งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. บริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ครบตาม หลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเดี่ยวและเครือข่าย ดังนี้ ๑. ๑ คปสอ. จัดทำแผนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นรายปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. บริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ครบตาม หลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเดี่ยวและเครือข่าย ดังนี้ ๑. ๑ คปสอ. จัดทำแผนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นรายปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑. บริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ครบตาม หลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเดี่ยวและเครือข่าย ดังนี้ ๑. ๑ คปสอ. จัดทำแผนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นรายปี และมีหน้าที่อำนวยการให้โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเดี่ยวมีเจ้าหน้าที่ครบ ๔ คน ๑. ๒ โรงพยาบาลชุมชน มีหน้าที่ อำนวยการให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียน ให้ครบ ตามเกณฑ์

2 ๑. ๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทำแผน กำลังคนในเครือข่าย เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ หมุนเวียนและสามารถให้บริการครบทั้ง ๕ ด้าน ( รักษาพยาบาล, ส่งเสริมสุขภาพ, ป้องกันควบคุมโรค, ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภค ) ๒. คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต. ๒. ๑ มีการประชุม กม. รพ. สต. ทุก ๒ เดือน ๒. ๒ มีรายงานการประชุม ส่ง สสอ. และ สสจ. ทุก ๒ เดือน ๓. สสจ. กำกับ ติดตาม และรายงานผลทุก ๒ เดือน

3 โควตาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้ โควตาทั่วไป 19 คน โควตาบุตร อสม. 2 คน โควตาแหล่งฝึก 1 คน รวม 22 คน

4 โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้ เงินบำรุงเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนพยาบาล - เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนพยาบาลและกลับไป ปฏิบัติงานในพื้นที่ วิธีดำเนินการ - ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาพยาบาลตามโครงการที่ ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 - ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลปีละ 30,000 บาท / คน / ปี ( ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิจ ค่าอาหาร ค่า เครื่องแบบ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ) - สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงฯจัดทำ สัญญากับนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุน เป้าหมาย - สถานบริการสุขภาพจ่ายเงินบำรุงเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาลปีละ 30,000 บาท / คน / ปี ตามจำนวน ที่กำหนดไว้ในแผนตามโควตาเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551- 2555 และจ่ายตั้งแต่ ปี 2551- 2559

5 ข้อมูลการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 รพ. พระจอมเกล้า 10 คน รพ. ชะอำ 3 คน รพ. บ้านแหลม 2 คน รพ. ท่ายาง 1 คน รพ. บ้านลาด 1 คน รพ. เขาย้อย 1 คน สสอ. ท่ายาง ( รพสต. ทุ่งโป่ง ) 1 คน รวม 19 คน

6 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์จำนวน พยาบาล จ. เพชรบุรี (15 มค.54) จำนวนระดับพยาบาล % ของพยาบาลพยาบาลที่ รพท./ รพช. ประชากรบริการที่ควรมีที่มีอยู่จริงที่มีเปรียบเทียบขาด / เกิน ณ 30 กย.51 สุขภาพตาม GIS ณ 20 เมย.52 กับเกณฑ์ GIS ตาม GIS พระจอมเกล้าฯ 123,2712.3398451113.3153 เขาย้อย 37,9732.15463116.669 หนองหญ้าปล้อง 15,0342.14548106.663 ชะอำ 70,6432.21308162.30-49 ท่ายาง 84,8132.11199277.31-27 บ้านลาด 50,5142.1716794.36-4 บ้านแหลม 55,8222.1785671.79-22 แก่งกระจาน 29,3522.1514792.15-4 รวม 459,554 94690595.66-41


ดาวน์โหลด ppt ๑. บริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ครบตาม หลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเดี่ยวและเครือข่าย ดังนี้ ๑. ๑ คปสอ. จัดทำแผนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นรายปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google