งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 999213 บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2 การประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 999213 บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2 การประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเป็นระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 999213 บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 2 การประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ตั้งข้อ สมมุติฐาน พิสูจน์สมมุติฐานด้วย กระบวนการที่กำหนด เทคโนโลยี คือ กระบวนการหรือวิธีการ และเครื่องมือที่ได้จากการนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ มา ประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์

3 3 เทคโนโลยี = hardware + software Hardware หมายถึง เทคโนโลยีในรูป ของอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ Software หมายถึง เทคโนโลยีในรูป ของวิธีการ กระบวนการต่างๆ ความรู้ และความมีฝีมือต่างๆ

4 4 รูปแบบของ เทคโนโลยี เครื่องจักรกล (machinery) ได้แก่ เครื่องจักรกลพื้นบ้าน เครื่องยนต์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบบหล่อ แบบ ทาบ แบบพิมพ์ แบบโครงสร้างเหมือน กระบวนการผลิต

5 5 ข้อดีของเทคโนโลยี มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น

6 6 ข้อเสียของเทคโนโลยี โลกร้อน อันตรายจากมลสาร การถูกกีดกันทางการค้า GMO

7 7 ความก้าวหน้าและ อนาคตของ S&T ของ ประเทศไทย การพัฒนาไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่ง ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นการเติบโตและวิวัฒนาการที่อาศัย ปัจจัยทั้งหลาย ซึ่งไม่ใช่การมี เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญ

8 8 กลุ่มของเทคโนโลยี 7 กลุ่ม เทคโนโลยีพื้นฐาน การพัฒนา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การจำลอง ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องเร่งอนุภาค เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยี การหมัก วิศวกรรมเอนไซม์ เทคโนโลยี เกี่ยวกับของเสีย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสร้างแหล่ง วัตถุดิบใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ การผลิตวัคซีน

9 9 กลุ่มของเทคโนโลยี 7 กลุ่ม ( ต่อ ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ดาวเทียม I ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ไฟฟ้า การศึกษาและฝึกอบรม การ ควบคุมอัตโนมัติ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ดาวเทียม II CAI GIS RS เทคโนโลยีโลหะวัสดุและยานยนต์

10 10 กลุ่มของเทคโนโลยี 7 กลุ่ม ( ต่อ ) เทคโนโลยีพลังงานยานยนต์และ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์ พลังงาน Recycle Recovery Reuse การบำบัดของเสียมลพิษอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานจากชีวมวล การผลิต พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง การผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้ พลังงานอื่นแทนน้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt 1 999213 บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2 การประยุกต์ วิทยาศาสตร์และ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google