งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกรมการแพทย์ พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551 ดำเนินการวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบล ธงชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกรมการแพทย์ พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551 ดำเนินการวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบล ธงชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกรมการแพทย์ พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551 ดำเนินการวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบล ธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการเชิงรุกด้วยระบบหน่วยเคลื่อนที่ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค ข้อเข่าเสื่อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และ บริการ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิสำหรับคนพิการ 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ พิการ ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแก่ญาติ และผู้ดูแลใกล้ชิด 4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของผู้พิการ และพัฒนารูปแบบบริการให้เหมาะสมกับ สภาพปัญหา

3 เป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่า เสื่อม ญาติและผู้ที่ให้การดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแก่ บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร

4 กำหนดการ ดำเนินงาน 28 มีนาคม 2551- หน่วยแพทย์มาถึง พร้อมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 29- 30 มีนาคม 2551- ทดลองใส่แขน เทียม ขาเทียม 31 มีนาคม 2551 - พิธีเปิดโครงการ มอบ อุปกรณ์ให้คนพิการ - บริการตรวจคัดกรองผู้ พิการ / ผู้สูงอายุ เขตอำเภอ เมือง, บ้านลาด, บ้านแหลม, เขาย้อย 1 เมษายน 2551 - บริการตรวจคัด กรองผู้พิการ / ผู้สูงอายุ เขตอำเภอ ชะอำ, ท่ายาง, แก่งกระจาน, หนองหญ้าปล้อง

5 กิจกรรม ดำเนินการ 1. บริการฟื้นฟู ฯ แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ได้แก่ ตรวจประเมินความพิการ กายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด จด ทะเบียนคนพิการ 2. ทำแขน – ขาเทียม อุปกรณ์เสริม - รองเท้าคนพิการ (120) และ ซ่อมแขน - ขาเทียมไม่จำกัด 3. ให้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับคนพิการทุกประเภท รถนั่งคนพิการ ( ผู้ใหญ่ 100 เด็ก 20) Wheel walker (10) walker ไม้เท้าแบบต่างๆ ไม้ค้ำยันรักแร้

6 4. ตรวจวัดการได้ยิน ( 150 ต่อวัน ) และให้ เครื่องช่วยฟังแก่ผู้มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน ( 75 ต่อวัน ) 5. ตรวจคัดกรอง และรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ( 150 ต่อวัน ) 6. บริการด้านจักษุ วัดความชัดของสายตา ให้แว่นตา คัดกรองเบาหวานเข้าจอ ประสาทตา ( ตรวจตา 150 แจกแว่น 300 ต่อวัน ) 7. บริการทันตกรรม ขูดหินปูน ถอนฟัน ใส่ ฟันเทียมฐานพลาสติกแบบถอดได้ 8. อบรมและให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลคนพิการ วันที่ 28 มีนาคม 2551 จำนวน 200 คน

7 สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากอำเภอ / หน่วยงาน 1. สำรวจคนพิการทุกประเภท และแจ้ง ยอดที่ต้องการความช่วยเหลือด้าน การฟื้นฟูฯ 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายในจังหวัด กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และจัดสวัสดิการคนพิการ 3. ดูแลสถานที่ตั้งโครงการ และอำนวย ความสะดวกให้คนพิการมาใช้บริการ ได้สะดวก

8 4. ขอสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่เข้าร่วม โครงการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พมจ. จนท. สธ. โสต คนทำความ สะอาด ฯลฯ 5. ช่วยจัดสถานที่ และ จัดหาสิ่ง อำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต๊นท์ เครื่องเสียง พัดลม เครื่องถ่าย เอกสาร ฉากกั้น เตียงทำกายภาพ ถังขยะใหญ่ เป็นต้น 6. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำพาคนพิการมารับบริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการกรมการแพทย์ พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ ปี 2551 ดำเนินการวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ตำบล ธงชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google