งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล ในการผลิตมังคุดใน ภาคใต้ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รศ. ดร. สายัณห์ สดุดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล ในการผลิตมังคุดใน ภาคใต้ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รศ. ดร. สายัณห์ สดุดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล ในการผลิตมังคุดใน ภาคใต้ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รศ. ดร. สายัณห์ สดุดี

2 สาเหตุการเกิดเนื้อแก้ว - ยางไหล แนวทางการลดปัญหา ความแปรปรวนของ ภูมิอากาศในภาคใต้

3 พื้นที่ปลูกมังคุดที่สำคัญของ ประเทศไทย

4 การผลิตมังคุดในภาคตะวันออกและภาคใต้ ของประเทศไทยในปี 2550 พื้นที่ปลูก ( ไร่ )181,431306,618 พื้นที่เก็บเกี่ยว ( ไร่ )146,956240,337 ผลผลิต ( ตัน )113,113235,068 ภาคตะวันออก ภาคใต้ ที่มา : สถิติการส่งออก กรมศุลกากร, ประเทศไทย โดย www.customs.go.th

5 จังหวัดสงขลา, ภาคใต้ของประเทศไทย

6 A B C D แสดงแนวโน้มข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด (A) อุณหภูมิต่ำสุด (B) ความแปรปรวนปริมาณน้ำฝน (C) และจำนวนวันฝนตก (D) ในรอบ 30 ปี ของ จ. สงขลา ( พ. ศ.2519-2549) จากสถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

7 จังหวัดนครศรีธรรมราช, ภาคใต้ของประเทศไทย

8 รูปแบบการกระจายตัวของฝนที่ อ. เมืองฯ จ. นครศรีธรรมราช (A) เปรียบเทียบกับการกระจายตัวของฝนในปีที่มีฝนตกในช่วงฤดู ร้อน หรือให้ผลเว้นปี (B) และในปีที่มีผลผลิตสูงมาก (C) (A)(A) (B)(B) (C)(C) เดือน ปริมาณน้ำฝนรายเดือน ( มม.)

9 ดัชนีการให้ผลปีเว้นปี ( ก ) และผลผลิตเฉลี่ย ( ข ) ของ มังคุด ช่วงปี 2547-2551 ในเขตฝั่งตะวันออกของ จ. นครศรีธรรมราช ผลผลิตเฉลี่ย ( กิโลกรัม / ต้น ) (ข)(ข) ปี พ. ศ. 0 25 50 75 100 25472548254925502551 2547- 2548 2548- 2549 2549- 2550 2550- 2551 ดัชนีการให้ผล ผลิตเว้นปี (ก)(ก) ปี พ. ศ. 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

10 เวียดนาม ออสเตรเลีย แหล่งผลิต รายย่อย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย แหล่งผลิต รายใหญ่ ธ.ค.ธ.ค. พ.ย.พ.ย. ต.ค.ต.ค. ก.ย.ก.ย. ส.ค.ส.ค. ก.ค.ก.ค. มิ. ย. พ.ค.พ.ค. เม. ย. มี. ค. ก.พ.ก.พ. ม.ค.ม.ค. ระยะเวลา ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลผลิต มังคุดในประเทศ ที่เป็นแหล่งผลิตรายใหญ่และรายย่อย ที่มา : Osman และ Milan (2006)

11 ฝนตกต่อเนื่อง 2-3 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต อิทธิพลของน้ำ ( น้ำฝน - น้ำใต้ดิน ) - น้ำสามารถซึมเข้าสู่ผลทางลำ ต้น - ผิวผล - ขั้วผล - เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะน้ำภายในผล เนื้อแก้ว ยางไหล สาเหตุการเกิดเนื้อแก้ว และ ยางไหล

12 ปากใบ ใบ ลำต้น ราก ดิน น้ำในดิน ความต่างของศักย์ของน้ำ ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของน้ำจากดินผ่านต้นพืช สู่บรรยากาศที่เปรียบเหมือนการเคลื่อนที่ของไฟฟ้า ที่มีความต่างศักย์ คายน้ำทางปากใบ บรรยากาศ

13 Ψ = -0.8 MPa Ψ = -1.2 MPa Ψ = 0 MPa Ψ = -1.2 MPa

14 ส่วนเชื่อมต่อระหว่างขั้วผลไปยังเนื้อผลของมังคุด

15 1.370.441.42K 0.350.140.22P 1.140.420.46N เมล็ดเนื้อเปลือก องค์ประกอบของ N,P,K ในผลมังคุด ธาตุ อาหาร (%) ที่มา : ปัญจพร (2545) องค์ประกอบของธาตุอาหาร N, P และ K ในส่วนของเปลือก เนื้อ และเมล็ด

16 K+K+ กลีบของเนื้อผลที่มีเมล็ดของผลมังคุดมีโพแทสเซียมสูง ทำให้มีการดึงน้ำเข้าสู่เซลล์ ถ้ามีน้ำมากจะทำให้เกิดเนื้อแก้วได้

17 ไขเคลือบผิวผลของผลมังคุดและส่วนของช่อง เปิดที่ผิวผล (stoma)

18 ภาพตัดขวางของท่อน้ำในทุเรียน (A), มังคุด (B) B A

19 A B เปลือก ไม้ กระ พี้ โครงสร้างเนื้อไม้และการจัดเรียงตัวของท่อน้ำจากการตัดตามขวาง ของกิ่งทุเรียน (A), มังคุด (B)

20 เปลือกผลมังคุดที่ได้รับน้ำเข้าไปมากจนทำให้ท่อน้ำยางขยายตัว

21 การที่ผลมังคุดได้รับน้ำมากอย่างรวดเร็วจะทำให้ผลแตก และยางไหล

22 แสดงผิวของผลที่เป็นเนื้อแก้ว (A) เปรียบเทียบกับผิวผลปกติ (B) และแสดงภาพตัดขวางของเปลือก (C) ในส่วนของท่อน้ำ (a) ท่อน้ำยาง (b) และ เซลล์พาเรนไคมา (c)

23 การติดตั้งหัววัด sapflow sensor เพื่อวัดการ ไหลของน้ำเข้าสู่ผล

24 การไหลของน้ำเข้าทางใบและผลที่ได้รับแสง (A) และที่พรางแสง (B) (A)(A) (B)(B)

25 เร่งการออกดอกและติดผลให้ เร็วขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงฝนชุกในช่วง เก็บผล ควบคุมการให้น้ำ คือ ไม่ปล่อย ให้ดิน อยู่ในสภาพแห้งในช่วงการ พัฒนาของผล และก่อนเก็บเกี่ยว แนวทางการ ลด ปัญหา การเกิดเนื้อแก้วและยางไหล

26 ต้นมังคุดที่ไม่ตัดยอด (A) และต้นมังคุดที่ตัดยอด (B)

27 การไว้ผลอย่างเหมาะสมโดยประเมินจากการใช้ โครงลูกบาศก์ (cubic frame) ขนาด 50x50x50 ซม. สุ่มนับจำนวนผลของต้นมังคุดรอบทรงพุ่ม

28 การแนะนำให้เกษตรกรใส่ แคลเซียมทางดิน  การใส่ Ca ทาง ดินโดยตรง ในรูปของ ยิปซัม

29 การแนะนำให้เกษตรกร ฉีดพ่น 10% CaCl 2 ให้แก่ผลมังคุด อายุ 6-8 สัปดาห์ Ca

30


ดาวน์โหลด ppt การลดปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล ในการผลิตมังคุดใน ภาคใต้ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รศ. ดร. สายัณห์ สดุดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google