งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 คำขวัญพระราชทาน แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

3 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร

4 ความเป็นมา เกิดจากพระปณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงมีพระประสงค์ให้ครอบครัวใน สังคมไทย มีความรัก ความอบอุ่น โดยเริ่มต้น จากสายใยรัก จากน้ำนมแม่ “ นมแม่ คือ หยดแรก ของสายใยรัก ”

5 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เกษตรสาธารณสุข ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม

6 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เกษตรสาธารณสุข ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม ส่งเสริมการทำเกษตรใน ครัวเรือน ที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ การพัฒนา อาชีพ เพียงพอต่อค่า ครองชีพ เน้นการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ การพัฒนาด้าน การเรียนรู้ การดูแล ผู้สูงอายุ การให้ผู้สูงอายุเข้า มามี ส่วนร่วมในการอบรม เลี้ยงดูเด็ก

7 สาธารณสุข บูรณาการ และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบบริการอนามัยแม่ และเด็ก ใน สถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และ ชุมชน (Integrated Care) พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการ อนามัยแม่และเด็กที่ มีมาตรฐานอย่าง ต่อเนื่อง (Continuum of Care)

8 สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 2. โรงพยาบาลสายสัมพันธ์ แม่ - ลูก 3. โรงเรียนพ่อแม่ 4. โภชนาการและ พัฒนาการเด็ก 5. คลินิกนมแม่ / มุมนมแม่ 6. ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว

9 แนวคิด บริการ คุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ สุขภาวะแม่ และเด็ก

10 บริการ คุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ สุขภาวะแม่ และเด็ก เลี้ยงลูกด้วยนม แม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจาก ฐานข้อมูลเดิม ปี ละ ร้อยละ 2.5 ( ร้อย ละ 25) เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ สมวัยไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 ทารกแรก เกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม ลดลงจาก ฐานข้อมูล เดิม ปีละ ร้อยละ 0.5 ( ไม่เกินร้อย ละ 7) ระบบกลไก การติดตาม ประเมินผล ระยะ ตั้งครรภ์ ระยะ คลอด / หลัง คลอด คลินิก สุขภาพ เด็กดี การมีส่วนร่วม ของชุมชน เช่น ชมรมนมแม่ ทารกแรก เกิดขาด ออกซิเจน 30 ต่อพัน การเกิดมี ชีพ การพัฒนา ศักยภาพ บุคลากร สาธารณสุข

11 รพ. ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ. สายสัมพันธ์แม่ - ลูก โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก โภชนาการ นิทาน ของเล่น ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอด / หลังคลอดคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูล เดิม ปีละ ร้อยละ 0.5( ไม่เกินร้อยละ 7)  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล เดิม ปีละ ร้อยละ 2.5 ( ร้อยละ 25)  เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 wk. - คัดกรอง Thal / HIV โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว

12 1. โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ร้อย ละ 80 เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมาย 2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว ระดับทอง อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ( ภายในปี 2550)

13 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรม สายใยรักแห่งครอบครัว 2. พัฒนาระบบคุณภาพบริการ อนามัยแม่และเด็ก 2.1 พัฒนาโรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว ทั้งภาครัฐและเอกชน 2.2 สนับสนุนระบบบริการ ส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคถ่ายทอด ทางพันธุกรรม 2.3 พัฒนาคุณภาพการตรวจ วินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ 2.4 สนับสนุนการป้องกัน การแพร่เชื้อเอช ไอ วี กลวิธี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google