งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

2 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนตชด.บ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมใน เรื่องการทำบัญชี กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมเพื่ออาหารกลางวัน แนวทางดำเนินงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาส 2 อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย ตรวจเยี่ยมแนะนำการทำบัญชี งบการเงิน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รายงานผลตามแบบ RD 6 รวบรวมข้อมูลส่งกรมฯ นิเทศร่วมกับ สตท.4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสส่งกรมฯ การปฏิบัติงาน

3 โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่อง กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

4 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 10' สอนแนะด้านการจัดทำบัญชี บริการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ติดตามและตรวจเยี่ยมในโรงเรียน แนวทางดำเนินงาน

5 แจ้งรายชื่อโรงเรียน พร้อมกับการขอรับทุนสนับสนุน และกระปุกออมสิน
ทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ PD 8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษกับโรงเรียน วางระบบบัญชีให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน ติดตามให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง มอบทุนพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้กับโรงเรียนแห่งละ 10, บาท และส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์(นักเรียน) โดยมอบรางวัลเป็นกระปุกออมสินให้กับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนละ 50 ใบ จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน โดยการนำคุณครู นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานด้านกิจกรรมสหกรณ์ รายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน

6 จำนวนผู้เข้าอบรมและดูงาน
โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องกิจกรรมโรงเรียน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมและดูงาน แผนงาน งบประมาณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 10 คน ม.ค. 12, บาท

7 จำนวนผู้เข้าอบรมและดูงาน
โครงการพระราชดำริฯ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าอบรมและดูงาน แผนงาน งบประมาณ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ รร.บ้านหนองบาง 5 คน มี.ค. 9, บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google