งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

War room 20 กพ.55 เน้น เป้าหมาย ที่คน มากกว่า ยุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "War room 20 กพ.55 เน้น เป้าหมาย ที่คน มากกว่า ยุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 War room 20 กพ.55 เน้น เป้าหมาย ที่คน มากกว่า ยุง

2 15 มีนาคม 2555

3 War room 20 กพ.55 3 เดือน เชิงรุก เข้มข้น 3 สัปดาห์ทำลาย แหล่ง 3 วัน สกัดการแพร่ เชื้อจากผู้ป่วย กลยุทธ์ป้องกันควบคุมโรคจากยุง 25-27 เมษายน 2555

4 แนวทางปฏิบัติ “ โครงการการป้องกันควบคุมโรคจากยุงจังหวัดเพชรบุรี ปี 2555” แนวทางปฏิบัติ “ โครงการการป้องกันควบคุมโรคจากยุงจังหวัดเพชรบุรี ปี 2555” 1. ทำในพื้นที่เสี่ยง 2. อายุเสี่ยง 15 ปี ลงมา 3. ทำในชุมชน เพื่อการควบคุมโรค โดย อสม. ใช้แถบวัดไข้ ทายา Criteria

5 War room 20 กพ.55 3 วัน สกัดการแพร่ เชื้อจากผู้ป่วย อส ม. 1. สำรวจบ้านทุกหลังที่รับผิดชอบที่เป็น พื้นที่เสี่ยง ( กลุ่ม 15 ปีลงมา ) สำรวจสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะเชื้อ 2. ใช้ แถบวัดไข้ ถ้ามีไข้ (37.5 C o ) ทายา กันยุงต่อหน้า เซ็นชื่อใน รายงาน ให้ยาทากันยุง 1 โหล สเปรย์ 1 กระป๋อง ให้ยืมมุ้ง 1 หลัง 3. หากพบ ไข้ 38 C o เฉียบพลันเป็นมา 3 วัน กินยา เช็ดตัวไข้ไม่ ลด ปวดศีรษะ ส่งไป รพ. สต. เพื่อตรวจ หาเชื้อเบื้องต้น 4. ส่งรายงานให้ รพ. สต. ในวันนั้น 5. ถ้าทำเสร็จ 1 วัน วันที่ 2 วันที่ 3 เก็บตก

6 รพ. สต./ รพ./ เทศบาล 1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับอสม. บทบาท หน้าที่ ภารกิจ 2. จัดซื้อ ยาทากันยุง สเปรย์ และ มุ้ง โดยใช้เงินบำรุง 3. จัดหาทราย ทีมีฟอส 4. ตรวจ Rapid Test ในกรณีที่ อสม. คัดกรองมาให้ พบ Positive ควบคุมโรคทันที ( 3 สัปดาห์ ) 6. ส่ง ผู้ป่วยไปตรวจยืนยันที่ รพ. 5. ส่งรายงานที่ อสม. ส่งมา ส่งให้ สสจ. Online ทุกวัน

7 1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับ อำเภอ 2. ประชุมชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ รพ. สต. ทุกแห่ง 3. ตรวจสอบการส่งราย Online ของรพ. สต. 4. ส่งทีม SRRT เข้าสนับสนุน ควบคุมโรค 5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 6. สรุปผลและสรุปบทเรียน สสอ.

8 1. รับส่งต่อผู้ป่วยอาการ สงสัย 2. ให้การรักษาตาม มาตรฐานอาการ ทางคลินิก +LAB 3. เป็นแม่เครือข่ายวิชาการ พัฒนาความรู้ โรงพยา บาล เครือข่า ย

9 1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทาง (15 มีค.55) 3. สนับสนุน แถบวัดไข้ และ Rapid Test 4. ทำช่องทาง รายงาน Online 5. สนับสนุนรายงานต้นแบบ ให้ 6. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน สส จ.

10 3 สัปดาห์ทำลาย แหล่ง ควบคุมโรคโดย มืออาชีพ 1. ฐานข้อมูลจาก รพ. มีรายงาน ผู้ป่วย ให้ควบคุมโรค 3 สัปดาห์ ( สวล. ทำลายแหล่ง กำจัดลูกน้ำ พ่น สารเคมี ทุกสัปดาห์ 3 สัปดาห์ ) 2. Rapid Test Positive

11 3 เดือน เชิงรุก เข้มข้น 1. พื้นที่ทำประชาคม ประชาชนมีส่วน ร่วม 2. นำมาตรการสำคัญทั้งหมดลง ดำเนินการใน พื้นที่ ต่อเนื่อง เข้มข้น 3. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงบริการถึง ชุมชน

12 การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จังหวัดเพชรบุรี 11 - 17 เมษายน 255 (7 วัน ) กลุ่มงานควบคุม โรค

13 ผลการดำเนินงานเทศกาลสงกรานต์ เทศกาล สงกรานต์ บาดเจ็บ ( ราย ) (Admit) เสียชีวิต ( คน ) ปี พ. ศ. เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงา นเป้าหมายเสียชีวิต 2551606944 255265 45 2553615344 255450 41 2555474 หมายเหตุ กำหนดเป้าหมายโดยกระทรวงมหาดไทย ( ลดจากผลงานปีที่ผ่านมาร้อยละ 5)

14 จุดตรวจของจังหวัดเพชรบุรี ช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2555 จำนวน 24 จุด 1. เมืองเพชรบุรี จำนวน 4 จุด 2. ท่ายาง จำนวน 4 จุด 3. ชะอำ จำนวน 4 จุด 4. บ้านลาด จำนวน 3 จุด 5. เขาย้อย จำนวน 3 จุด 6. บ้านแหลม จำนวน 2 จุด 7. แก่งกระจาน จำนวน 3 จุด 8. หนองหญ้าปล้อง จำนวน 1 จุด

15 ขั้นตอนการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จำนวน 7 วัน (11 เม. ย. 55 – 17 เม. ย. 55) โรงพยาบา ล รัฐบาล 8 แห่ง เอกชน 2 แห่ง ( เพชรรัชต์, เมืองเพชร - ธนบุรี ) สสอ./ รพ. สต. โรงพยาบา ล รัฐบาล 8 แห่ง เอกชน 2 แห่ง ( เพชรรัชต์, เมืองเพชร - ธนบุรี ) สสอ./ รพ. สต. ปภ. บอ. 4 ภายใน เวลา 24.00 น. ของทุก วัน ปภ. บอ. 4 ภายใน เวลา 24.00 น. ของทุก วัน รายงาน อุบัติเหตุหมู่ / อุบัติเหตุใหญ่ รายงานทาง โทรศัพท์ ( ทันที ตลอด 24 ชม.) รายงาน อุบัติเหตุหมู่ / อุบัติเหตุใหญ่ รายงานทาง โทรศัพท์ ( ทันที ตลอด 24 ชม.) ศูนย์ ปฏิบัติการ ฯ ระดับ อำเภอ ศูนย์ ปฏิบัติการ ฯ ระดับ อำเภอ 1. นางบุญตา กลิ่นมาลี โทรศัพท์มือถือ 089- 5080675 2. นายอนุชา ปิ่นเพชร โทรศัพท์มือถือ 084- 9158415. 086-5756969 1. นางบุญตา กลิ่นมาลี โทรศัพท์มือถือ 089- 5080675 2. นายอนุชา ปิ่นเพชร โทรศัพท์มือถือ 084- 9158415. 086-5756969 1 1 เหตุกา รณ์ ฉุกเฉิน เหตุกา รณ์ ฉุกเฉิน รายงานเฉพาะของ กระทรวง สาธารณสุข รายงานผ่าน Web site สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ รายงานเฉพาะของ กระทรวง สาธารณสุข รายงานผ่าน Web site สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ 1. นพ. สสจ. 2. รอง นพ. สสจ. ผู้รับผิดชอบ ใน แต่ละวัน 1. นพ. สสจ. 2. รอง นพ. สสจ. ผู้รับผิดชอบ ใน แต่ละวัน ศูนย์ ปฏิบัติการฯ ระดับ จังหวัด ศูนย์ ปฏิบัติการฯ ระดับ จังหวัด 2 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบข้อมูลที่หน้า Web site 1 ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของข้อมูล 2 ส่งข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบข้อมูลที่หน้า Web site 1 ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของข้อมูล 2 ส่งข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt War room 20 กพ.55 เน้น เป้าหมาย ที่คน มากกว่า ยุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google