งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Environment : สิ่งที่อยู่รอบ ๆ หน่วยที่ต้องการศึกษา ไม่ ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม Ecology : การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Environment : สิ่งที่อยู่รอบ ๆ หน่วยที่ต้องการศึกษา ไม่ ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม Ecology : การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Environment : สิ่งที่อยู่รอบ ๆ หน่วยที่ต้องการศึกษา ไม่ ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม Ecology : การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็น สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต = Physics

3 ขอบเขตของนิเวศวิทยา นิเวศวิทยา สรีรวิทยา วิวัฒนาการ พันธุ ศาสตร์ พฤติกรรม

4

5 จาก BIGBANG สู่ BLUE PLANET

6

7

8

9

10 สิ่งมีชีวิ ต ประชา กร สังคม ชีวิต ระบบ นิเวศ โลก

11 คือ ระบบที่เกิดจากการที่หน่วยทาง ชีววิทยาในแต่ละระดับเข้ามามี ปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ใน สภาพแวดล้อม แล้วเกิดการจัด องค์กรที่มีรูปแบบเฉพาะเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันซึ่งประกอบด้วย ส่วนย่อยๆ และขณะเดียวกัน ระบบ นั้นจะทำหน้าที่เป็นระบบย่อยของ ระบบที่ใหญ่กว่า Biosystem :

12

13 แต่ละลำดับขั้นของระบบชีวิตจะมี ความสัมพันธ์เกี่ยวกับ 1. การถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer) 2. การถ่ายทอดสสาร (Material transfer) 3. การถ่ายทอดข้อมูล (Information transfer) ไม่มีระบบชีวิตใดที่มีความสำคัญเหนือกว่าระบบอื่น

14 การจำแนกสิ่งแวดล้อม 1. จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ของสิ่งมีชีวิต 2. จำแนกตามหลักชีววิทยา  ทรัพยากร (Resource)  สถานะ (Condition)  สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic environment)  สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic environment)

15 1. จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ของสิ่งมีชีวิต 1.1 ทรัพยากร (Resources) องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ที่ สิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไป “ ครอบครอง ” แล้วสิ่งมีชีวิตอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้ / ครอบครองได้ ยกเว้นต้องต่อสู้ แก่งแย่งกัน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำรัง อาหาร แสง อาณาเขตปกครอง น้ำ ( ในแหล่งน้ำที่ สัตว์ลงมาใช้ )

16 1.2 สถานะ / เงื่อนไข (Condition) ปัจจัยที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้อง “ ใช้ ” ซึ่งมี ผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง ( ความสั้นยาวของวัน ) น้ำ ( ในระบบ นิเวศทางน้ำ )

17 2.1 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ( Physical environment/Abiotic factor ) - สภาพภูมิอากาศ (Climate) : อุณหภูมิ, น้ำ, ความชื้น, แสง, ลม - ลักษณะทางธรณีวิทยา : ดิน, หิน, แร่ ธาตุ - การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งรบกวน ( Disturbance ) : * การรบกวนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ ระเบิด, ไฟ, แผ่นดินไหว, พายุ * การรบกวนที่มีสาเหตุจากมนุษย์ 2. จำแนกตามหลักการทางชีววิทยา

18

19

20 1.2 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biological environment/Biotic factor) สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ล้อมรอบและมีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ

21 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต ? แสงสว่าง อุณหภูมิ แร่ธาตุ ความชื้น pH ความเค็ม กระแส ลม กระแสน้ำ ฯลฯ • จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง • การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต • จำนวนประชากรสิ่งมีชีวิต • รูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิต • พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

22 การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ (Geographical distribution)

23

24

25 การแพร่กระจายตามแนวตั้ง (Vertical distribution)

26 การแพร่กระจายตาม แนวตั้ง (Altitudinal distribution)

27 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอะไรที่ทำให้ประชากร มนุษย์แพร่กระจายในแต่ละบริเวณแตกต่างกัน

28 ปัจจัยทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมอย่างไร ?

29 การออกหากินของสิ่งมีชีวิต

30 การอพยพ (Migration)

31 องค์ประกอบทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน

32 ความสัมพันธ์ในบทบาทการถ่ายทอด พลังงานและลำดับขั้นการบริโภค ผู้ผลิต (Producer) : Autotroph ผู้บริโภค (Consumer/Phagotroph) : Heterotroph • Herbivore • Carnivore • Omnivore ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร (Decomposer) : Saphotroph

33 ผู้บริโภคสูงสุด ผู้บริโภคลำดับที่สาม ผู้บริโภคลำดับที่สอง ผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง ผู้ผลิต ลำดับขั้นการบริโภค

34 ห่วงโซ่อาหาร และสายใยอาหาร (Food Chain & Food Web)

35 อะไร ? ที่ถูกถ่ายทอดไประหว่างการกินกันเป็นทอด ๆ พลังงาน และมวลสาร

36 10% Law

37 Pyramid of Energy

38 Pyramid of Mass

39 Pyramid of Number

40 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทาง ชีวภาพทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมี Ecological Niche ที่แตกต่างกัน

41 Ecological Niche คืออะไร ?


ดาวน์โหลด ppt Environment : สิ่งที่อยู่รอบ ๆ หน่วยที่ต้องการศึกษา ไม่ ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม Ecology : การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google