งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิน (Soi l). ดิน เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพัง ของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลาที่นานมาก หินที่ สลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิน (Soi l). ดิน เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพัง ของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลาที่นานมาก หินที่ สลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิน (Soi l)

2 ดิน เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพัง ของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลาที่นานมาก หินที่ สลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาด ต่าง ๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว์ น้ำ อากาศ ก็กลายเป็นเนื้อดินซึ่งส่วนประกอบ เหล่านี้จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของ ดิน

3 ดินมีส่วนประกอบดังนี้ อนินทรียวัตถุ (Mineral matter) ได้แก่ส่วน ของแร่ต่างๆ ภายในหินซึ่งผุพังสึกกร่อน เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวเคมี อินทรียวัตถุ (Organic matter) ได้แก่ส่วนที่ เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังหรือสลายตัว ซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถมกัน น้ำ ในสารละลายซึ่งพบอยู่ในช่องระหว่างเม็ด ดิน (Aggregate) หรือ อนุภาคดิน (Particle) อากาศ อยู่ในที่ว่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาค ดิน ก๊าซส่วนใหญ่ที่พบทั่วไปในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์

4 ปริมาตรของแต่ละส่วนประกอบของ ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยทั่วไปจะมีแร่ 45% อินทรียวัตถุ 5% น้ำ 25% และอากาศ 25% ดังภาพ กระบวนการเกิด ดินเกิด

5 ดินเหนียวดินร่วน ดินทราย

6 1. ด้านการเกษตร ใช้ในการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ 2. ด้านการอุตสาหกรรม ใช้ทำ เครื่องปั้นดินเผา 3. ด้านการก่อสร้าง ใช้ดินทรายเป็น ส่วนผสมในการทำคอนกรีต 4. ด้านอื่นๆ เช่น เป็นที่ปลูกสร้าง บ้านเรือน เป็นแหล่งดูดซับน้ำ

7 สถานการณ์ความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรดิน มีสาเหตุทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการใช้ ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวอย่างของ ปัญหา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน ดินขาด อินทรีย์ และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของ ดินร่วมกับการกระทำของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดิน เปรี้ยว ดินอินทรีย์ ( พรุ ) ดินทรายจัด และดินตื้น

8 การอนุรักษ์ดิน 1. การใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม การปลูกพืช ควรต้องคำนึงถึงชนิดของพืชที่เหมาะสมกับ คุณสมบัติของดิน 2. การปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ ดิน เช่น การใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก การปลูกพืช ตะกูลถั่ว การใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรด การ แก้ไขพื้นที่ดินเค็มด้วยการระบายน้ำเข้าที่ดิน 3. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน ได้แก่ การ ปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูก พืชบังลม การไถพรวนตามแนวระดับ การทำคันดิน ป้องกันการไหลชะล้างหน้าดิน รวมทั้งการไม่เผาป่า หรือการทำไร่เลื่อนลอย 4. การให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน การระบายน้ำในดินที่มี น้ำขังออกการจัดส่งเข้าสู่ที่ดินและการใช้วัสดุ เช่น หญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดม สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt ดิน (Soi l). ดิน เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพัง ของหินชนิดต่าง ๆ โดยใช้เวลาที่นานมาก หินที่ สลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google