งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ – ไทยขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. สนับสนุนตลาดส่งออกให้ขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ 4. สนับสนุนด้านระบบข่าวสารที่รวดเร็ว ในด้านข่าวสารและการผลิต 5. สนับสนุนการผลิตที่ครบวงจร – เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเองและอยู่ในวงการยาง เพื่อรู้ ทิศทางของตลาด 6. การลดภาษีนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสม 7. มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเคมียาง 8. การจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี – อุตสาหกรรมต้องพึ่งพาแรงงานมาก 9. การมีสาธารณูปโภคที่ดี 2 ประชุมวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม รายสาขา ( อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ )( ต่อ )

3 กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สำงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำ รายงานฯ เมื่อเดือน ธันวาคม 2535 วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ในระยะ ยาว โดยเฉพาะในช่วง แผนฯ 7 เพื่อกระจายการจัดตั้งโรงงานออกไปยังแหล่งวัตถุดิบให้กว้างขวางมาก ขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพื่อทดแทนการส่งออก วัตถุดิบยางธรรมชาติ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง / สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเสนอแนะหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ดังนี้ - สมอ. จัดอบรม / สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโรงงานตาม แนว ISO 9000 - สมอ. จัดทำแผนงานเพื่อกำหนดคุณภาพ ม. ยางดิบและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่า - กสอ. จัดทำการศึกษาวิจัยลู่ทางการลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ ยาง - สศอ. ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน 3

4 4 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ยางพาราและเห็นความจำเป็นในการที่จะต้อง กำหนดเป้าหมายการพัฒนายางพารา จึงได้มี การจัดตั้ง “ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ( กนย.)” ครั้งแรก นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางใน ประเทศ มติครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ประธาน คือ รองนายกรมต. รองประธาน รมช. กษ และหน่วยงานภาครัฐ / เอกชนที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ ต่อครม. พิจารณาแก้ปัญหาราคายาง ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ แนวทางการเจรจาเรื่องยางระหว่างประเทศ

5 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางใน ประเทศ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของยางพาราและเห็น ความจำเป็นในการที่จะต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ยางพารา จึงได้มีการจัดตั้ง “ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ( กนย.)” ครั้งแรก มติครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ประธาน คือ รองนายกรมต. รองประธาน รมช. กษ และ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชนที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ ต่อ ครม. พิจารณาแก้ปัญหาราคายาง ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ แนวทางการ เจรจาเรื่องยางระหว่างประเทศ 5

6 เรียนรู้เรื่องยางพารา เรียนรู้เรื่องยางพารา 6


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google