งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพ ดีปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพ ดีปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพ ดีปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช สมภพ 2 เมษายน 2557

2

3 กำหนดการ วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 14.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลท่ายาง 16.00 - 18.30 น. พิธีเปิด โดย ดร. ไกร บุญบันดาล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประธานโบกธงปล่อยขบวนรถจักรยาน ประมาณ 300 คัน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นเทศบาลตำบลท่ายาง สะพานข้ามคลองสาย 3 เลี้ยวขวาขึ้นถนนชลประทานคลองสาย 3 เลี้ยวซ้ายเข้าแยกซอยแดงเกษตรผ่านตลาดท่ายาง ผ่านหลังปั๊มปตท. เข้าแยกบ้านกระจับ เลี้ยวซ้ายเข้า แยกท่าต้นโพธิ์ ผ่านบ้านผู้ใหญ่จิน บ้านหนองบ้วย ถึงจุดสิ้นสุด ณ เทศบาลตำบลท่ายาง 18.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น และร่วมลุ้นโชค จับรางวัล

4 แผนที่สังเขปเส้นทาง จักรยาน เทศบาล ตำบลท่ายาง แดงส่งเสริม เกษตร สามแยก กระจับ แยกท่าต้น โพธิ์ บ้าน หนองบ้ว ย

5 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52–28 ก. พ.57) อำเภอเป้าหมายผลงานอัตรา ( ร้อยละ ) เมือง 29,05020,18069.47 เขาย้อย 8,9556,47372.28 หนองหญ้า ปล้อง 3,2872,26568.91 ชะอำ 16,90711,44267.68 ท่ายาง 20,84913,94366.88 บ้านลาด 12,6008,73769.34 บ้านแหลม 12,2038,38568.71 แก่งกระจาน 6,3004,93678.35 รวมทั้งจังหวัด 110,15176,36169.32

6 กรมอนามัยร่วมกับ UNICEF และ DTAC วัตถุประสงค์ เพื่อส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการดูแล หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี เพื่อส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการดูแล หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี เชิญชวน หญิงตั้งครรภ์ สามี และแม่ที่มีลูกอายุต่ำ กว่า 2 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ เชิญชวน หญิงตั้งครรภ์ สามี และแม่ที่มีลูกอายุต่ำ กว่า 2 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการขั้นตอนการสมัคร 1. เครือข่าย DTAC กด *1515 เครือข่ายอื่นๆ กด 02 202 8900 1. เครือข่าย DTAC กด *1515 เครือข่ายอื่นๆ กด 02 202 8900 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ อธิบายบริการสั้นๆ เลือกช่วงอายุครรภ์หรือช่วงอายุบุตร 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ อธิบายบริการสั้นๆ เลือกช่วงอายุครรภ์หรือช่วงอายุบุตร 3. ระบบจะส่งข้อความวันละ 1 ข้อความ 3. ระบบจะส่งข้อความวันละ 1 ข้อความ 4. หากมีคำถามเร่งด่วน โทรศัพท์หมายเลข 4 หลักของโครงการ 1415 4. หากมีคำถามเร่งด่วน โทรศัพท์หมายเลข 4 หลักของโครงการ 1415 เพื่อส่งต่อไปยัง Call Center ของสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อส่งต่อไปยัง Call Center ของสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน

7 สถานการณ์ปัญหา 1. ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน 2. ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ พบ ปัญหาระบบการคัดกรองเด็ก ที่มีปัญหาการเรียนขาดประสิทธิภาพ ที่มีปัญหาการเรียนขาดประสิทธิภาพ 3. การคัดกรองภาวะสุขภาพนักเรียน แผนการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน

8 ปัญหาสำคัญมาตรการหลัก 1. ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน 1. คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 22 แห่ง 2. อบรมครูและ จนท. รพ./ รพ. สต./ สสอ. การแก้ไข ภาวะ อ้วนในเด็กวัยเรียน อ้วนในเด็กวัยเรียน ความฉลาดทางสติปัญญา และอารมณ์ พบปัญหาระบบ การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการ เรียนขาดประสิทธิภาพ 2. ความฉลาดทางสติปัญญา และอารมณ์ พบปัญหาระบบ การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการ เรียนขาดประสิทธิภาพ 3. อบรมครูและ จนท. รพ./ รพ. สต./ สสอ. ปัญหาการเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ 4. ครูประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านดี ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านเก่ง ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ด้านเก่ง ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ด้านสุข ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทำให้เกิด ความสุข ด้านสุข ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทำให้เกิด ความสุข 3. การคัดกรองภาวะสุขภาพ นักเรียน 5. จัดทำคู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพ 6. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และครู

9 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 1.จังหวัดเพชรบุรีเป็น จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน 2.บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ได้รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาคกลาง ภาค ตะวันออก ผลการประกวด


ดาวน์โหลด ppt ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี โครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพ ดีปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google