งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556 สถานที่ 1. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ ) 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3 โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ ) เวลา – น. 1. เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE รร. วัดจันทราวาส 2. เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE รร. วัดจันทราวาส

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( เวลา น.) 1. เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUM BER ONE ( ใต้อาคารอเนกประสงค์ ) 1.1 เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.2 เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( เวลา น.) 2. พระราชทานวารสาร TO BE NUM BER ONE ( หน้าห้องประชุม 1000) 3. เยี่ยมบูธนิทรรศการจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน จำนวน 14 บูธ 4. เยี่ยมสมาชิก โครงการใครติดยายกมือขึ้น จำนวน คน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ( ห้อง 200) 5. มอบเข็มแก่ผู้บริจาค มอบโล่แก่ผู้สนับสนุน ( ห้องพิธีการ 500) 6. ฉายพระรูป 2 ชุดๆละ 36 คน 7. ทรงงาน พูดคุยกับเด็กๆ ตอบคำถาม ประมาณ 800 คน ( ห้องทรงงาน ) 8. ทรงคอนเสิร์ต ( ห้องประชุม 1000)

6

7 กำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา – น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เวลา – น. บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด เวลา – น. จังหวัดเพชรบุรี ( ม. ราชภัฏเพชรบุรี ) วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา – น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ ) วันที่ กรกฎาคม ประกวดระดับประเทศ ที่ เมืองทองธานี

8 ทีมงานสนับสนุน ที่ จังหวัด / ชมรม รอง นพ. สสจ. อำเภอ 1จังหวัด TO BE NUMBER ONE นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ ชะอำ, บ้าน ลาด 2 โรงเรียนวัด จันทราวาส ( ศุขประสาร ราษฎร์ ) นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ เมือง, บ้าน แหลม 3 บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด นางสุรัตน์ พล บุตร ท่ายาง, แก่งกระจาน 4 วิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิช การ เพชรบุรี นายทวีศักดิ์ วัดอุดม เขาย้อย, หนองหญ้า ปล้อง

9 อำเภอ เป้าหม าย ต. ค.52- ธ. ค.55 ต. ค.52- มี. ค.56 ผลงานร้อยละผลงานร้อยละ เมือง 29, , , เขา ย้อย 8,9554, , หนองฯ 3,2872, , ชะอำ 16,90 7 9, , ท่ายาง 20, , , บ้าน ลาด 12,60 0 8, , บ้าน แหลม 12,20 3 5, , แก่งฯ 6,3003, , จังหวัด 110, , , ผลการดำเนินงาน Pap Smear ( ต. ค.52- มี. ค.56)

10 อำเภอ ค่ายบำบัดบำบัดใน โรงพยาบาล ผลงาน รายงาน บสต.3 ผลงาน รายงาน บสต.3 เมือง เขาย้อย หนองฯ 4055 ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้าน แหลม แก่งฯ จังหวัด ผลการดำเนินงานยาเสพติด ( ต. ค.55 - เมย.56)


ดาวน์โหลด ppt ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google