมจากการทำโฆษณา รูปแบบการสื่อสาร ณ จุดซื้อ 1. บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 2. การใช้สัญลักษณ์และการแสดงสินค้า

10 Direct Marketing การวางแผนการตลาดทางตรง 1. ทบทวนข้อมูลรายละเอียดสินค้าและการตลาดก่อนทำ แผน 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 3. กลยุทธ์ทางการตลาดทางตรง -Media-Creative 4. แนวทางในการปฏิบัติงาน - รายละเอียดของโปรแกรม - ตารางเวลาการทำงาน ในกิจกรรม 5. งบประมาณ 6. กิจกรรมพิเศษต่างๆนอกเหนือจากการทำการตลาด ทางตรง 7. การประเมินผล

11 Public Relation การวางแผนประชาสัมพันธ์ 1. การกำหนดปัญหาที่ทำให้เกิดความล้มเหลว 2. การวิจัยหาข้อเท็จจริง 3. กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย 4. ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5. จัดแผนงาน รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 6. ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด 7. ประเมินผลแผนงาน

12 Personal Selling การวางแผนการขายโดยพนักงานขาย 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. แนะนำสินค้าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 4. สาธิต 5. ทำการปิดการขาย 6. การติดตามผล

13 Sponsorship and Event Marketing การวางแผนการจัดการงานแสดงสินค้า 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การกำหนดงบประมาณ 3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4. การประชุมและอบรมพนักงานงานที่ เกี่ยวข้อง 5. การประเมินผลและติดตามผล


ดาวน์โหลด ppt Integrated Marketing Communication : IMC การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google