งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา ณ ที่นั้น นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายซูชาติ ฉุยกลม วิศวกร ใหญ่ฯ กรมชลประทาน นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 นาย ทวี เต็มญารศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ ● โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ● โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัด ปัตตานี ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนในช่วงที่มีฝนตกหนัก ● โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี ประสบปัญหาคุณภาพน้ำประปาบาดาล และปัญหาอุทกภัย ● โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาอุทกภัย กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 17 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ พร้อม ดร. มุฮัมมาอัสมี อาบูบากา แล้ว เห็นว่ามีความ เหมาะสมที่จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ จึงได้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการ เบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการทำหนังสือตอบชี้แจงต่อสำนักราชเลขาธิการต่อไป

3  ที่ตั้งโครงการ   โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับปรุง ระบบประปาโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พิกัด 47 NQH 434-324 ใน แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด (Series) L7018 ระวาง (Sheet) 5222 III การคมนาคม เดินทางจากจังหวัดปัตตานี ไปตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 42 ระยะทางประมาณ 20.00 กิโลเมตร และเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 ระยะทางประมาณ 15.00 กิโลเมตร และ เลี้ยวขวาบริเวณบ้านบาโงยทางถนนคอนกรีตอีก ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ถึงที่ตั้ง โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบลปาก ล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวม ระยะทางประมาณ 36.50 กิโลเมตร

4  วัตถุประสงค์ของโครงการ   โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบ ประปาโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบล ปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มี วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยของโรงเรียน  2. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจาก การขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค  3. เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำ ดื่ม  4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน โรงเรียน  5. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมีคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5  ลักษณะโครงการ  1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองดาดคอนกรีต ยาวประมาณ 200 ม.  2. ก่อสร้างระบบน้ำดิบ และระบบส่งน้ำ พร้อม อาคารประกอบ  3. ปรับปรุงระบบกรองน้ำ และคุณภาพน้ำ  4. ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 250 ลบ. ม. 1 แห่ง  5. ก่อสร้างสะพานขนาดผิวจารจร 6.00 ม. 1 แห่ง

6  การดำเนินการก่อสร้าง  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ เดือน กันยายน 2556  ผลการดำเนินการ ก่อสร้าง ประมาณ 35 % คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 16,770,000 บาท

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23  สิ้นสุดการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเดิม เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google