งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจัดแยกประเภทของเสียใน ห้องปฏิบัติการ 2. การจัดเก็บของเสียภายใน ห้องปฏิบัติการ 3. การบำบัดและกำจัดของเสีย จากห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจัดแยกประเภทของเสียใน ห้องปฏิบัติการ 2. การจัดเก็บของเสียภายใน ห้องปฏิบัติการ 3. การบำบัดและกำจัดของเสีย จากห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การจัดแยกประเภทของเสียใน ห้องปฏิบัติการ 2. การจัดเก็บของเสียภายใน ห้องปฏิบัติการ 3. การบำบัดและกำจัดของเสีย จากห้องปฏิบัติการ

3 1. กรด (Acid) 2. ด่าง (Base) 3. โลหะหนัก (Heavy metals) 4. สารอนินทรีย์ (Inorganic) 5. สารอินทรีย์ (Organic) 6. สารโพลิเมอร์ (Polymer) 7. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

4 8. สารเคมีชนิดผง (Fine Chemicals) 9. วัสดุกรอง (Filter materials) 10. วัสดุป้องกัน (Safety materials) 11. สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides) 12. ของเสียที่มีจุลินทรีย์ (Biological wastes) 13. สารกัมมันตรังสี (Radioactive) 14. ภาชนะ (Container) 15. อื่น ๆ

5 การบำบัดและกำจัดของเสียจาก ห้องปฏิบัติการ - ของเสียประเภท กรด - ด่าง (Acid-Base) - ของเสียประเภทไอออนของโลหะหนัก (Heavy Metal) - ของเสียประเภทสารอนินทรีย์ (Inorganic) - ของเสียประเภทสารประกอบอินทรีย์ (Organic compounds) - ของเสียประเภทน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - ของเสียประเภทสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticides) - ของเสียประเภทสารกัมมันตรังสี (Radio Active) - ของเสียประเภทภาชนะบรรจุ (Container)

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt 1. การจัดแยกประเภทของเสียใน ห้องปฏิบัติการ 2. การจัดเก็บของเสียภายใน ห้องปฏิบัติการ 3. การบำบัดและกำจัดของเสีย จากห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google