งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย เอกสารอ้างอิง : “ การใช้พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทยในช่วงสองทศวรรษ ” พรายพล คุ้มทรัพย์ 2548 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย เอกสารอ้างอิง : “ การใช้พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทยในช่วงสองทศวรรษ ” พรายพล คุ้มทรัพย์ 2548 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย เอกสารอ้างอิง : “ การใช้พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทยในช่วงสองทศวรรษ ” พรายพล คุ้มทรัพย์ 2548 2

3 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย เศรษฐกิจไทยพึ่งพลังงานใน อัตราเพิ่มขึ้น การใช้พลังงานเพิ่มปีละ 6% - 7% และความเข้มข้น (energy intensity หรือ ปริมาณ พลังงานต่อ GDP) ก็มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น 3

4 4

5 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย 5

6 น้ำมันเป็นพลังงานสำคัญที่สุด กว่า 40% ของการใช้ พลังงานทั้งหมด มูลค่านำเข้ากว่า 8 แสนล้าน บาท กว่า 10% ของการนำเข้า ทั้งหมด 6

7 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงาน สำคัญรองจากน้ำมัน เกือบ 30% ของการใช้พลังงาน ทั้งหมด ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียน ( เช่น ชานอ้อย ฟืน ) ลิกไนต์ และ ถ่านหิน ( นำเข้า ) 7

8 8

9 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย ไทยต้องพึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศ นำเข้าน้ำมันกว่า 90% โดย 80% มาจากตะวันออกกลาง ( สหรัฐอาหรับฯ ซาอุฯ โอมาน ) นำเข้าก๊าซธรรมชาติ 30% จาก พม่า โดยรวม ต้องนำเข้าถึง 2 ใน 3 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ 9

10 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย ไทยต้องพึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศ ยิ่งพึ่งพลังงานนำเข้ามาก ยิ่ง ได้รับผลกระทบมากจากราคา น้ำมัน อัตราการพึ่งพาพลังงานนำเข้า มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น 10

11 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย อัตราการพึ่งพาพลังงานนำเข้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 11

12 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย 2 สาขาใช้พลังงานมาก ที่สุด : ขนส่ง และ อุตสาหกรรม ใช้รวมกันเกิน 70% ของทั้งหมด 12

13  กว่า 70% ของพลังงานถูกใช้ไปใน 2 สาขา คือ โรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่ง โดยทั้ง 2 สาขายังมีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 13

14 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย  กว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานที่ใช้ ในการขนส่งอยู่ในรูปของน้ำมัน ดีเซล แต่ปริมาณการใช้ดีเซล ลดต่ำตั้งแต่ปี 2541  อีก 25% เป็นเบนซิน ส่วนก๊าซ ธรรมชาติเริ่มใช้ในปี 2545 และ คาดว่าจะสำคัญขึ้น 14

15 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย น้ำมัน : 60% ใช้ในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ : ส่วนใหญ่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า 70% ของไฟฟ้า ใช้ก๊าซ ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 15

16 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย ถ่านหิน ลิกไนท์ ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ( แม่เมาะ ) ถ่านหินนำเข้า ใช้ใน อุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้า 16

17 พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย พลังงานหมุนเวียน พลังงานน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า วัสดุเกษตร เป็นเชื้อเพลิงในโรงหีบอ้อย โรงสีข้าว และผลิตไฟฟ้า ฟืน ถ่าน ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากที่สุด คือ อโลหะ ( ซีเมนต์ เซรามิค ) และ อาหาร - เครื่องดื่ม [ ใช้รวมกันถึง 60% ของทั้งหมด ] 17

18  การใช้พลังงานในอุตสาหกรรม ค่อนข้างกระจาย ประเภทเชื้อเพลิงระหว่างถ่านหิน พลังงาน หมุนเวียน ( ชานอ้อยและแกลบ ) น้ำมัน และไฟฟ้า  อุตสาหกรรมหันมาใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ มากขึ้นทดแทนน้ำมันและพลังงานหมุนเวียนที่มี สัดส่วนลดลง 18

19  “ อาหารและเครื่องดื่ม ” ใช้พลังงานมากที่สุด แต่มี สัดส่วนลดลง  “ อโลหะ ” ใช้พลังงานมากรองลงมา โดยมีการผลิต ปูนซีเมนต์ คอนกรีต แก้ว กระจก เซรามิค  อุตสาหกรรมที่เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานอย่าง รวดเร็ว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์โลหะ  “ สิ่งทอ ” มีสัดส่วนลดลงต่อเนื่อง 19

20  อุตสาหกรรมอโลหะมีความเข้มข้นในการใช้ พลังงานสูงที่สุด  รองลงไปคือ โลหะขั้นมูลฐาน ( เหล็กและเหล็กกล้า ) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก  โดยรวมความเข้มข้นมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 20

21  พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานหลักในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันมากที่สุด 21

22  ถ่านหินกลายเป็นพลังงานหลักของ อุตสาหกรรมอโลหะ  มีแนวโน้มใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมาก ขึ้นเพื่อทดแทนน้ำมัน  เหตุผล : ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมีราคา ต่ำลงเทียบกับน้ำมัน 22

23  พลังงานหลักในบ้านอยู่อาศัย คือ ก๊าซหุงต้มและ ไฟฟ้า แต่ครัวเรือนชนบทจะ ใช้ถ่านฟืนด้วย  ปริมาณการใช้เพิ่มโดยตลอด จนถึงปี 2540 หลังจากนั้นปริมาณลดลง และยังอยู่ต่ำกว่า peak ( เป็นภาพของครัวเรือนทั้งในเมืองและชนบท ) 23

24  ปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปี 2539 หลังจากนั้นก็ลดลงเพราะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 – 44 ปีที่แล้วเพิ่มกลับมาใช้ในระดับเดียวกับปี 2539  กว่า 60% ใช้ในสาขาขนส่ง รองลงมาคือ โรงงาน อุตสาหกรรมและเกษตร  การใช้น้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้ามีปริมาณและสัดส่วน ลดลงมาก ( ทดแทนโดยก๊าซธรรมชาติ ) 24

25  ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดถูกใช้ใน 3 สาขา : โรงงาน ธุรกิจ ( อาคารพาณิชย์ - ราชการ ) และบ้าน  45% ของไฟฟ้าถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  30% ของไฟฟ้าถูกใช้ในธุรกิจ และอีก 20% ใช้ ในบ้านอาศัย  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มโดยตลอดยกเว้นในปี 2541 เท่านั้น 25


ดาวน์โหลด ppt 1. พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทย เอกสารอ้างอิง : “ การใช้พลังงานกับเศรษฐกิจ ไทยในช่วงสองทศวรรษ ” พรายพล คุ้มทรัพย์ 2548 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google