งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของระบบนิเวศ •Succession /Development ecosystem ระบบนิเวศมีการสะสมอาหารและ พลังงานเพิ่มขึ้น เพราะ ปัจจัยทางกายภาพที่ เหมาะสม สิ่งมีชีวิตมีการพัฒนาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของระบบนิเวศ •Succession /Development ecosystem ระบบนิเวศมีการสะสมอาหารและ พลังงานเพิ่มขึ้น เพราะ ปัจจัยทางกายภาพที่ เหมาะสม สิ่งมีชีวิตมีการพัฒนาให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของระบบนิเวศ •Succession /Development ecosystem ระบบนิเวศมีการสะสมอาหารและ พลังงานเพิ่มขึ้น เพราะ ปัจจัยทางกายภาพที่ เหมาะสม สิ่งมีชีวิตมีการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การใช้พลังงานในการดำรงชีวิต มีค่าน้อยกว่าผลผลิตรวม

2 •Climax/mature ecosystem ลักษณะของระบบนิเวศคงที่ สิ่งมีชีวิตมี ความสมบูรณ์ พลังงานทั้งหมดจะถูกนำไปใช้โดยพืช และสัตว์

3 การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ •Natural change การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ดินถล่ม ต้องใช้ระยะ เวลานานในการแทนที่ การเปลี่ยนแปลง จะเป็นไปตามขั้นตอนเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ กลุ่มสิ่งมีชีวิตเริ่มต้น คือ pioneer community จนได้กลุ่ม สิ่งมีชีวิตขั้นสุด (climax community)

4

5 •Artificial changes การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการ กระทำของมนุษย์ การเกษตร การใช้ยาฆ่า แมลง การใช้ปุ๋ย

6

7 วัฏจักรชีวธรณีเคมีในระบบ นิเวศ • แร่ธาตุที่สำคัญในระบบนิเวศ 1. แร่ธาตุที่ต้องการเป็นปริมาณมาก (macronutrient) ธาตุที่ประกอบเป็นน้ำหนักแห้งของ สารประกอบอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ ร้อยละ 0.2 - 1 ได้แก่ C, H,O, N, P, K, Ca, Mg, S เป็นต้น 2. แร่ธาตุที่ต้องการเป็นปริมาณน้อย (micronutrient) ธาตุที่ประกอบเป็นน้ำหนักแห้งของ สารประกอบอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต น้อยกว่า ร้อยละ 0.2 ได้แก่ อลูมิเนียม โบรอน โบรมีน เป็นต้น

8 แร่ธาตุสำคัญ •C, H, O, N, P, S • เป็นองค์ประกอบหลักของโปรโตพลาส และเอนไซม์ • ธาตุอื่น ๆ ที่กล่าวมาจะจำเป็นใน ขบวนการ Metabolism `

9 วัฏจักรชีวธรณีเคมี • แร่ธาตุเหล่านี้จะมีการหมุนเวียนระหว่าง สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ • เกิดเป็นวัฏจักรที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนที่มีชีวิต Bio ในสภาพการ เปลี่ยนแปลงทางเคมี chemical กับส่วนที่ เป็นผิวโลกและบรรยากาศ Geo รวมกัน เป็นที่มาของคำว่า Biogeochemical cycle

10

11 การแบ่งประเภท / กลุ่มของวัฏ จักร •Hydrologic cycle การหมุนเวียนของสารประกอบพวกน้ำ •Gaseous cycle การหมุนเวียนของแร่ธาตุที่มีแหล่งสะสม ใหญ่ในสภาพก๊าซในบรรยากาศ คาร์บอน ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ก๊าซไนโตรเจน

12 •Sedimentary cycle การหมุนเวียนของแร่ธาตุที่มีแหล่งสะสม ใหญ่ในสภาพตะกอน หิน ดิน ต่าง ๆ แหล่งสะสมจึงอยู่ในผิวโลกส่วนที่แข็ง (Lithosphere) เช่น ฟอสฟอรัส กำมะถัน

13

14

15

16 Carbon cycle

17 วัฏจักรไนโตรเจน • ไนโตรเจน จำเป็นในการสร้างโปรโตพลา สซึม โดยจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของ โปรตีน • ปริมาณไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศ ประมาณร้อยละ 79 • สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถนำ ไนโตรเจนในบรรยากาศมาใช้โดยตรง แต่จะใช้เมื่ออยู่ในสภาพสารประกอบ เช่นแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรต ดังนั้นไนโตรเจนใน บรรยากาศต้องถูกเปลี่ยนรูปให้สิ่งมีชีวิต สามารถใช้ได้

18 ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักร ไนโตรเจน •Nitrogen Fixation •Ammonification •Nitrification •Denitrification

19 Nitrogen fixation • เกิดโดยขบวนการ Electrochemical fixation/photochemical fixation เกิดจากปฏิกิริยาฟ้าแลบ ฟ้าผ่า • การตรึงไนโตรเจนโดยขบวนการทาง ชีววิทยา - Symbiotic Bacteria Rhizobium - Free-living nitrogen fixer Azotobacter Clostridium Blue- green algae • การสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรม

20 Rhizobium

21 • ขบวนการ Ammonification กรดอะมิโน โปรตีน แอมโมเนีย โดย Ammonifying bacteria เช่น Pseudomonas Proteus • ขบวนการ Nitrification แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไน เตรต • ขบวนการ Denitrification ไนเตรต ก๊าซไนโตรเจน

22 วัฏจักรไนโตรเจน

23 วัฏจักรฟอสฟอรัส

24

25

26 ระบบนิเวศในน้ำ • ระบบนิเวศในน้ำจืด (Fresh water ecosystem) น้ำนิ่ง (lentic/standing water) น้ำไหล (lotic/running water) • น้ำนิ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ บริเวณน้ำตื้น littoral zone บริเวณผิวหน้าน้ำห่างฝั่ง limnetic zone บริเวณน้ำลึก profundal zone

27 การแบ่งเขตของแหล่งน้ำนิ่ง

28

29 • น้ำไหล อัตราการไหลของน้ำ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ • ระบบนิเวศน้ำเค็ม (ocean ecosystem) เขตชายฝั่ง เขตห่างชายฝั่ง • ระบบนิเวศน้ำกร่อย (Estuary ecosystem) ป่าชายเลน (mangrove forest)

30

31 ระบบนิเวศวิทยาบนบก •Tundra •Taiga •Deciduous forest •Grassland •Desert •Tropical rain forest

32

33

34

35 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม • มลพิษทางน้ำ • มลพิษทางอากาศ • มลพิษของดิน

36 กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

37 แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ

38 การสะสมทางชีวภาพ (Bioaccumulation)

39 การแบ่งชั้นบรรยากาศ

40 แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

41

42 การเกิดฝนกรด (Acid rain)

43

44 Greenhouse Effects

45

46 ปัญหาน้ำท่วม


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของระบบนิเวศ •Succession /Development ecosystem ระบบนิเวศมีการสะสมอาหารและ พลังงานเพิ่มขึ้น เพราะ ปัจจัยทางกายภาพที่ เหมาะสม สิ่งมีชีวิตมีการพัฒนาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google