งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

2 กำหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE รอบตัดสินระดับประเทศ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค Forum เมืองทองธานี

3 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. จัดบูธนิทรรศการ เวลา 13.00 – 16.00 น คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้คะแนน เวลา 09.00 น. การแสดงของจังหวัดเพชรบุรี ( ลำดับที่ 4) เวลา 14.30 น. นำเสนอผลงาน บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด ( ลำดับที่ 27) เวที 5 ( ลำดับที่ 27) เวที 5 เวลา 15.30 น. นำเสนอผลงาน จังหวัดเพชรบุรี ( ลำดับที่ 33) เวที 1 ( ลำดับที่ 33) เวที 1

4 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. นำเสนอผลงาน โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ลำดับที่ 14) เวที 1 ( ลำดับที่ 14) เวที 1 เวลา 11.00 น. นำเสนอผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเพชรบุรี ( ลำดับที่ 12) เวที 4 ( ลำดับที่ 12) เวที 4 เวลา 14.00 น. ซ้อมพิธีการรับพระราชทานรางวัล เวลา 15.30 น. เสด็จถึงที่จัดงาน

5 กองเชียร์ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( จังหวัด TO BE NUMBER ONE) 2. รร. แก่งกระจานวิทยา ( บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ) วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 1. รร. วัดจันทราวาส ( โรงเรียนวัดจันทราวาส ) 2. รร. หนองหญ้าปล้องวิทยา ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการฯ )

6 อำเภอ เป้าหม าย ต. ค.52- ธ. ค.55 ต. ค.52- พ. ค.56 ผลงานร้อยละผลงานร้อยละ เมือง 29,05 0 15,96 1 54.9418,39 0 63.30 เขา ย้อย 8,9554,99355.755,12957.27 หนองฯ 3,2871,92958.682,02961.72 ชะอำ 16,90 7 9,66257.1410,50 9 62.15 ท่ายาง 20,84 9 10,87 3 52.1511,42 4 54.79 บ้าน ลาด 12,60 0 8,01663.618,36966.42 บ้าน แหลม 12,20 3 5,94048.677,33060.06 แก่งฯ 6,3003,76559.764,50471.49 จังหวัด 110,1 51 61,26 4 55.6167,68 4 61.44 ผลการดำเนินงาน Pap Smear ( ต. ค.52- พ. ค.56)

7 อำเภอค่ายบำบัด บำบัดใน โรงพยาบาล ผลงาน รายงาน บสต.3 ผลงาน เมือง163551616 เขาย้อย78533232 หนองฯ12011 ชะอำ99493232 ท่ายาง176172222 บ้านลาด813755 บ้าน แหลม 3583535 แก่ง กระจาน 14033 รวม 658 +45 219146146 ผลการดำเนินงานบำบัดยาเสพติด ( ต. ค.55- เม. ย.56)

8 ค่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่โรงพยาบาล จำนวน เงิน 1พระจอมเกล้า 83,000 2เขาย้อย 3 หนองหญ้า ปล้อง 4ชะอำ 46,875 5ท่ายาง 6บ้านลาด 2,500 7บ้านแหลม 75,000 8แก่งกระจาน 30,000

9 ค่าติดตามผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา รายละ 480 บาท อำเภอโรงพยาบาล สสอ. เมือง เขาย้อย 8,640 หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 41,280 บ้านแหลม 7,680 แก่งกระจาน


ดาวน์โหลด ppt กรรมการลงพื้นที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google