งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารปรอทใน สิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารีแอร์ พอร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารปรอทใน สิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารีแอร์ พอร์ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารปรอทใน สิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารีแอร์ พอร์ต ดอนเมือง

2 ปรอท (Mercury) สัญลักษณ์ทางเคมี – Hg ลักษณะเป็นโลหะเหลวสีเงิน นำไฟฟ้า และผสมกับโลหะอื่นๆ ได้ดี สามารถระเหยเป็นไอได้ที่ อุณหภูมิห้อง ไอปรอทไม่มีสี และไม่มีกลิ่น สารประกอบของปรอทมีหลายรูปแบบ ทำให้คงอยู่ในวัฎจักรสิ่งแวดล้อมได้ นาน 2 ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์

3 รูปแบบของปรอทใน สิ่งแวดล้อม ธาตุ (Elemental) – Hg 0 สารประกอบปรอทอนินทรีย์ (Inorganic mercury compounds) – mercurous chloride (Hg 2 Cl 2 ); – mercuric fulminate (HgOCN 2 ); – mercuric sulfide (HgS) สารประกอบปรอทอินทรีย์ (Organic mercury compounds) – methylmercury (MeHg); ethylmercury 3 ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์

4 MERCURY CYCLING SURFACE RESERVOIRS (Ocean, Land) ATMOSPHERE Hg(0)Hg(II) Hg(0) MeHg Elemental mercury (volatile) Mercuric compounds (water-soluble) Methylmercury (toxic) oxidation reduction re-emission deposition microbes

5 กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับวัฎจักรปรอท การระบายจากแหล่งระบายสู่ บรรยากาศ (Emission) การเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนย้ายสาร ในบรรยากาศ (Transformation and transportation) การตกสะสมจากบรรยากาศสู่แหล่งน้ำ ดิน และ ตะกอน (Deposit) การระบายกลับสู่บรรยากาศจากแหล่ง น้ำ ดิน และ ตะกอน (Re-emission) ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์ 5

6 http://jpmph.org/ArticleImage/0056JPMPH/jpmph-45-335-g001-l.jpg Mercury cycling & Bioaccumulation 6 Note: Hg(II) – reactive Hg(p) – particulate Hg(0) – elemental

7 Mercury Transformation and Transport Hg 0 คงตัวในบรรยากาศได้นานเป็นปี Hg(II) จะตกสะสม (deposition) ได้ เร็วกว่า ระยะเวลาคงตัวในบรรยากาศ จึงเป็นเพียงระดับชั่วโมง จนถึงเป็น เดือน แต่ Hg(II) ที่ติดกับอนุภาค (Hg (p) ) ถ้า มีขนาดเล็กพอ จะคงตัวอยู่ใน บรรยากาศได้นานแบบเดียวกับ Hg 0 ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์ 7

8 ปัญหามลพิษของปรอท ระดับโลก (global) – ปรอทในรูป Hg 0 และ Hg (p) เป็นตัวการสำคัญ เพราะคง ตัวในบรรยากาศได้นาน สามารถ เคลื่อนที่ในบรรยากาศได้ไกล (globally transportation) ระดับภูมิภาค (regional) หรือท้องถิ่น (local) – ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ ปรอทในรูป Hg(II) เพราะตกสะสม (deposition) ได้เร็ว ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์ 8

9 กระบวนการ Methylation Biotransformation – เกี่ยวข้องกับ แบคทีเรีย Sulfate reducing bacteria (SRB) Methylation เกิดขึ้นภายในเซลล์ ของแบคทีเรีย ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์ 9 Hg 2+ HgS enzymatic methylation MeHg Hg 2+ HgS MeHg

10 Methylation & Bioaccumulation Methylation เป็น ขั้นตอนสำคัญของ การส่งผ่านปรอทเข้า สู่ห่วงโซ่อาหาร โดย เริ่มจาก food web ในแหล่งน้ำ Methylmercury (MeHg) สะสมใน เนื้อเยื่อปลา ปลายิ่งตัวใหญ่ ยิ่ง สะสม MeHg มาก 10 http://bengarrison.com/data/images1/biomagnification.jpg

11 ข้าวสะสมปรอททั้งในรูปสารอนินทรีย์ และ MeHg แต่ส่วนที่เป็นเมล็ดข้าวสะสมปรอทใน รูป MeHg ดีกว่าส่วนอื่นของต้น ปรอทที่สะสมในส่วนที่พ้นดินของต้น ข้าว มาจากปรอทในบรรยากาศ เป็น แหล่งสำคัญ ( ผ่านทางปากใบ ) MeHg สามารถผ่านออกจากระบบ ทางเดินอาหารเข้าสู่กระแส เลือดได้ดีกว่า Hg 2+ ปรอทในข้าว 11

12 12 Wang X. (2014). Growing rice aerobically markedly decreases mercury accumulation by reducing both Hg bioavailability and the production of MeHg. Environ. Sci. Technol., 48 (3), 1878–1885.

13 แหล่งที่มาของปรอท ธรรมชาติ (Natural source) – การ ระเบิดของภูเขาไฟ การระบายจาก ทะเล (re-emission) กิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic source)  การทำเหมืองแร่ทอง โดยเฉพาะเหมือง ขนาดเล็ก  การเผาไหม้ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิล  การเผาขยะ กากของเสีย โดยเฉพาะที่มี ปรอทปนเปื้อน  การใช้เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตใน ภาคอุตสาหกรรม ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจ วานิชย์ 13

14 http://www.ess.uci.edu/~cdholmes/images/holmes2012_HgCycle.png 14 แหล่งที่มาของปรอท

15 แหล่งระบายปรอทสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ 15 Source: United Nations Environment Programme (UNEP), Global Mercury Assessment, 2013 Artisanal and small-scale gold production Coal combustion Relative contributions to estimated emissions to air from anthropogenic sources in 2010.

16 Buladu Gold Mine, Indonesia 16 Tromol process Excavation Crushing Amalgamatio n Open burning ภายในบ้าน Do panning in river Amalgamatio n at home Open burning Reseachers : Mr. Anwar Mallongi Assoc Prof. Poranee Pataranawat, PhD

17 17 Excavation Mine pit Mineral ore pulley

18 18 Crushing Hydraulic mechanical crusherMineral ore crushing Individual manual crushing

19 19 Amalgamation A set of tromol Mineral ore loading Loading stones Leafs loading

20 20 Recovered gold Amalgam squeezing Gold weightingRecovered gold Open burningChamber Parachute cloth

21 21 Panning in contaminated river mouth

22 เหมืองทอง เขาพนมพา จังหวัด พิจิตร 22 นักวิจัย : นส. อัญชลี สมงาม นส. ศศิลักษณ์ ตีทอง

23 23 เหมืองทอง เขาพนมพา จังหวัด พิจิตร

24 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สารปรอทใน สิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารีแอร์ พอร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google