งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นางสาว สุนิสา แก้วจารนัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นางสาว สุนิสา แก้วจารนัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ นางสาว สุนิสา แก้วจารนัย
ชื่อ นางสาว สุนิสา แก้วจารนัย รหัสนักศึกษา ภาควิชา พัฒนาการเกษตร นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 ประชุมวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์)(ต่อ)
ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง - ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโลก 2. สนับสนุนการร่วมทุนกับต่างประเทศ – ไทยขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. สนับสนุนตลาดส่งออกให้ขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ 4. สนับสนุนด้านระบบข่าวสารที่รวดเร็ว ในด้านข่าวสารและการผลิต 5. สนับสนุนการผลิตที่ครบวงจร – เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเองและอยู่ในวงการยาง เพื่อรู้ทิศทางของตลาด 6. การลดภาษีนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสม 7. มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเคมียาง 8. การจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี – อุตสาหกรรมต้องพึ่งพาแรงงานมาก 9. การมีสาธารณูปโภคที่ดี

3 รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ (กระทรวงอุตสาหกรรม)
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สำงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำรายงานฯ เมื่อเดือน ธันวาคม 2535 วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วง แผนฯ 7 เพื่อกระจายการจัดตั้งโรงงานออกไปยังแหล่งวัตถุดิบให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพื่อทดแทนการส่งออกวัตถุดิบยางธรรมชาติ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง/สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเสนอแนะหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ดังนี้ สมอ.จัดอบรม/สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโรงงานตามแนว ISO 9000 สมอ.จัดทำแผนงานเพื่อกำหนดคุณภาพ ม.ยางดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเพิ่ม มูลค่า กสอ.จัดทำการศึกษาวิจัยลู่ทางการลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยาง สศอ. ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

4 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในประเทศ
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของยางพาราและเห็นความจำเป็นในการที่จะต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนายางพารา จึงได้มีการจัดตั้ง “ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)” ครั้งแรก มติครม.เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ประธาน คือ รองนายกรมต. รองประธาน รมช.กษ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ ต่อครม. พิจารณาแก้ปัญหาราคายาง ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ แนวทางการเจรจาเรื่องยางระหว่างประเทศ

5 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในประเทศ
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของยางพาราและเห็นความจำเป็นในการที่จะต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนายางพารา จึงได้มีการจัดตั้ง “ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)” ครั้งแรก มติครม.เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ประธาน คือ รองนายกรมต. รองประธาน รมช.กษ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ ต่อครม. พิจารณาแก้ปัญหาราคายาง ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ แนวทางการเจรจาเรื่องยางระหว่างประเทศ

6 เรียนรู้เรื่องยางพารา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นางสาว สุนิสา แก้วจารนัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google