งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ นิเวศ (ECOSYSTEM). ระบบนิเวศ (ECOSYSTEM) ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) ระบบนิเวศเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ นิเวศ (ECOSYSTEM). ระบบนิเวศ (ECOSYSTEM) ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) ระบบนิเวศเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ นิเวศ (ECOSYSTEM)

2

3 ระบบนิเวศ (ECOSYSTEM) ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) ระบบนิเวศเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพราะ ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีการแลกเปลี่ยน สสาร แร่ธาตุ และพลังงานกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านห่วงโซ่ อาหาร (food chain) มีลำดับของการกินเป็นทอด ๆ ทำให้ สสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏ จักร ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานไปตามลำดับขั้นเป็นช่วง ๆในห่วงโซ่อาหารได้ การจำแนกองค์ประกอบของระบบ นิเวศ ส่วนใหญ่จะจำแนกได้เป็นสององค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

4 ประเภทของระบบนิเวศ โลกเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด เรียกว่า โลกของ สิ่งมีชีวิต หรือชีวภาค (biosphere) และสิ่ง แวดล้อมใน โลกของเราแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันไปตาม สภาพทางภูมิศาสตร์ และ สภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิด ระบบนิเวศที่หลากหลายแตกต่างกันไปมีมากมายหลาย ระบบ ขนาด ใหญ่บ้าง เล็กบ้างมีความสลับซับซ้อน แตกต่างกันไป ซึ่งเราสามารถจำแนกระบบนิเวศออกเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ

5 ประเภทที่ 1 1. ระบบนิเวศตามธรรมชาติ เป็นระบบนิเวศที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ ระบบนิเวศน้ำเค็ม เช่น ระบบนิเวศทะเล มหาสมุทร เป็นต้น ระบบนิเวศน้ำจืด เช่น ระบบนิเวศแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น ระบบนิเวศบนบก เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย เป็นต้น

6 ประเภทที่ 2 2. ระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์ สร้างขึ้น เช่น ระบบนิเวศเมือง ระบบนิเวศแหล่งเกษตร ระบบนิเวศแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบ นิเวศ (ECOSYSTEM). ระบบนิเวศ (ECOSYSTEM) ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) ระบบนิเวศเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google