งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามแนว พระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 255 2 แผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน ในถิ่น ทุรกันดาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามแนว พระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 255 2 แผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน ในถิ่น ทุรกันดาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามแนว พระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 255 2 แผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน ในถิ่น ทุรกันดาร

2 กลุ่มเป้าหมาย - โรงเรียนตชด. บ้านหนองใหญ่ อ. กันทรลักษ์ - โรงเรียนบ้านหนองบาง อ. น้ำ เกลี้ยง แนวทางดำเนินงาน - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูและ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมใน เรื่องการ ทำบัญชี - กิจกรรมสหกรณ์ - กิจกรรมเพื่ออาหารกลางวัน การปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาส 2 - อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย - ตรวจเยี่ยมแนะนำการทำบัญชี งบการเงิน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง - รายงานผลตามแบบ RD 6 - รวบรวมข้อมูลส่งกรมฯ - นิเทศร่วมกับ สตท.4 - รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสส่งกรมฯ

3 โครงการพัฒนาการ ทำบัญชีต่อเนื่อง กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน

4 กลุ่มเป้าหมาย - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ แนวทางดำเนินงาน - สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา กิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 10' - สอนแนะด้านการจัดทำบัญชี - บริการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - ติดตามและตรวจเยี่ยมในโรงเรียน

5 - แจ้งรายชื่อโรงเรียน พร้อมกับการขอรับ ทุนสนับสนุน และกระปุกออมสิน - ทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ PD 8 - การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ศรีสะเกษกับโรงเรียน - วางระบบบัญชีให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำเรื่องการใช้โปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์โรงเรียน ติดตามให้ คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง - มอบทุนพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ใน โรงเรียนให้กับโรงเรียนแห่งละ 10,000.00 บาท และส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก สหกรณ์ ( นักเรียน ) โดยมอบรางวัลเป็น กระปุกออมสินให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ใบ - จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน โดยการนำคุณครู นักเรียน ทัศนศึกษาดู งานด้านกิจกรรมสหกรณ์ - รายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน

6 เป้าหมาย จำนวนผู้ เข้าอบรม และดูงาน แผนงา น งบประมา ณ โรงเรียนศรีสะเกษ วิทยาลัย 10 คน ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. 12,000.0 0 บาท

7 เป้าหมาย จำนวนผู้ เข้าอบรม และดูงาน แผนงานงบประมาณ รร. ตชด. บ้าน หนองใหญ่ รร. บ้านหนอง บาง 5 คน มี. ค. 9,300.00 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามแนว พระราชดำริในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 255 2 แผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน ในถิ่น ทุรกันดาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google