งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นิเวศวิทยา Jaratpong moonjai Ecology. จุดมุ่งหมายในสัปดาห์นี้  ความหมายของนิเวศวิทยา  ประเภทของการศึกษานิเวศวิทยา  ประเภทของระบบนิเวศ  โครงสร้างของระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นิเวศวิทยา Jaratpong moonjai Ecology. จุดมุ่งหมายในสัปดาห์นี้  ความหมายของนิเวศวิทยา  ประเภทของการศึกษานิเวศวิทยา  ประเภทของระบบนิเวศ  โครงสร้างของระบบนิเวศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นิเวศวิทยา Jaratpong moonjai Ecology

2 จุดมุ่งหมายในสัปดาห์นี้  ความหมายของนิเวศวิทยา  ประเภทของการศึกษานิเวศวิทยา  ประเภทของระบบนิเวศ  โครงสร้างของระบบนิเวศ  โครงสร้างทางชีวภาพ  โครงสร้างทางฟิสิกส์ และเคมี

3 คำจำกัดความของนิเวศวิทยา  Ecology = Okios + logos  Oikos = บ้านหรือที่อยู่อาศัย  Logos = การมีเหตุผลหรือความคิด Ecology = Okios + logos = การศึกษาถึงความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อบ้านหรือแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่.... คือ.... สิ่งแวดล้อม ประเด็นของคำจำกัดความ

4 ประเภทของระบบนิเวศ ดูจากลักษณะการถ่ายเทมวลสารและพลังงานแบ่งได้ เป็น  ระบบนิเวศอิสระ (Isolated ecosystem) เป็นระบบ นิเวศตามทฤษฎีเท่านั้น ไม่มีการถ่ายเทพลังงานและ มวลสารภายในระบบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก  ระบบนิเวศแบบปิด (Closed ecosystem) มีการ ถ่ายเทพลังงานจากสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการถ่ายเท สารระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศแบบเปิด (Open ecosystem) มีการ ถ่ายเทพลังงานและมวลสารระหว่างระบบนิเวศกับ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้ ทั่วไป

5 ประเภทของระบบนิเวศ  การศึกษานิเวศวิทยาอาจศึกษาโดยพิจารณาจาก แหล่งที่อยู่เป็น  นิเวศวิทยาน้ำจืด (Fresh water ecology หรือ Limnology)  นิเวศวิทยาน้ำเค็ม (Marine ecology)  นิเวศวิทยาบนบก (Terrestrial ecology)  นิเวศวิทยาน้ำกร่อย (Estuary ecology)

6 ประเภทของระบบนิเวศ แบ่งตามลักษณะทางอนุกรมวิธาน อาจแบ่งตามแขนง ใหญ่ ๆ เป็นนิเวศวิทยาพืช และนิเวศวิทยาสัตว์  นิเวศวิทยาของพืช (plant ecology)  นิเวศวิทยาของสัตว์ (animal ecology)  นิเวศวิทยาของแมลง (insect ecology)  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ (microbial ecology)  นิเวศวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (vertebrate ecology)

7 โครงสร้างของระบบนิเวศ  โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Factor หรือ Abiotic Component)  โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic Factor หรือ Biotic Component)

8 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ประกอบด้วย สารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์ (abiotic substant) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Abiotic environment) ไม่ว่าจะเป็น  สภาพภูมิอากาศ (Climate) : อุณหภูมิ, น้ำ, ความชื้น, แสง, ลม  ลักษณะทางธรณีวิทยา : ดิน, หิน, แร่ธาตุ  การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งรบกวน (Disturbance) : * การรบกวนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ ระเบิด, ไฟ, แผ่นดินไหว, พายุ * การรบกวนที่มีสาเหตุจากมนุษย์

9

10

11 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในหลาย ๆ ด้านเช่น  จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต  จำนวนประชากรสิ่งมีชีวิต  รูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิต  พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

12 องค์ประกอบที่มีชีวิต  ผู้ผลิต (Producer หรือ Autotroph)  ผู้บริโภค (Consumer หรือ Phagotroph)  ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร (Decomposer หรือ Saphotroph)

13 ผู้ผลิต (Producer หรือ Autotroph) เป็น Autotrophic Organism

14 ผู้ผลิต (Producer หรือ Autotroph)  สามารถสร้างอาหารได้เองโดยอาศัยคลอโรฟิลล์เป็น รงควัตถุที่ใช้จับพลังงานจากแสงอาทิตย์  นอกจากพืชแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นที่สามารถทำหน้าที่เป็น ผู้ผลิตได้ได้แก่ สาหร่ายเซลล์เดียว  และแบคทีเรียพวก Cyanobacteria www.themegallery.com Company Logo

15 ผู้บริโภค (Consumer หรือ Phagotroph)  เป็น Heterotrophic Organism ผู้บริโภคแบ่ง ออกเป็นหลายชนิดตามอาหารที่มันกินเช่น  ผู้บริโภคพืช (Herbivore)  ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivore)  ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore)  ผู้บริโภคซาก (Detritivore – บริโภคซากอินทรีย์ที่ ทับถมในดิน หรือ Scavenger – บริโภคซากตาย )

16

17 ผู้บริโภค (Consumer หรือ Phagotroph)  แบ่งตามลำดับการบริโภคเป็น  ผู้บริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer) ซึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นผู้บริโภคพืช  ผู้บริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer) โดยทั่วไปเป็นสัตว์ที่กินเนื้อของสัตว์ที่กินพืชเป็น อาหาร โดยทั่วไปมีขนาดใหญ่และแข็งแรง  ผู้บริโภคลำดับตติยภูมิ (Tertiary consumer) จตุร ภูมิ (Quatiary consumer) และต่อ ๆ ไป  ผู้บริโภคลำดับสูงสุด (Top Carnivore) เป็นผู้บริโภค ที่มักจะไม่ถูกกินโดยสัตว์อื่นต่อไป

18 ผู้บริโภค (Consumer หรือ Phagotroph)

19 ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร (Decomposer หรือ Saphotroph)  มีบทบาทสำคัญในวัฏจักรการหมุนเวียนสารอินทรีย์ - สารอนินทรีย์ในระบบนิเวศ  ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้  จะดูดซึมอาหารที่มันย่อยโดยการหลั่งเอนไซม์ ออกไปย่อยซากอินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติ  สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จัดเป็น Heterotroph

20 คำถาม  ปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมและการกระจาย ตัวของสิ่งมีชีวิตอย่างไร  ประเด็นสำคัญในการศึกษาระบบนิเวศ 3 ประเด็นคือ อะไร มีความสำคัญต่อการเรียนนิเวศวิทยาอย่างไร

21 LOGO ปฏิบัติการที่ 1 การ เปรียบเทียบรูปแบบและ องค์ประกอบของระบบนิเวศ


ดาวน์โหลด ppt LOGO นิเวศวิทยา Jaratpong moonjai Ecology. จุดมุ่งหมายในสัปดาห์นี้  ความหมายของนิเวศวิทยา  ประเภทของการศึกษานิเวศวิทยา  ประเภทของระบบนิเวศ  โครงสร้างของระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google