งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึงสิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จาก กระบวนการต่างๆทางฟิสิกส์หรือเคมีและสิ่งเหล่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึงสิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จาก กระบวนการต่างๆทางฟิสิกส์หรือเคมีและสิ่งเหล่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึงสิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จาก กระบวนการต่างๆทางฟิสิกส์หรือเคมีและสิ่งเหล่านั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์หรือมนุษย์นำมาใช้ ประโยชน์ ดิน น้ำ แร่ธาตุ ป่าไม้ และสิ่งที่เกิดขึ้นเองได้ประกอบด้วย ดิน น้ำ แร่ธาตุ ป่าไม้ เป็นต้น

2 การแบ่งทรัพยากรธรรมชาติแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ แล้วไม่หมด 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถเกิด ทดแทนได้ 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ แล้วหมดไป เช่น มลพิษอากาศ มลพิษน้ำ เป็นต้น เช่น ทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ประมง เกษตร เป็นต้น เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น

3 สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งมีทั้งมีชีวิตและไม่มี ชีวิต 1. รูปธรรม ( จับต้องและมองเห็นได้ ) 2. นามธรรม ( จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น ) ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ขึ้น เช่น แสงแดดอากาศ ทะเล ป่าไม้ 2. สิ่งแวดล้อม (Environment) กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ รอบๆตัวเรา ทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น

4 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อ มตาม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ มที่มนุษย์ สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อ มที่มีชีวิต สิ่งแวดล้อ มที่ไม่มี ชีวิต สิ่งแวดล้อ มทาง กายภาพ สิ่งแวดล้อ มทาง สังคม ที่มา : http://www.dongje n.ac.th

5 ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งย่อยเป็น 2 ลักษณะ  มีชีวิต เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการ เกิด สามารถเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว  ไม่มีชีวิต ใช้เวลาในการเกิดยาวนานมาก และ สามารถสูญสิ้นได้ ถ้าพวกเราไม่ระมัดระวังในการใช้ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Natural Environment)

6 อดุลย์สมาน สุขแก้ว

7 - เอกสารจากการอบรมการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน - หนังสือเรียนหมวดวิชาพื้นฐาน พลังงานและ สิ่งแวดล้อม รหัส 2001-0008 - http://adulsman-environment.blogspot.com / อดุลย์สมาน สุขแก้ว เอกสารอ้างอิง

8 จบแล้ว ครับ อดุลย์สมาน สุขแก้ว


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึงสิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จาก กระบวนการต่างๆทางฟิสิกส์หรือเคมีและสิ่งเหล่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google