งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. สร้างกระแสสังคม และ ประชาสัมพันธ์ 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การแพทย์ และสาธารณสุข กลวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. สร้างกระแสสังคม และ ประชาสัมพันธ์ 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การแพทย์ และสาธารณสุข กลวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. สร้างกระแสสังคม และ ประชาสัมพันธ์ 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การแพทย์ และสาธารณสุข กลวิธี

2 เป้าหมายโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับ ทอง ของจังหวัดในเขต 2 พิษณุโลก รพศ. 1 แห่ง ( รพ. พุทธชิน ราช ) อุตรดิตถ์ รพศ. 1 แห่ง ( รพ. อุตรดิตถ์ )

3 เป้าหมายโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับ ทอง เพชรบูร ณ์ รพท. 1 แห่ง ( รพ. เพชรบูรณ์ ) รพช. 1 แห่ง ( รพ. สมเด็จพระ ยุพราช หล่มเก่า )

4 เป้าหมายโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับ ทอง ตาก รพท. 1 แห่ง ( รพ. แม่สอด ) สุโขทัย รพท. 1 แห่ง ( รพ. ศรีสังวร ) รพช. 2 แห่ง ( รพ. ศรีสัชนาลัย, รพ. กงไกรลาศ )

5 เกณฑ์ประเมิน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

6 เข้าร่วม โครงการ บริการอนามัย แม่และเด็ก

7 ระดับ ทองแดง ระบบบริการ คุณภาพ

8 ระดับเงิน - ระบบบริการ คุณภาพ - การมีส่วนร่วม ของชุมชน

9 ระดับทอง - ระบบบริการ คุณภาพ - การมีส่วนร่วม ของชุมชน - ผลลัพธ์บริการ

10 MCH Borad ระดับจังหวัดพิจารณาส่ง รพ. เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งศูนย์อนามัย และกรมอนามัย โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัยส่งพระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์ สสจ. ทุก รพ. พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก ทุก รพ. ประเมินตนเอง ไม่ผ่านพัฒนาระบบส่วนที่ขาด ประสาน MCH Board พัฒนา ระบบบริการคุณภาพ อบรม รพ. ประเมินตนเอง เมื่อพร้อม แจ้งทีม จังหวัดเข้าประเมิน ไม่ผ่าน แจ้งผลเพื่อปรับปรุง และแจ้งประเมินซ้ำ ทีมประเมินระดับจังหวัด ประเมิน รพช. ทุกแห่ง ผ่านระดับ..แจ้งทีมประเมินจังหวัด ผลการประเมิน ผ่านระดับ................................ ส่งผลให้ทีมศูนย์อนามัยประเมิน รพศ./รพท. และสุ่ม รพช. ทีมศูนย์อนามัยตัดสินระดับทองแดงและเงิน แจ้งผลจังหวัด และส่งแบบประเมินระดับทอง ให้กรมอนามัย ทีมส่วนกลางพิจารณาผล/ สุ่มประเมิน และประกาศผล แจ้งกลับศูนย์ฯ และจังหวัด รพ. ผ่านระดับทองรับโล่ห์ รพ. ผ่านระดับทองแดง, ระดับเงินรับประกาศเกียรติคุณ รพ. ผ่านระดับทองรับโล่ห์ รพ. ผ่านระดับทองแดง, ระดับเงินรับประกาศเกียรติคุณ ขั้นตอน การประเมิน

11 ทีมผู้แทนพระองค์ ฯ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ณ หมู่บ้านน้ำต๊ะ และน้ำรี อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2550

12

13


ดาวน์โหลด ppt 3. มาตรการทางกฎหมายเพื่อ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. สร้างกระแสสังคม และ ประชาสัมพันธ์ 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การแพทย์ และสาธารณสุข กลวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google